Ziņas
Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. Kārtu


Projektu iesniegšanas termiņš

09.06.2024.-09.07.2024.

      

Rīcības mērķis ir stimulēt tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju, jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti:

40% pamata atbalsta intensitāte;

65% energoefektivitāti uzlabojošiem projektiem;

Pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

 https://eps.lad.gov.lv(jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi 2023.-2027.” / “2.kārta”).

 

 

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Ieva  Jermuša tel.20095189, e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv


Ievietots 2024.gada 9.maijāBiedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” aicina uz

informatīvo semināru LEADER 1.projektu konkursa kārta

 

1.1. rīcība: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai”


Kas jāņem vērā, sagatavojot un īstenojot LEADER projektu?

 

12.04.2024. plkst 15:00 

Tiešsaistē: google meet

Pieteikšanās https://ej.uz/5qo1Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu 1.1. rīcībā: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” 

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš

 08.04.2024.-08.05.2024.Rīcības mērķis ir stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR un 15 000 EUR Lauku biļetei ar atbalsta intensitāti:

40% pamata atbalsta intensitāte;

65% sociālās uzņēmējdarbības projektiem;

65% energoefektivitāti uzlabojošiem projektiem; 65% aprites ekonomikas projektiem;

65% bioekonomiku veicinošiem projektiem;

65% lauku biļetes projektiem.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

 https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un biedrības mājaslapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi 2023.-2027.” / “1.kārta”).

 

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

 Ieva Jermuša tel.20095189, e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv

 


Ievietots 2024.gada 8.martā


Aicinām Jūs piedalīties otrajā diskusijā “Vietējās pārtikas potenciāls kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos”, kas tiek organizēta sadarbības projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” ietvaros 2024.gada 5.martā plkst.12:00 3.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

 

Jau vairākus gadus Zemkopības ministrija uzsver to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus, jo tas veicina vietējās ekonomikas attīstību. Tas pozitīvi ietekmē apkārtējo uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot ievērojamu ienākumu avotu vietējiem zemniekiem, tādējādi saglabājot dzīvotspēju daudzām mazām, vietējām lauku saimniecībām. Bet kā sekmēt to, lai vietējo zemnieku saražotā produkcija nonāk publisko iestāžu ēdienkartē?  Uz šo jautājumu mēģinājām kopīgi rast atbildes jau pirmajā diskusijā.

 

Pirmajā tikšanās reizē klātesošos pētnieces  Agnese Hauka un  Lāsma Aļeksējeva iepazīstināja ar vietējās pārtikas potenciālu Zaļajos publiskajos iepirkumos (ZPI) un iemesliem kopienām iedziļināties īso pārtikas ķēžu sekmēšanai ZPI ietvaros. Tika sniegts arī iepriekš veiktu pētījumu un datu apskats.

Turpinājumā tika diskutēts par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un potenciālu Bauskas rajona partnerības darbības teritorijā. Klātesošie dalījās iepriekš veiktu publisko iepirkumu pieredzē un sadarbībā ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kā būtiskākie šķēršļi tika minēti loģistika, grūtības pretendentiem aizpildīt iepirkuma dokumentāciju, birokrātiskais slogs, nav izdevīgas regulāras maza apjoma produkcijas piegādes skolām, nevar nodrošināt nepieciešamo iepirkuma līguma apjomu.

Kā būtiskākie izaicinājumi tika minēti negodīga ēdinātāju uzņēmumu rīcība Latvijā, kad publiskajā iepirkumā uzvarēts, iesniedzot bioloģisko saimniecību dokumentus, bet rezultātā no šīm saimniecībām produkcija netiek iepirkta, kā arī līgumu izpildē netiek piegādāta bioloģiski audzēta produkcija.

Izskanēja arī priekšlikumi īso piegādes ķēžu veicināšanai Bauskas teritorijā:

-              izzināt Siguldas novadā ieviesto praksi un konsultēties ar Raiti Rodiņu,

-              organizēt produkcijas “vietējo noietu” caur tiešo tirdzniecību,

-              organizēt vietējo loģistiku, veidojot kooperatīvu vai biedrību,

-              pašvaldībai organizēt tikšanos ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izzināt viņu piedāvājumu, vēstīt par plānotajiem ēdināšanas vai produktu iepirkumiem.

 

Lai labāk izprastu situāciju, veicamās darbības un saskatītu labākos risinājumus, otrajā tikšanās reizē esam uzaicinājuši dalīties pieredzē ar veiksmes stāstiem, ieteikumiem un informēt par iespējām:

 • Sadarbības platforma lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un ēdināšanas uzņēmumiem “AtverB2B”;
 • NOVADA GARŠA - Latvijas saimniecību un mazo pārtikas ražotāju informatīvais katalogs un E-tirgus;
 • Pieredze pašvaldības iepirkumos, preču piegādē un kvalitātes kontrolē, sertifikātu izsniegšanā dalībai ēdināšanas iepirkumos;
 • Kooperatīva Ekoloģisks.lv pieredze publiskajos iepirkumos un vietējās produkcijas noieta veicināšana;
 • LA 20 pasākums – Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai;
 • Igaunijas prakse īso pārtikas piegādes ķēžu organizēšanā.

 

Turpinājumā apskatīsim Bauskas novada pārtikas nozari un pārtikas pašnodrošinājumu un turpināsim diskusiju par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un pašpatēriņa sekmēšanu.

 

Diskusijas mērķauditorija: pašvaldības pārstāvji (deputāti, vadība, Iepirkuma komisija, speciālisti, Izglītības iestāžu vadītāji) ēdinātāji, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji.

 

Darba kārtība

 

Pieteikšanās diskusijaihttps://ej.uz/ug1m  

 


Aizvadīta pirmā diskusija “Vietējās pārtikas potenciāls kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos”

Ik viens no  mums apzinās to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus. Tas pozitīvi ietekmē apkārtējo uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot ievērojamu ienākumu avotu vietējiem zemniekiem, tādējādi saglabājot dzīvotspēju daudzām mazām, vietējām lauku saimniecībām. Bet kā sekmēt to, lai vietējo zemnieku saražotā produkcija nonāk vietējo publisko iestāžu ēdienkartē?  Uz šo jautājumu diskusijas dalībnieki divās tikšanās reizēs mēģinās kopīgi rast atbildes!

Diskusijā bija aicināti piedalīties pašvaldības pārstāvji (deputāti, vadība, Iepirkuma komisija, speciālisti, Izglītības iestāžu vadītāji) ēdinātāji, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji. 

Pirmajā tikšanās reizē klātesošos pētnieces  Agnese Hauka un  Lāsma Aļeksējeva iepazīstināja ar vietējās pārtikas potenciālu Zaļajos publiskajos iepirkumos (ZPI) un iemesliem kopienām iedziļināties īso pārtikas ķēžu sekmēšanai ZPI ietvaros. Tika sniegts arī iepriekš veiktu pētījumu un datu apskats.

Turpinājumā tika diskutēts par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un potenciālu Bauskas rajona partnerības darbības teritorijā. Klātesošie dalījās iepriekš veiktu publisko iepirkumu pieredzē un sadarbībā ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kā būtiskākie šķēršļi tika minēti loģistika, grūtības pretendentiem aizpildīt iepirkuma dokumentāciju, birokrātiskais slogs, nav izdevīgas regulāras maza apjoma produkcijas piegādes skolām, nevar nodrošināt nepieciešamo iepirkuma līguma apjomu. 

Kā būtiskākie izaicinājumi tika minēti negodīga ēdinātāju uzņēmumu rīcība Latvijā, kad publiskajā iepirkumā uzvarēts, iesniedzot bioloģisko saimniecību dokumentus, bet rezultātā no šīm saimniecībām produkcija netiek iepirkta, kā arī līgumu izpildē netiek piegādāta bioloģiski audzēta produkcija.

Izskanēja arī priekšlikumi īso piegādes ķēžu veicināšanai Bauskas teritorijā:

 • izzināt Siguldas novadā ieviesto praksi un konsultēties ar Raiti Rodiņu,
 • organizēt produkcijas “vietējo noietu” caur tiešo tirdzniecību, 
 • organizēt vietējo loģistiku, veidojot kooperatīvu vai biedrību,
 • pašvaldībai organizēt tikšanos ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izzināt viņu piedāvājumu, vēstīt par plānotajiem ēdināšanas vai produktu iepirkumiem.

Nākamā tikšanās plānota 5.martā. Tajā pētnieces prezentēs veiktā pētījuma datus par vietējās pārtikas pašpietiekamību un  potenciālu Bauskas novada teritorijā un turpināsim meklēt efektīvākos risinājumus/ pasākumus vietējās produkcijas noieta sekmēšanai gan publiskajos iepirkumos, gan ikdienas pašpatēriņā.

Šīs diskusijas tiek organizētas ar sadarbības projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” atbalstu. Finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību. Sadarbības partneri: “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi”, Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.


Projektā tiks organizētas arī šādās aktivitātes:

 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, “REKO ring”, īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);
 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;
 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana – meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;
 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;
 • Noslēguma pasākums.


Projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” ietvaros tiek organizēta apaļā galda diskusija 6.februārī, plkst. 13.00 Bauskā. Aicinām interesentus uz sarunu par vietējās pārtikas potenciālu kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos!


Darba kārtība


Pieteikšanās diskusijai https://forms.gle/KrRgeBZ14yiUzy1q9


Papildus informācija:  Jolanta Kalinka, tel.nr. 29781969, jolanta.kalinka@bauskasnovads.lv Aicinām uz šogad pirmo "demokrātijas virtuvi" (ticiet mums – demokrātija virtuvē ir kaut kas gan demokrātiski garšīgs, gan sabiedriski pozitīvs), lai kopā ar biedrību "Lauku partnerība "Lielupe"" pārrunātu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalības iespējas pašvaldībā un lēmumpieņemšanā.

Uz tikšanos 20. janvārī plkst. 11.00!

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


 

#SIF_NVOFonds 


Uzsākam īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 23-00-A019.332-000009 “CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU”. Projekts tiek īstenots starp četrām vietējām rīcības grupām: biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais partneris), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi” un Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību.

Iesaistītās puses un labumu guvēju loks – uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, vietējie iedzīvotāji.

Plānotās aktivitātes:

 • Apaļā galda diskusijas starp VRG, pašvaldību, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;

 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, "REKO ring", īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);

 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;

 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana - meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;

 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;

 • Noslēguma pasākums.

Projekta plānotie rezultāti un ieguvumi:

 • Paaugstināta kapacitāte visām iesaistītajām pusēm par pārtikas produktu izmantošanu;

 • Tīklošanās un jaunas pieredzes gūšana starp partneru teritorijām;

 • Pašpietiekamības pētījuma rezultāti ļaus saprast reālo situāciju un nepieciešamos plānus nākotnē, lai mēs kļūtu neatkarīgāki;

 • Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana un spēja pielāgoties pārmaiņām;

 • Veicināta sadarbība starp vietējiem ražotājiem, radot lielāku uzticību kopienas iekšienē;

 • Veselīgākas pārtikas izmantošana uzturā;

 • Īsās pārtikas ķēdes veicināšana un attīstīšana, tādējādi samazinot transportēšanas izdevumus un ietekmi uz vidi;

 • Saiknes veidošana starp pilsētu un laukiem, mazo zemnieku saimniecību atbalstīšana;

 • Resursu palikšana vietējā kopienā;

 • Veicināta interese, izglītošana un kapacitāte pašvaldības darbinieku starpā;

 • Lauksaimniecības ražotāju konkurētspējas uzlabošana, piešķirot augstāku vērtību to saražotajiem produktiem.

Publiskais finansējums 49 680.00 EUR.

Projekta īstenošanas periods 01.09.2023 – 30.09.2025

Projekts tiek finansēts saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.

 

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes, ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv 

Piedalies izzinošā ekspedīcijā Ozoldārzā

Biedrība “Docedis” jau trešo gadu piedāvā iespēju neformālā un interaktīvā veidā uzzināt ko jaunu par cilvēku, dabu un vidi. 

Šim nolūkam izveidots vides centrs “Pie Ozoldārza”, kas atrodas Rundāles pagastā, netālu no Mežotnes baznīcas. Vairāku projektu īstenošana ļāva nodrošināt centru ar nepieciešamo aprīkojumu tematisko izglītības programmu vadīšanai, atbilstoši apmeklētāju prasībām. 

Esam īstenojuši LEADER projektu “Vides skolas “Pie Ozoldārza” izveidošana”, (Nr: 19-06-AL07-A019.2201-000012), kura ietvaros iegādājāmies mēbeles, datortehniku vizuālas informācijas demonstrējumiem un citu nepieciešamo aprīkojumu.  Esam izstrādājuši grupu nodarbības par kukaiņu, putnu, maņu orgānu izpēti un atsevišķas prezentācijas par paleontoloģiju, dendroloģiju, ainavu, kultūrvēsturisko mantojumu un aizsargājamām teritorijām.

Pateicoties Bauskas novada finansiālajam atbalstam, 2023. gadā īstenojam projektu “Dabas izglītība soli pa solim”. Šovasar uzsāka darbību “Putnu skola”, pašas iestājāmies Latvijas Ornitoloģijas biedrībā (LOB). Pašlaik piedalāmies LOB organizētājos pasākumos, lai jau 2024.gada pavasarī organizētu putnu dienas pie mums LOB pārstāvju vadībā un tālāk jau to turpinātu patstāvīgi.

Šobrīd un līdz novembra sākumam piedāvājam izzinošas ekspedīcijas Ozoldārzā, Mežotnes pilskalnā un Vīnakalnā pilskalnā. Tā ir ekskursija - pastaiga Ozoldārzā gida pavadībā, kritalu un viņu iemītnieku apskats un izpēte. Materiālu savākšana sugu atpazīšanai, salīdzinājumam, izpētei. Šis pasākums ir orientēts uz Bauskas novada skolēnu grupām, kas dodas ekskursijās rudens brīvlaikā. Vienas ekspedīcijas ilgums 2 – 2,5 stundas, kas sākas ar uzdevumu nospraušanu un noslēdzas ar rezultātu apspriedi. Organizētām grupām no Bauskas novada šis piedāvājums ir bez maksas. 

Iepriekšēja pieteikšana ir obligāta, lai nepārklājas vairākas grupas, un ir iespēja laicīgi sagatavot visus nepieciešamos materiālus katram dalībniekam.


Pieteikties var pa tālruni 29293446.


Ludmila Knoka


 
       


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu


Aicinām uz individuālām konsultācijām
__________________________________________________________________


Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” aicina uz informatīvo pasākumu

CEĻĀ UZ 
BAUSKAS RAJONA
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2023.-2027.GADAM

jeb
„Kā īstenot savas idejas ciema un novada attīstībai!” 
 
 • Informēsim par LEADER pasākuma atbalsta saņemšanas iespējām 2023.-2027. gadu periodā;
 • Teritorijas attīstības vīziju un stratēģiskajiem mērķiem;
 • Rīcības plānu 2023.–2027. gadam.

Norises laiks un vieta: 
2023.gada  31.maijs, plkst 16:00; tiešsaistes platformā.
Pieteikšanās: ej.uz/bauskaleader


CEĻĀ UZ BAUSKAS RAJONA
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2023.-2027.GADAM


Lai pretendētu uz LEADER finansējumu nākamajam plānošanas periodam 2023.-2027.gadam, biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izstrādāja projekta pieteikumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts" un iesniedza Lauku atbalsta dienestā 2022.gada 9.novembrī.
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" iesniegto projekta iesniegumu un  2023.gada 16.janvārī pieņēmis lēmumu par projekta apstiprināšanu tajā skaitā par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai 20 000 EUR apmērā.
Lai noskaidrotu vietējās teritorijas attīstības virzienus, biedrība ir organizējusi informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem “Kā īstenot savas idejas ciema un novada attīstībai" un veikusi aptauju, lai noskaidrotu Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem attīstības virzieniem, kurus iekļaut Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2023.-2027. gadam. 
Lai stiprinātu vietējo ekonomiku un uzņēmējdarbības dažādību, nepieciešams veicināt cilvēkos interesi pievērsties uzņēmējdarbībai, mājražošanai un mājamatniecībai, lauku ekonomikas dažādošanai, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, sadarbības un īso piegādes ķēžu veidošanai, kā arī jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu izveidei vai labiekārtošanai, lauku tūrisma attīstībai, piedāvājot iespēju arī apgūt zināšanas un prasmes, līdz ar to sekmējot vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu un rezultātā ļaujot iedzīvotājiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību.
Paredzēts atbalstīt: 
         produktu un pakalpojumu radīšanu un attīstību, 
         tūrismu, 
         lauksaimniecības produktu pārstrādi,
         darbinieku produktivitātes kāpināšanu,
         sociālo uzņēmējdarbību, 
         tirdzniecības vietas izveidi/labiekārtošanu.
Lai veicinātu sabiedrības līdzatbildību par kvalitatīvas dzīves telpas radīšanu, nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanā, kā arī maza apjoma infrastruktūras radīšanā vai attīstībā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas uzlabo lauku dzīves telpu un padara to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan teritorijas apmeklētājiem. 
Paredzēts veicināt sabiedrības iesaisti un sniegt atbalstu:
         teritorijas sakārtošanai, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai,
         sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, t.sk. «viedo ciemu» iniciatīvām,   kopstrādes telpu izveidei,
         jauniešu iniciatīvām,
         starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektiem.

__________________________________________________________________
 

Biedrība "Latvijas Lauku forums" organizē pirmo VIEDO TREŠDIENU! 
 
Viedās trešdienas ir mūsu biedrības iniciatīva, kas veltīta visām kopienām Latvijā, lai palīdzētu tām augt un tiekties pretī viedumam. Šajās tiešsaistēs aicinām piedalīties visus lauku reģionu iedzīvotājus, kuriem konkrētā tēma ir saistoša. Nav svarīgi vai ciems saņēmis Atpazīstamības zīmi "Viedais ciems" - mūsu mērķis ir, lai Latvijas lauki kļūtu par labāku vietu dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai, tāpēc aicināti piedalīties ir VISI interesenti. Lūdzam dalīties ar informāciju par šo pasākumu sarunājoties ar saviem draugiem, kaimiņiem, kā arī izmanotojot sociālo tīklu un mājas lapu palīdzību. Pielikumā nosūtu attēlu, kurš noderēs izplatot informāciju caur sociālajiem tīkliem. Vēl pielikumā atradīsiet plakātu, kuru var izmantot arī drukātā veidā, piemēram, afišas dēlim (QR kods aizvedīs uz reģistrācijas saiti, kurā varēs izlasīt arī informāciju par pasākumu). 
__________________________________
Informācija par pirmo VIEDO TREŠDIENU:
 
Ja esi jaunietis vai cilvēks, kuram rūp jauniešu iesaiste ciema attīstībā - piereģistrējies! Iedvesmojoši piemēri viediem risinājumiem, diskusijas ar citiem jauniešiem no Latvijas un ārzemēm, kā arī kopīga radošā darbnīca vīziju sienas izveidei Tavam ciemam! 
 
Iedvesmojies kā uzlabot dzīves apstākļus jauniešiem laukos un nonāc pie idejām kuras īstenot varētu Tu pats! 
 
Visi dalībnieki aicināti iepriekš sagatavoties, atrodot attēlus, kuri raksturo Tavu ideālo lauku telpu priekš jauniešiem. Atceries, kas izsapņots var tikt piepildīts! 
 • 7. decembrī plkst. 19.00
 • Tiešsaistē (sarunas links tiks nosūtīts reģistrētajiem dalībniekiem)
 • Valoda: angļu
 • Ilgums: apmēram 1 stunda
 • Mērķauditorija: lauku jaunieši (18-30 gadi) un citi interesenti
 • Reģistrācijas termiņš2022. gada 5. decembris 
 • Reģistrējies
   

_____________________________________________________________________________Aicinām uz individuālām konsultācijām
____________________________________________________________________________________Lūdzam aizpildīt biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” APTAUJU „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam” attīstības virzienu noteikšanai

Aptauja tiek veikta ar mērķi noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem attīstības virzieniem, kurus iekļaut Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2023.-2027. gadam Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņem 1 minūti. Aptaujas anketa  
 
 


_____________________________________________________________________Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" organizē BEZMAKSAS nodarbību VISIEM INTERESENTIEM

"Lauku ainavas veidošana un labiekārtošana"

 

Nodarbība notiks zoom platformā

20. oktobrī

Plkst. 18:30


Galvenie pieturpunkti: 

 • Dārza funkcijas XXI. gadsimtā;
 • 7 soļi dārza veidošanā;
 • Praktiskais skaistums mūsdienīgā dārzā.

Lektore: Ludmila Knoka

Vides zinātņu maģistre, kursa "Dārza ainavas plānošanas pamati" pasniedzēja,

tematisko publikāciju žurnāla "Dārzs un Drava" autore, dekoratīvo augu kolekciju īpašniece.


Obligāta iepriekšēja pieteikšanās

 

Zoom saite tiks nosūtīta nodarbības dienā.

 


#bauskaspartneriba

#bauskasrajonalaukupartneriba


____________________________________________________________________________________

Bauskas rajona partnerība piedāvā bez maksas apmācības par CANVA.COM platformu visiem interesentiem. Šīs apmācības norisināsies Otrdien, 11. oktobrī, plkst. 18.30 ZOOM platformā ar iepriekšēju reģistrāciju. 


Interneta platformā CANVA.COM iepriekš piedāvājam pašus PAMATUS un ieskatu, laiks doties nākamajā posmā un apgūt šo platformu padziļinātāk uzzinot dažādus TIPS & TRICKS un vēl Jums neatklātās pozīcijas.


Lūgums apmācībām pieteikties elektroniski, aizpildot google anketu - ej.uz/bskcanva1 . Saite dalībniekiem tiks nosūtīta 11. oktobra rītā.


Apmācības vadīs Bauskas rajona partnerības biedrs Gints Jankovskis.


________________________________________________________________________________


Labdien godātie uzņēmēji!

Ja jums ir aktuāls jautājums par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, un kā variet nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem, tad Aicinām Jūs apmeklēt BEZMAKSAS klātienes semināru ciklu Jelgavā 18.10.2022. un 25.10.2022. plkst.13:00-17:00 

Palīdzēsim maziem un vidējiem uzņēmumiem ievērot patērētāju tiesības!


Programmas īstenošanu finansē Eiropas komisija ar mērķi apmācīt MVU par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, informējot viņus par to, kā var nodrošināt savas darbības atbilstību ES un dalībvalstu patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Programmu īsteno, rīkojot apmācības katrā dalībvalstī, kā arī piedāvājot uzņēmējiem unikālus apmācību materiālus. 

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" nodrošina šī projekta īstenošanu Latvijā. 

Apmācības aptvers šādas tēmas: 

•                 Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija 

•                 Atteikuma tiesības 

•                 Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem (ieskaitot ļoti būtiskus grozījumus, kuri stājas spēkā 2022.gadā)

•                 Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi  

•                 Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana  

Piedaloties apmācībās Jūs uzzināsiet par svarīgākiem patērētāju aizsardzības likumdošanas aspektiem, kas, savukārt, ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.

Apmācības dalībnieki apgūs Latvijas un ES patērētāju aizsardzības pamatus, tajā skaitā uzzinās par to kāda informācija ir jāsniedz patērētājiem, kādas ir patērētāju tiesības, pērkot Internetā, kas ir komercgarantija un kādi ir likumiskās garantijas nosacījumi, kā izvairīties no negodīgas komercprakses un netaisnīgiem līguma noteikumiem, kā darbojas Patērētāju strīdu risināšanas komisija u.c.

Īpaša uzmanība tiks veltīta būtiskiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz tirgotāju atbildību par preču, pakalpojumu, digitālā satura (mobilās aplikācijas, datorprogrammas, video/audio faili u.c.) un digitālo pakalpojumu (mākoņskaitļošana, video un audio straumēšana, tiešsaistes spēles u.c.) kvalitāti.

Lektori: Olita Ansone, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas sertificēts Consumer Law Ready pasniedzējs, Andrejs Vanags, PIAA padomnieks juridiskajos jautājumos

Apmācību beigās dalībnieki saņems apmācību sertifikātu.

Organizē: Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija (EUROCHAMBRES) sadarbībā ar Eiropas patērētāju organizāciju (BEUC) un SME United (MVU balss Eiropā) īsteno apmācību programmu "Consumer Law Ready", kas ir īpaši pielāgota maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no Eiropas. 

Seminārs ir BEZMAKSAS. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam reģistrēt savu dalību līdz 10.oktobrim.

Norises vieta: (Hotelis "Jelgava" stikla konferenču zālē, Lielā iela 6, Jelgava.)

Pieteikties: https://ieej.lv/ErWrD

Papildus info: jelgava@ltrk.lv

 

Ar cieņu,

Baiba Nolberga

Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja


____________________________________________________________________________                   Biedrība «Bauskas rajona lauku partnerība»

aicina kļūt par organizācija biedru,

lai kopā veidotu mums tīkamu dzīves vidi

Bauskas novadā!

 

Ko iegūsi Tu?

ü Informēsim par LEADER pasākuma atbalsta saņemšanas iespējām 2023.-2027.gadu periodā un konsultēsim par projektu sagatavošanu;

ü Informēsim par pilsoniskās sabiedrības un lauku attīstības aktualitātēm, NVO noderīgām iespējām un notikumiem Latvijas un Eiropas sadarbības platformās;

ü Informēsim par iespējām piedalīties bezmaksas apmācībās un semināros.

Ko iegūsim mēs?

ü Paplašināsim biedru pulku, kam rūp mūsu novada attīstība;

ü Iegūsim “jaunu skatījumu uz esošajām problēmām”;

Ko darīsim kopā?

ü  Uzklausīsim Jūsu vajadzības un priekšlikumus;

ü  Diskutēsim par tālākajām darbībām, iespējamajiem risinājumiem;

ü  Kopā izstrādāsim sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju;

ü  Lemsim par nepieciešamajiem sadarbības projektiem un pasākumiem;

ü  Īstenosim projektus, kas mūs spēcina, dara zinošākus un varošākus;

ü  Dalīsimies pieredzē un mācīsimies viens no otra, jo

 

kopā varam vairāk!


_______________________________________________________________________Bauskas novadā tiekas ar iedzīvotājiem, lai noskaidrotu vietējās vajadzības

Bauskas novada pašvaldība šajā rudenī organizē tikšanās ar novada iedzīvotājiem pirms nākamā gada budžeta projekta veidošanas. Tikšanās mērķis ir uzzināt iedzīvotāju viedokļus par viņuprāt svarīgākajām vajadzībām un problēmām.

 Uz tikšanos tiks gaidīti visi interesenti, kuri vēlas klātienē izjautāt Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku pārvalžu vadības un Bauskas novada domes deputātu pārstāvjus.

Šajās tikšanās reizēs piedalīsies arī biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” pārstāvji, lai noskaidrotu nepieciešamos teritorijas attīstības virzienus sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādei un LEADER* pasākuma finansējuma saņemšanai!

Ar pilnu sarakstu vari iepazīties šeit: https://www.bauska.lv/allfiles/files/Jaunumu%20pdf/bauskas_parval%C5%BEu_tik%C5%A1an%C4%81s(2).pdf

* LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.________________________________________________________________________________
Bauskas rajona partnerība piedāvā bez maksas apmācības par CANVA.COM platformu visiem interesentiem. Šīs apmācības norisināsies Trešdien, 2022. gada 28.septembrī, plkst. 18.30 ZOOM platformā ar iepriekšēju reģistrāciju.


Interneta vietnē CANVA.COM iespējams ātri un salīdzinoši ļoti ērti sagatavot dažādus dizaina materiālus – plakātus, grafikas sociālajiem tīkliem, kartiņas, video, prezentācijas un daudz ko citu. Šie apmācībās iegūtie pamata padomi Jums noderēs dažādu materiālu gatavošanai.


Lūgums apmācībām pieteikties elektroniski, aizpildot google anketu - ej.uz/bskcanva . Saite dalībniekiem tiks nosūtīta 28.septembra rītā.


🙌 Pasākuma programma:


🔵 Canva.com - reģistrācija un pamatdarbība;

🔵 Jauna dizaina veidošana;

🔵 Gatavu izkārtojumu izmantošana un to pielāgošana dažādās nozarēs;

🔵 Bez autortiesību attēlu izmantošana un pielāgošana savām vajadzībām;

🔵 Dažādu elementu izmantošana un pielietošana veidojot dažādus dizainus (rāmji, līnijas, kontūras);

🔵 Teksta ievietošana, noformēšana un to izkārtojumi;

🔵 Materiālu lejupielāde un kopīgošana;

🔵 Publicitātes plānošana;

🔵 Jautājumi un atbildes.


Apmācības vadīs Bauskas rajona partnerības biedrs Gints Jankovskis.

_____________________________________________


_________________________________________________


Mēs līdzdarbosimies projektā 

"Meža dienas 2022" Iecavā
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________


5.Eiropas Lauku parlamentā tiek parakstīta deklarācija par lauku kopienu stiprināšanu mūsdienu sabiedrības krīžu noturības, drošības un solidaritātes garantam

15. septembrī, vēršoties pie visu līmeņi politikas veidotājiem un iedzīvotājiem Eiropas valstīs, 5.Eiropas Lauku parlamenta (turpmāk – parlaments)dalībnieki no 39 Eiropas valstīm aicināja stiprināt lauku kopienas kā nozīmīguresursu mūsdienu būtisko izaicinājumu risināšanā, ko radījusi pandēmija, karš Ukrainā, klimatu pārmaiņas un citi mūsdienu sabiedrības izaicinājumi.

Parlamentā pieņemtajā deklarācija ir izvirzītas trīs pamatvērtības - krīzes noturība, drošība un solidaritāte, prasot tūlītēju rīcību mobilizēt resursus, cilvēkus un īstenot politikas, kas ir saskaņotas ar reģionu un lauku telpas iespējām un apstākļiem. Deklarācijā tiek aicināts ES un nacionālo valstu politiku īstenošanā balstīties uz holistisku pieeju, nodrošinot aktīvu vietējasiedzīvotāju un kopienu līdzdalību. Vienlaikus ir jāpanāk Eiropas un nacionāla līmeņa lauku attīstības finansējuma palielināšana un sadales decentralizācija, kas balstīta lauku realitātē, sadarbībā un vietējās vajadzībās.

Līdztekus ekonomiskajam atbalstam, tiek uzsvērta arī demokrātijas stiprināšanas nepieciešamība, aktualizējot tādu vērtību kā līdztiesības,cilvēktiesības un solidaritātes nozīmi, lai garantētu drošību demokrātijai un pilsoniskajai līdzdalībai, kas šobrīd piedzīvo globālus izaicinājumus.

Pandēmijas pieredze pierāda, ka lauku kopienas spēj operatīvi rastkvalitatīvus un vietējo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus risinājumus, nodrošinot sociālo labklājību, sadarbību, izglītību reģionos, kā arī mazinotsociālo spriedzi sabiedrībā. Tāpat lauku kopienas ir motivētas aktīvi iesaistīties ekonomiskās un enerģētikas krīzes mazināšanas un novēršanas pasākumos, uzsverot nepieciešamību attīstīt atjaunojamās enerģijas sistēmas. Deklarācijā tiek aicināts sniegt atbalstu kopienām, vienkāršojotatbalsta instrumentus, stiprinot pieredzēt balstītās zināšanas un cilvēku brīvprātīgo darbu.

Deklarācija pieeja šeit (angļu valodā).

___________

5.Eiropas Lauku parlaments norisinājās Kielcē, Polijā, no 12.-15.septembrim, pulcinot vairāk kā 350 dalībniekus no 39 valstīm – visu līmeņu politikas veidotājus, kopienu pārstāvjus, zinātniekus, lai kopīgi vienotos par turpmāko

rīcības programmu, ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus un visu līmeņu politikas veidotājus kopīgam darbam pie turpmākās politikas un programmas izveidesun ieviešanas, kas ir saskaņota un piemērota laukiem.

Eiropas lauku parlaments tiek organizēts, lai stiprinātu Eiropas lauku kopienubalsi un nodrošinātu, lai šo kopienu intereses un labklājība tiktu atspoguļotasvalstu un Eiropas politikā. Tas veicina lauku kopienu pašpalīdzību, kopīgu sapratni, solidaritāti, labas prakses apmaiņu un sadarbību starp lauku kopienām visā Eiropā.

Kontaktinformācija

Anita Seļicka, Latvijas Lauku forumsTālruņa numurs: +371 29442492 E-pasta adrese: info@laukuforums.lv

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 87 organizācijas visos reģionos. LLF misija irveicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv


 ____________________________________________________________________________________________Konkursā «Bauskas novada uzņēmēju gada balva 2022» godinām arī LEADER projektu ieviesējus

16. septembrī, Bauskas pilī norisinājās Bauskas novada pašvaldības organizētā konkursa “Bauskas novada uzņēmēju gada balva 2022” apbalvošanas ceremonija. Pēc četru novadu (Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles) apvienošanas, tas tika rīkots pirmo reizi.

Konkurss “Uzņēmēju gada balva” tika organizēts ar mērķi apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, izsakot atzinību uzņēmumiem, kuri, godprātīgi darbojoties savā nozarē, veicina labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, vienlaikus attīstot gan uzņēmumu, gan novadauzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmē uzņēmuma un novada tēla popularizēšanu.

Pretendentus izvirzīt varēja desmit nominācijām “Gada lielākās investīcijas”, “Gada amatnieks/mājražotājs”, “Gada inovācija”, “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs”, “Gada pašvaldības sadarbības partneris”, “Gada skolēnu mācību uzņēmums”, “Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs”, “Labākais darbs devējs”, kā arī “Novada tēla popularizētājs”.

Šogad tika saņemti divdesmit pieteikumi. Patīkami ieraudzīt, ka starp tiem ir pieci LEADERpasākuma projektu ieviesēji un atbalsta saņēmēji.

Biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” šogad pasniedza atzinības:

 • -  Vadimam Gusevam, SIA Rundāles dzirnavas” par Rundāles ūdensdzirnavu muzeja izveidi

  un labiekārtošanu atpūtai un izklaidei;

 • -  Sandrai Icakai, z/s “Padegas” par lauksaimniecības produkcijas ražošanas un augu valsts

  pārstrādes (tostarp mājas apstākļos ) attīstīšanu. 

Balvu pasniegšanā piedalījās ļoti pieredzējis LEADER pasākuma projektu ieviesējs Ēriks Pīlādzis, kurš iepriekšējos gados Stelpes moto trases attīstībai īstenojis 10 projektus un tas ir bijis milzīgs atspēriena punkts mūsdienīga un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai šodien.

Lepojamies ar mūsu projektu realizētājiem un vēl vairāk apzināmies LEADER pasākuma nozīmīgumu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā Bauskas novadā.

Koordinatore Ieva Jermuša 


__________________________________________________________________________________________Aicina piedalīties Zemgales plānošanas reģiona realizētā EEZ projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" seminārā uzņēmējiem"Digitālā mārketinga tendences".

 

Lektore - sociālo mediju mārketinga stratēģe Annija Graustiņa. 

Semināra apakštēmas ⬇️:


-Ārējo apstākļu ietekme uz digitālo mārketingu un komunikāciju;
-Aktuālākie un perspektīvākie sociālo mediju kanāli;
-Komunikācijas veids un stils, satura plānošana;
-Satura redzamības uzlabošana;
- Kanāliem pielāgota vizuālo materiālu izstrāde;
-Influenceru mārketings, aktualitāte, iespējas, efektivitāte;
-Digitālā mārketinga prognozes.

 

Seminārs uzņēmējiem ir bez maksas. 

Pieteikšanās šeit.


____________________________________________________


Bauskas un Aizkraukles lauku partnerību darbību teritorijas netiks mainītas

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” sadarbībā ar biedrību „Aizkraukles rajona partnerība” un Bauskas novada pašvaldības iestādi “Vecumnieku apvienības pārvalde” veica aptauju ar mērķi noskaidrot Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastu iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par vēlmi īstenot savas idejas pagasta attīstībai, jeb uzņēmējdarbības uzsākšanai/ attīstībaiar LEADER programmas atbalstu jaunajā plānošanas periodā biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” vai biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā.

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” apkopojusi no iedzīvotājiem saņemtās anketas Aptaujas laika posmā, kas norisinājās no 2022.gada 20.jūnija līdz 31.augustam, kopā tika saņemtas 59 aptaujas anketas:

 

 • Valles pagasta nodaļā: 48 aptaujas anketas; 
 • Kurmenes pagasta nodaļā: 10 aptaujas anketas; 
 • Vecumnieku apvienības pārvaldē: 1 aptaujas anketa. 

 

Vēlmi īstenot savas idejas pagasta attīstībai, jeb uzņēmējdarbības uzsākšanai/ attīstībai ar LEADER programmas atbalstu jaunajā plānošanas periodā:

13 iedzīvotāji izvēlējušies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā;

46 iedzīvotāji izvēlējušies biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā, kā tas ir bijis līdz šim, kopš LEADER programmas ieviešanas Latvijā.

Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli (LEADER pieeju “no apakšas uz augšu”), biedrību darbības teritorijas saglabāsies līdzšinējās.


Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” koordinatore Ieva Jermuša 


________________________________________________________________________________
 

Šovasar notiks lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022” – lauku garšas spilgtināšanai un izaugsmes stiprināšanai

 

Latvijas līdzdalības nedēļas ietvaros 29. un 30. jūnijā Jaunmuižā, Saldus novadā, notiks Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forums “Kopienu persilāde 2022”. Pasākuma mērķis ir veicināt diskusijas un stimulēt savstarpējo uzticību un sadarbību, meklēt un rast svaigus risinājumus kopienu līdzdalībai un viedai lauku attīstībai, sekmējot pozitīvas pārmaiņas, kā arī daloties pieredzē. Foruma ietvaros tiks paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” ieguvēji.

 

Forumā pulcēsies aktīvās lauku kopienu, nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, akadēmiķi, kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti no visas Latvijas, lai kopā pārrunātu līdzdalības metodes, kopienu labās prakses, spēcinātu kapacitāti un gūtu iedvesmu tālākajam darbam. Diskusijās piedalīsies un ziņojumus sniegs pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Saldus novada pašvaldības, Latvijas Lauku foruma, sabiedriskās politikas centra “Providus”, Atzinības zīmes “Viedais ciems 2022” žūrijas, universitātēm, vietējām rīcības grupām un citām ar lauku attīstības pārstāvji, pārstāvji u.c.  

 

Foruma pirmajā dienā notiks diskusija par kopienu un iedzīvotāju aktīvas iesaistes nozīmību lauku attīstībā, kā divas tematiskās sesijas ar ekspertu ziņojumiem, praktiskiem piemēriem un metodiskiem padomiem kopienām par līdzdalības budžetu ieviešanu un ideju iesniegšanu, kā arī par iedzīvotāju padomēm kā efektīvu iedzīvotāju klātbūtnes instrumentu lēmumu pieņemšanā lauku teritorijām.

29. jūnija pēcpusdienā notiks atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2022” apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godinātas Latvijas aktīvās un inovatīvās kopienas, kā arī ikkatram būs iespēja izzināt viedo ciemu pieredzes stāstus dzīvajā bibliotēkā. Vakarpusē dalībnieki tiks aicināti iesaistīties kopienu tīklošanās sacensībās un Ķezu naktī, kurā izskanēs patiesi kopienu stāsti par izgāšanos un neveiksmēm līdzdalības procesos.

Savukārt foruma otrajā dienā gaidāma diskusija iedzīvotāju iesaisti pašvaldību attīstības plānošanā un ziņojums par Latvijas novadu attīstības programmu analīzes rezultātiem lauku attīstības un kopienu jautājumu griezumā. Tāpat 30. jūnijā Persilādes dalībniekiem kapacitātes stiprināšanai būs iespēja piedalīties praktiskās izziņas un iedvesmas radošās darbnīcās “Tuč, tuč un gatavs!", kā arī doties pieredzes vizītē pie Saldus novada aktīvajām kopienām.


 

Programma

 


Reģistrēšanās dalībai līdz 15. jūnijam šeit.


 

Papildu informācija - laukuforums.lv un “Latvijas Lauku forums” sociālajos kontos.
 “Biznesa nakts”,29. - 30. aprīlī norisināsies 

Jelgavas tehnikumā

Aicinām padalīties ar informāciju, par iespēju radoši izpausties un attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, tālāk sev zināmiem jauniešiem, kuriem tas būtu interesanti un noderīgi.

Kā arī, lai veicinātu jauniešu pieteikšanos, priecāsimies, ja padalīsieties ar šo informāciju arī sociālajos tīklos.

 

Zemgales Plānošanas reģions un Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru un Jelgavas izglītības pārvaldi organizē pasākumu skolēnu uzņēmējdarbības spēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”, kas no 29. - 30. aprīlim norisināsies Jelgavas tehnikumā.

 

Biznesa nakts ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Pasākumā dažādu nozaru eksperti dalīsies ar zināšanām par biznesa modelēšanu, prototipēšanu, prezentēšanas prasmju pilnveidošanu, kā arī atklās savus pieredzes stāstus.

Jaunieši, iespējams, topošie uzņēmēji ne tikai varēs iegūt jaunas zināšanas, bet arī pielietot tās praktiski – ģenerēt biznesa idejas, strādāt starpskolu komandās, modelēt biznesa procesus, veidot prototipus, kā arī tikties ar pieredzējušiem mentoriem. Pēc vairāk nekā 24 stundu intensīva darba komandas savas idejas un prototipus prezentēs žūrijai.

 

Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet trīs labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 eiro apmērā.

 

Dalība pasākumā ir bez maksas, tam pieteikties iespējams no 4. – 16. aprīlim saitē ej.uz/BN2022.

Plašāka informācija  - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

Ieskatam video no 2019.gada pasākuma - https://ieej.lv/WzvFX  

 

Pasākums tiek īstenots ar EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” finansiālu atbalstu. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets  ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. 

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

 ________________________________________________________________________________14.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 1.maijam.


Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.2. rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana"
______________________________________________________________________

Papildkonkurss: Atvērta pieteikumu pieņemšana AIF Stratēģisko projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā

No 2022. gada 22. marta līdz 7. jūnijam plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā cilvēktiesību stiprināšanai Latvijā. Informatīvais seminārs par konkursu notiks 2022. gada 31. martā plkst. 14.00 ZOOM platformā.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu cilvēktiesību aktivitātēm Latvijā, un katram projektam jāveicina pozitīvas ilgtermiņa pārmaiņas attiecībā uz vismaz vienu no šiem rezultātiem: (1) ir palielinājies cilvēktiesības atbalstošo iedzīvotāju skaits Latvijā, (2) vismaz 600 diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuru Latvijā saņem pilsoniskās sabiedrības organizāciju nodrošinātos pakalpojumus, (3) ir samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā. 

Konkursa kopējā summa ir 374 431 eiro, un viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro (AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta). Projekti jāīsteno laika periodā no 01.09.2022. līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 18-20 mēneši. 

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.1.nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem: 

-organizācija ir reģistrēta pirms 2020. gada 7. jūnija; 
-organizācijas pēdējo divu gadu perioda vidējais apgrozījums ir vismaz 15 000 eiro; 
-organizācijai ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus. 

Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pieeejamas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem._________________________________________________


 


Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) EEZ projekta ietvaros aicina uzņēmējus uz bezmaksas mācībām 
Norvēģijas tirgus – eksporta iespējas un sadarbība", ceturtdien, 24. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistes platformā Zoom. 

 


PROGRAMMĀ: 

Norvēģijas tirgus aspekti – mīti un patiesība.
Gatis Ginters
, padomnieks Latvijas-Norvēģijas investīciju un eksporta jautājumos

Produktu virzīšana Norvēģijas tirgū (ENG)
John Ivar Lundberg
, JLB Consulting

Valsts atbalsts eksporta darījumu apdrošināšanā.
Aivis Dembovskis, Vecākais darījumu vadītājs Altum

Norvēģijas tirdzniecības kamera
llze Garoza
, Norvēģijas tirdzniecības kameras izpilddirektore

Uzņēmēja Norvēģijā pieredzes stāsts par preču importu no Latvijas
Uldis Meļķis
, Bygg AS

Pieteikšanās ŠEIT.


____________________________________________________________________________________

13.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.


Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība"_____________________________________________________________________________

Labdien, biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" biedri!

Aicinām Jūs uz biedrības kopsapulci š.g. 7.februāri plkst.16.00 attālinātā režīmā.


Darba kārtībā:
1. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu;
2. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" revidenta ievēlēšanu;
3. Par  biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes ievēlēšanu.

Pirms sapulces Jums tiks nosūtīta Zoom saite un gada pārskats, lai laicīgi varat iepazīties ar 2021.gada darbības rādītājiem.

Uz tikšanos!


12. kārtā projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 7.janvāra līdz 2022.gada 7.februārim 

aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 
1.2.rīcība “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” sīkāka informācija


___________________________________________________________________________________

Aicinām piedalīties bezmaksas vebinārā "Ideju vadība produktu attīstībai", piektdien, 10.decembrī, plkst. 9.30.


Kā radīt vairāk un labākas idejas, kas pārdod sevi pašas?
Gamestorminga pamati jaunu produktu attīstībai;
Gamestorminga metodes, ko izmantot jaunu produktu izstrādei un esošo attīstībai.


 

Lektore: Elīna Miķelsone, kura konsultējusi vairāk nekā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. 
Lai produktīvi piedalītos vebinārā, būs nepieciešams dators un ieslēgta kamera!
Reģistrēties dalībai šeit:


__________________________________________________


11.kārta - projektu iesniegumu pieņemšana no 2021.gada 5.decembra līdz 5.janvārim aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” skatīt te.


_________________________________________________________________


Piedāvājam apmeklēt bez maksas seminārus un mācības uzņēmējiem, uzņēmumu pārstāvjiem (darbiniekiem) Zemgales Plānošanas reģiona projekta "Uzņēmējdarbība Zemgalē" ietvaros.
Pieteikšanās 5.11. semināram ŠEIT.

Informācija Facebook.com ŠEIT.


Programma:

 Jaunie IT risinājumi un patēriņa maiņa (Post) Covid ērā

Reinis Zitmanis, tehnoloģiju žurnālists, IT uzņēmuma “Itero”vadītājs,

Kā uzņēmējam viegli (ne) pazaudēt naudu kibertelpā

Cert.lv pārstāvji Gints Mālkalnietis un Dana Ludviga

Automatizācijas un moderni IT risinājumi biznesam

SIA “Eligent” pārstāvis Toms Mols

 

 


 

Pieteikšanās 9.11. semināram ŠEIT.

Informācija Facebook.com ŠEIT.

 

Programma:

 Zīmols un zīmola komunikācija svētku laikā;

Kādu saturu veidot uzņēmuma komunikācijā svētku laikā;

Kā oriģināli apsveikt klientus un pārsteigt sadarbības partnerus svētku laikā;

Svētku kampaņu rezultātu izvērtēšana.

Semināru vadīs Jānis Karāns no mārketinga aģentūras “Bregards”.


_________________________________________________________________ 


Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Vēršam uzmanību, ka konkursā nevar piedalīties organizācijas, kuras jau ir saņēmušas no AIF vairāk kā 38 000 eiro, jo arī šī konkursa ietvaros ir spēkā nosacījums, ka viena organizācija no AIF nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Tāpat vēršam uzmanību, ka organizācijas, saņemot šo piešķīrumu, nevarēs vairs piedalīties citos AIF konkursos šajā darbības periodā, izņemot Informatīvi izglītojošas kampaņas ieviesēja atlases konkursu.

Lai uzzinātu vairāk par konkursu, aicinām apmeklēt informatīvo semināru 16. jūlijā pl. 10.00 ZOOM tiešsaistes platformā. Savukārt tiem, kas rakstīs pieteikumus un būs sakrājušies specifiski jautājumi, 28. jūlijā pl. 14.00 – 16.00 klātienē Rīgā būs iespēja tikties jautājumu un atbilžu pēcpusdienā.


______________________________________________________________________________


Atvērta pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

Konkursa kopējais budžets ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” - 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” - 357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro, un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021 līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 24-30 mēneši. Šajā konkursā AIF plāno atbalstīt 10-11 projektus.

 

_________________________________________________________________________

Preses relīze

2021. gada 22. jūnijā

 

 

Pirmo reizi Latvijā paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” saņēmēji

 

 

16. jūnijā tika paziņoti pirmie 12 Latvijas ciemi, kuri ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana noritēja tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka”, piedaloties iniciatīvas organizatoriem, žūrijas locekļiem un pretendentu kopienām visos Latvijas reģionos. Klausoties kandidātu stāstos, pasākums pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un deva iespēju virtuāli aizceļot uz šo kopienu pagalmiem un kopienu centriem, kuros bija izveidotas tiešraides studijas.

 

Publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” jaunās realitātes apstākļos norisinājās digitālajā vidē, taču PPP biedrības “Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule norāda, ka: “Digitālajā vidē robežas novilkt ir grūti, un dažkārt tas nav nepieciešams, tagad viedo ciemu ideja ir izskanējusi nacionāli! Gandarījums ir liels, varētu pat teikt: nacionāls lepnums! Kopā mēs varam izdarīt vairāk un šī kampaņa apliecina to, ka tepat Latvijā ir fantastiski iedvesmas stāsti!”

 

Konkursā tika iesniegti 38 pieteikumi, no kuriem 12 kopienām žūrija lēma piešķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi. To saņēma: Alsunga, Bebrene, Briežuciema pagasts, Engures apkaimes piekraste, Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene un Ziemupe. 

 

21 kopienai žūrija šogad lēma piešķirt atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”: Bernāti, Carnikava, Daugavas krasta ciems Dviete, Dzilnuciems, Ērberģe, Ičas apmetne, Indra, Jaunolaine, Kalniena, Krapes muiža, Liepa, Madliena, Meņģele, Mežinieku apkaime, Miķeļtornis, Nīgrane, Oviši, Rembate, Skaistkalne-Kurmene, Zasa un Zorģi. Pieci ciemi, saņemot ceļa vārdus viedā ciema idejas attīstībai, saņēma pateicību par dalību atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”: izglītības resursu platforma “Zelt”, Ancenes ciems, pieaugušo neformālās izglītības centrs "Azote" Balvos, Prauliena un Tīraines dārzi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe pēc rezultātu paziņošanas dalībniekiem izteica pateicību un vēlēja nepadošanos: “Ārkārtīgi liels paldies visiem, kas piedalījās. Visi esat uzvarētāji, jo esat uzdrīkstējušies un darbojušies savā kopienā, lai savu dzīvesvietu padarītu labāku, ērtāku un patīkamāku. Sveicu atpazīstamības zīmes saņēmējus un pārējos dalībniekus – redzot jūsu degsmi un gribēšanu darīt, manuprāt, ikvienam no jums ir izredzes kādu dienu sevi saukt par viedo ciemu!”

 

Savukārt Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore Gunta Lukstiņa atpazīstamības zīmes pretendentiem vēlēja iedvesmas vārdus: “Ja jūs zinātu, kā jūsu stāsti priecēja, tie deva spēku, tie deva ieraudzīt daudzas JAUNAS vietas un PAZĪSTAMĀS savādāk! Latvija dzīvos, ja katra vieta dzīvos, ja katra vieta būs vieda un katrā vietā būs viedi ciemi. Braucam viens pie otra un mācāmies, esam radoši!”"

 

Visi atpazīstamības zīmes kandidāti, kā arī citi ciemi, kas vēlas vairāk izzināt jaunas iespējas un tīkloties ar citiem viedajiem ciemiem, tiek aicināti līdz 6. septembrim pieteikties tiešsaistes apmācību kursam „Elements of AI” ar papildu tieši lauku kopienām paredzētām diskusijām un lekcijām, ko nodrošinās IT Izglītības fonds - Start(IT) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu. Pieteikšanās: https://forms.gle/hCunfvRLsW42bR5SA. Par kursu: https://www.elementsofai.lv/.  

 

Viedo ciemu dzīvā bibliotēka un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” rezultātu paziņošana  norisinājās 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta[1] laikā, sekmējot plašākas viedo ciemu interesentu mērķauditorijas sasniegšanu. Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties šeit: https://www.facebook.com/laukuforums/videos/511807693499949

 

Vairāk par žūrijas komisijas sastāvu, atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” kritērijiem un vadlīnijām iespējams uzzināt šeit: https://laukuforums.lv/lv/archives/11986

 

PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” izsaka sirsnīgu paldies 38 ciemiem un kopienām, kuri piedalījās uzsaukumā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” un arī turpmāk aicinām  īstenot viedā ciema pieeju jūsu ciemu attīstībā un dalīties savā pieredzē! Lai iegūtu ne tikai nacionālu, bet arī starptautisku pieredzi viedo ciemu attīstībā aicinām arī turpmāk sekot līdzi starptautiskā projekta “Smart Villages LEADER Network” aktivitātēm šeit: https://www.facebook.com/SmartVillagesLeaderNetwork.

 

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

 

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros, kurasiniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

 

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības "Zied zeme", “Pierīgas Partnerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

 

Kontaktinformācija:

Lauma Kalēja

+371 26572229 

lauma.kaleja@laukuforums.lv

www.laukuforums.lv|  Facebook  |  Instagram  |  Twitter[1] Latvijas Lauku Kopienu Parlamentu organizē biedrība “Latvijas Lauku forums” un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.


 ______________________________________________________________________________

Informācija medijiem

Stāmerienā, 10.06.2021.

 

Nākamnedēļ Latvijas Lauku kopienu parlamentā 25 diskusiju grupās runās par lauku telpas nākotni


No šī gada 16. līdz 18. jūnijam piekto reizi notiks Latvijas Lauku kopienu parlaments, pulcējot valsts, pašvaldību un lauku kopienu pārstāvjus, pētniekus un uzņēmējus, lai diskutētu par konkurētspējīgas un pievilcīgas vides veidošanu lauku reģionos un mazajās pilsētās.Parlamenta norises trijās dienās tiks aktualizētas un risinātas tādas tēmas kā pandēmijas radītās sekas un pielāgošanās risinājumi reģionos, attālo ciemu un to iedzīvotāju identitātes stiprināšana, jaunienācēju laukos pieredze un vajadzības, kā arī jaunās iespējas, ko sniedz tehnoloģiskās un sociālās inovācijas, viedo ciemu attīstība, Eiropas zaļais kurss un citi procesi.

 

„Mūsu mērķis, organizējot Lauku kopienu parlamentu, ir iniciēt veiksmīgu risinājumu un jaunu iespēju īstenošanu lauku telpā un sekmēt šīm iniciatīvām atbalstošu vidi, vienlaikus spēcinot līdzvērtīgu dialogu un sadarbību starp dažādām pusēm vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Nozīmīgās pārmaiņas pēdējā gada laikā vienlaikus ar mūsu katra paša rīcību dzīves kvalitātes uzlabošanai un ikdienas paradumu maiņu ir sekmējis līdz šim daudzkārt neizmantotu potenciāla piepildīšanu. Lauki ir kļuvuši par vēl iekārojamāku mājvietu, darba un atpūtas vietu, vienlaikus attīstījušās daudzveidīgas un unikāliem jauninājumiem bagātas uzņēmēju, pašvaldību un kopienu iniciatīvas. Ar šīm iniciatīvām Lauku parlamenta laikā vēlamies iepazīstināt arī plašāku sabiedrību,” stāsta biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka. Šogad parlamenta rezonanses punkts būs Gulbenes novada Stāmerienas pils, tomēr pirmo reizi tas būs digitāls, dodot iespēju ikvienam interesentam sekot līdzi tiešsaistē un piedalīties diskusijās par Latvijas laukiem un to nākotni no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē.

 

16. jūnijāparlamenta fokusā būs viedie ciemi un jaunienācēji laukos – spēcīgi jaunu pārmaiņu nesēji reģionos. Ikvienam būs iespēja radio NABA viļņos satikt un iepazīt trīs ģimeņu pieredzi, pārceļoties uz dzīvi laukos, kā arī uzzināt 14 aktīvu lauku kopienu praktiskos pieredzes stāstus un pirmajiem noskaidrot atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" ieguvējus.

 

17. jūnijā parlamenta oficiālajā atklāšanā dalībniekus sveiks Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas deputāte un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Atklāšanā politikas veidotāji - Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe un Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs – diskutēs par aktuālo lauku attīstības un pilsoniskās līdzdalības kontekstā. Savukārt pēcpusdienā divās sesijās, katrā ar vairākām paralēlām tematiskajām darba grupām, Kopienu parlamenta dalībnieki izzinās labās prakses laukos un ekspertu viedokļus, kā arī diskutēs par situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem tādās jomās kā lauku apdzīvotība, kopienu noturība krīzes un pārmaiņu apstākļos, īsās pārtikas ķēdes, zaļais publiskais iepirkums, digitalizācija un digitālās prasmes, iekļaujoša līdzdalība, kā arī citiem lauku attīstībai būtiskiem jautājumiem.

 

18. jūnijāparlamenta dalībnieki digitālos pieredzes braucienos varēs iepazīties ar Gulbenes novada spēka cilvēku stāstiem un iedvesmojošām zaļās enerģijas, jauno uzņēmēju, līdzdalības rīku, tradīciju saglabāšanas un citām praksēm. Savukārt Kopienu parlamenta lielā kulminācija būs noslēguma pasākums, kurā tiks apkopoti parlamenta diskusiju rezultāti un prezentēta rezolūcija ar prioritātēm un rīcību plānu veicamajiem uzdevumiem lauku un mazo pilsētu attīstībai un stiprināšanai turpmākajos divos gados.

 

Latvijas Lauku kopienu parlamentā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš ir ieinteresēts aktīvi līdzdarboties kvalitatīvas un dzīvotspējīgas lauku vides veidošanā, pievienojoties sarunām no jebkuras vietā Latvijā. Reģistrēties dalībai pasākumos un iegūt papildu informāciju par Lauku kopienu parlamentu un tā norisi var https://parlaments.laukuforums.lv/

Kontaktinformācija

Artis Krists Mednis, Latvijas Lauku forums

Tālruņa numurs: +371 28855427

E-pasta adrese: artis.mednis@laukuforums.lv

 

 

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.

 

5. Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība "Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un biedrību "SATEKA". Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

___________________________________________________________________Iedvesmas seminārs par izglītības un karjeras iespējām Zemgalē “Kur mācīsies Zemgales jaunieši?”. 


Lai piedalītos seminārā, aicinām reģistrēties elektroniski http://ej.uz/kurmacities .


Vairāk informācija

____________________________________________________________________Aicinājums izvirzīt Latvijas Lauku iedvesmas stāstus Kopienu parlamentam līdz 29. aprīlim!


No 2021. gada 16. līdz 17. jūnijam Gulbenes novada Stāmerienā notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, lai vairākus simtus interesentu vienotu diskusijās un pieredžu apmaiņā par Latvijas lauku izaicinājumiem un atbildēm uz tiem.

Ar šo mēs aicinām Latvijas Lauku foruma biedrus un citus savu teritoriju pazinējus LĪDZ 29. APRĪLIM izvirzīt līdz 5 lauku spēka stāstiem, par ko būt jāzina visiem un kuri radošies vai būtisku izaugsmi piedzīvojuši vēlami pēdējo divu gadu laikā. Šī ir iespēja katram lepoties ar savas teritorijas iedzīvotāju paveikto visai Latvijai. Anketa stāstu iesūtīšanai: https://forms.gle/PikZffBiZV6NvPQ48

Latvijas lauki ir STIPRI, VIEDI, ZAĻI un DZĪVI - Kopienu parlaments uz reģionu attīstību lūkosies no šiem skatu punktiem, tāpēc stāstus meklējam kā pierādījumus apgalvojumam. Lūkojam pēc piemēriem, kas vietējā kopienā vai plašākā mērogā radījuši pozitīvu rezonansi. Tie var būt cilvēki, projekti, uzņēmumi, procesi, notikumi, jūsu jaunatklājumi un citi vietējie "enerģijas avoti".

Maijā mēs sazināsimies ar atbilstošākajiem no ieteiktajiem stāstiem un aicināsim tos piedalīties darba grupās 17. jūnijā. Jaunienācēju un viedo ciemu stāstiem būs īpaša platforma 16. jūnijā.

Paldies jau iepriekš!


Ar cieņu
Artis Krists Mednis
Projektu vadītājs


21.04.2021.
_________________________________________________________________________________


Noslēdzies 10. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms


Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 08.01.2021. līdz 08.02.2021., tika iesniegti 18 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 372 260,00 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. Vairāk info.

2021.gada 8.martā
________________________________________________________________________________________


Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” biedru kopsapulce

2021. gada 19.martā

 

Sapulce tiek organizēta attālināti - rakstveida procedūrā (elektroniski, t.i., ar e-pasta starpniecību).

Darba kārtībā:

 1. Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.

 

Valdes priekšsēdētāja: Jolanta Kalinka

 _____________________________________________________________________________________________

Noslēgusie10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

 

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 08.01.2021. līdz 08.02.2021., tika iesniegti 18 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 372 260,00 eiro.

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, 30  kalendāro dienu laikā tiks izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 


2021.gada 9.februārī

______________________________________________________________________________________________


 
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu ar projekta iesniegšanas laiku no 2021.gada 8.janvārim līdz 8.februārim 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.janvāra līdz 2021.gada 8.februārim
 Sludinājuma kopsumma  10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 250 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 10.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

Sīkāku informāciju skatīt te.

2021.gada 8.janvārī
_______________________________________________________________________________________


Izsludināts Kapacitātes projektu konkurss


Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14:00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.


Izlasi plašāku informāciju par konkursu un atbalsta pasākumiem šeit


www.activecitizensfund.lv
 e-pasts: pasts@activecitizensfund.lv

2020.gada 14.decembrī
_______________________________________________________________________________

Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai. 

Kampaņas organizatori vēlas informēt Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā viedo ciemu koncepta aktualitāte arvien pieaug. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “viedais ciems sākas ar lauku kopienu iedzīvotājiem – tieši iedzīvotāji paši iniciē un virza procesu, kad kopienas apzina savus resursus un rada jaunus, inovatīvus risinājumus esošajām problēmām dažādās, piemēram, veselības pakalpojumu pieejamības, kultūras, izglītības, pārtikas pieejamības, mobilitātes, nodarbinātības jomās. Viedie ciemi ir ļoti svarīgi lauku reģionu attīstībai, jo ātri mainīgajā laikmetā, kas kopienu ikdienā ienes arvien jaunus izaicinājumus, tieši iedzīvotāji visprecīzāk un ātrāk apzina savas vajadzības, problēmas un iespējamos risinājumus.”2021. gada sākumā kampaņas ietvarā tiks izsludināts pirmais uzsaukums, kurā Latvijas lauku reģionu kopienu iedzīvotāji varēs pieteikt savus ciemus statusam “Viedais Ciems”. Kampaņas organizatori strādā pie kritērijiem un vadlīnijām statusa piešķiršanai un noteikšanai un pulcē starpdisciplināru žūriju, kas jau nākamā gada pirmajā pusē paziņos pirmos Latvijas “Viedos Ciemus”. 

Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Kontaktinformācija:
Sandra Rubene, sandra.rubene@laukuforums.lv
www.laukuforums.lv  |  Facebook  |  Instagram  |  Twitter

2020.gada 10.decembrī
________________________________________________________________________________________

 
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu ar projekta iesniegšanas laiku no 2021.gada 8.janvāra līdz 8.februārim 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.janvāra līdz 2021.gada 8.februārim
 Sludinājuma kopsumma  10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 250 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 10.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

Sīkāku informāciju skatīt te.

2020.gada 7.decembrī
__________________________________________________________________________________________Bauskas novada pašvaldība aicina Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu uzņēmējus 
uz pasākumu “Uzņēmēju kodols #4” 14.oktobrī

Pasākums notiks Bauskas Kultūras centrā, Bauskā, Kalna ielā 18.


Pasākuma programma:
12:20 – 13:00 Ierašanās un reģistrēšanās
13:00 – 14:45 Uzņēmējdarbībā biežāk pieļautās kļūdas un kā tās labot
14:45 – 15:00 Kafijas pauze
15:00 – 17:00 Darbnīca – pirmie soļi uzņēmēju sadarbībai ar pašvaldību

Pasākumu vadīs uzņēmumu stratēģiskais un vadības konsultants-  harizmātiskais Jānis Kļaviņš.

· Pasākuma ievadā Jānis izklaidējoši interaktīvā veidā dalīsies ar reāliem pieredzes stāstiem, analizēs dažādas uzņēmējiem raksturīgākās problēmas, stāstīs par daudzpusīgiem risinājumiem šķietamas bezizejas situācijās.
· Noslēguma daļā klātesošie tiks aicināti iesaistīties darbnīcā, ar mērķi veidot redzējumu uzņēmējdarbības vides veicināšanai novadā un, viedokļu apmaiņas rezultātā, rast ērtāko veidu dialoga veidošanai starp uzņēmējiem un pašvaldību.

 Vairāk informācijas lasiet šeit.

Uzņēmēji aicināti līdz 2020.gada 12.oktobrim pieteikties, zvanot uz tālruni 6579519, 29176675, rakstot uz e-pastu: uznemejdarbiba@bauska.lv vai aizpildot pieteikuma anketu elektroniski.

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, vietu skaits ir ierobežots. Dalība bez maksas.


2020.gada 7.oktobrī
________________________________________________________________________________________

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?
Eiropas komisijas kampaņa Bauskas un Rundāles novados

Eiropas Komisijas kampaņas "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" ietvaros 9. oktobrī no plkst. 13.00, izbraucot no Bauskas (Pionieru ielā 2) pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Lauku foruma un Bauskas rajona lauku partnerības aicina ikvienu pievienoties un paviesoties Bauskas un Rundāles novadu dažādās vietās, izzinot skaistās iniciatīvas tuvākajā apkārtnē, kas tapušas ar nozīmīgu un radošu vietējo iedzīvotāju darbu un Eiropas fondu atbalstu. Pasākumā aicināts pievienoties ikviens, kam interese, ieraugot, kas paveikts un daudzkārt nezināms tuvākajā apkārtnē, izzinot kā Eiropas rīcība sastopama apkārtējā vidē, būs iespēja ieraudzīt pašiem sevi Eiropā. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās un par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. 

Eiropas Komisija līdz 2021. gada vasarai plāno izstrādāt ilgtermiņa vīziju par lauku telpas attīstību, sekmējot maksimālu esošā lauku potenciāla izmantošanu un atbalstītu unikālo problēmu kopumu, sākot no demogrāfiskajām izmaiņām līdz pieejamībai, nabadzības riska mazināšanu un ierobežoto piekļuvi pakalpojumiem. Vīzijas sagatavošanā būs iesaistīti dažādi EK dienesti, pētniecības centri, kā arī tiks ietverts daudzu citu ieinteresēto pušu ieguldījums, plaša mēroga sabiedriskā apspriešana un daudzi citi avoti. Eiropas lauku tīkla izveidotajā ekspertu darba grupā vīzijas izstrādei ir iekļauta arī LLF izpilddirektore Anita Seļicka.

Par Eiropas ieguldījumu pasākuma laikā būs iespēja ne tikai dzirdēt par attīstības ceļu un iegūto pieredzi, bet arī baudīt iniciatīvu īstenošanas vietas klātienē un satiekot pašu darītājus – restaurācijas un mākslas darbnīcā Ceraukstes pagastā, viesojoties pie Līgas Jansones, kopā ar Elīnu Kuzņecovu izzinot Brunavas pagasta Mazo muižu - rokoko laikmeta tērpu un aksesuāru ekspozīciju, Svitenes pagastā aplūkojot Laimas Grigones Keramikas darbnīcu “Urštēnos” un noslēdzot pieredzes stāstu braucienu  Rundāles ūdensdzirnavu muzejā kopā ar Vladislavu Bergmani.
18.20 sarunas tiks turpinātas Īslīces kultūras namā, pārrunājot Eiropas iespējas atbildēt uz esošajām vajadzībām lauku telpā, un uzklausot vēl citus pieredzes stāstus par uzņēmējdarbības un mājražošanas attīstību un sabiedriskā labuma iniciatīvu īstenošanu.

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Ar pasākuma programmu var iepazīties tePasākuma programma

Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu bauskas.partneriba@inbox.lv vai pa tālr. 26752200 līdz 7.oktobrim.

Anita Seļicka,
Biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore


 + 371 288 55 427     laukuforums@gmail.com      www.lllf.partneribas.lv 2020.gada 2.oktobrī
________________________________________________________________________________________


Iecavas pašvaldībā īstenots projekts “Daudzfunkcionālas sporta laukuma izveide Iecavas novadā”

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādojot tās un piedāvājot novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi radot iespējas nodarbēm visai ģimenei.
Projekta ietvaros tika izveidots daudzfunkcionāls sporta laukums, kuru iespējams transformēt pielāgojot  dažādām aktivitātēm, piemēram, ledus boulingam ziemā, vasarā – inline hokejam, florbolam, Getto futbolam. Īstenojot projektu un izveidojot daudzfunkcionālu sporta laukumu Iecavā, ir radītas vēl nebijušas brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu dažādošanas iespējas.Par pašvaldības līdzekļiem tika novilktas dažādu sporta veidu līnijas. Tuvojoties ziemas sezonai tiks iegādāti hokeja vārti. Pie daudzfunkcionālā sporta laukuma ir izveidots informatīvais stends ar informāciju par stadionu, kas kādreiz atradies jaunizveidotā daudzfunkcionālā sporta laukuma vietā un ūdensdzirnavām, kas atradušās netālu no ierīkotā daudzfunkcionālā sporta laukuma.
          
     

Ar lielu entuziasmu izveidoto daudzfunkcionālo laukumu izmanto vietējie iedzīvotāji– īpaši bērni un jaunieši.
Jaunizveidotajā daudzfunkcionālajā sporta laukumā Iecavā, Sporta ielā 4, 23.augustā, norisinājās «Uhh Design Street games». Komandas 3:3 formātā sacentās futbolā, florbolā un basketbolā un norisinājās arī Iecavas novada 2020.gada 3x3 basketbola kausa izcīņas noslēdzošais posms.

Projekta kopējās izmaksas: 55 720.33 EUR, tajā skaitā: publiskais finansējums - 22500,00 EUR (jeb 90%no attiecināmajām izmaksām 25000,00 EUR), pašvaldības līdzfinansējums - 33 220.33 EUR. Projekta Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000003. Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 Sintija Kalēja
Iecavas novada pašvaldības administrācijas 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja


2020.gada 17.septembrī
______________________________________________________________________________


Biedrība „Docedis” īstenojusi projektu „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana”

Biedrība „Docedis”, kuras nosaukuma tulkojums no latīņu valodas „Docendo discimus” latviešu valodā ir „Mācot, mēs mācāmies paši”, ir realizējusi projektu „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana”, kas tika atbalstīts projektu konkursā ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.1.rīcība „Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ietvaros. 

Projekta ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi iecerēto vides izzinošo nodarbību un citu izglītojoša rakstura pasākumu organizēšanai Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorijā. Projekta realizācija dos iespēju interesentiem iesaistīties praktiskās izpētēs un organizētājos novērojumos par ūdeni, sikspārņiem, kukaiņiem, gliemežiem, sūnām, ķērpjiem, putniem, aizsargājumiem un ārstnieciskiem augiem.  Ar Rundāles novada domes atbalstu sabiedrisko organizāciju darbībai projekta „Iepazini savus nepamanāmos kaimiņus” ietvaros tika iegādāts pētnieciskais aprīkojums, kas atļauj nodrošināt interaktīvu nodarbību vadīšanu bērnu un citu ieinteresēto cilvēku grupām. 

Pateicoties ELFLA atbalstam, biedrības rīcībā šobrīd ir mikroskops, USB mikroskops, zīmēšanas planšete, projektors, fotokamera, interaktīvs displejs, sikspārņu detektors, pārvietojamā tāfele un mēbeļu komplekts. Diemžēl biedrība neguva atbalstu moduļa tipa ēkas iegādei, kas kalpotu par bāzes vietu pasākumu organizēšanai un nodarbību vadīšanai. Pašlaik pasākumu organizēšanai pielāgojām nomātas telpas un vairāk koncentrējāmies uz izbraukuma aktivitātēm un pārgājieniem. Dalībai pasākumos var pieteikties biedrības "Docedis" Facebook kontā https://www.facebook.com/BiedribaDocedis.

Izglītojošās nodarbības "Iepazīsti savus kaimiņus" foto var apskatīt te:      https://docedis.webnode.lv/galerija/

Video uzaicinājums dalībai pārgājienā šī gada 13.septembrī skatāms te.Projekta „Vides skolas „Pie Ozoldārza” izveidošana” (Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000012) attiecināmās izmaksas ir EUR 6148.23, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 5533.41. Biedrība kā līdzfinansējumu ieguldījusi 614,82 EUR.


Biedrības "Docedis" valdes priekšsēdētāja Anna Marija Knoka
 
2020.gada 10.septembrī
_______________________________________________________________________________Aicinām uz diskusiju Bērzkalnos par Eiropas Savienības 
sniegtajām iespējām laukos

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” aicina Zemgales iedzīvotājus uz diskusiju par Eiropas Savienības (ES) sniegtajām iespējām un iniciatīvām, kas veicinājušas lauku reģionu, pašvaldību un vietējo kopienu attīstību. Diskusijas mērķis ir paplašināt iedzīvotāju zināšanas par pieejamajiem ES atbalsta instrumentiem. Pasākums notiks viesu namā “Bērzkalni” (Bērzkalni 11A, Īslīces pagasts, Bauskas novads) otrdien, 15.septembrī plkst. 11:00.


Pasākums sāksies ar sarunu par ES sniegtajām iespējām un atbalsta instrumentiem, uzsverot vietējās pašvaldības pieredzes piemērus, kas veicinājuši lauku attīstību Zemgales reģionā. Diskusijā būs iespēja iesaistīties ikvienam dalībniekam, daloties savā pieredzē, veiksmes stāstos un izaicinājumos, īstenojot vai piedaloties ES līdzfinansētos projektos. Savukārt pasākuma otrajā daļā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties konkursā “Cik zinošs esmu ES atbalsta instrumentu izmantošanā?”

Pasākumu vadīs Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja, Copa Cogeca un Copa Geopa eksperte, Labas gribas vēstniece Eiropas attīstības gadam 2015, Latvijas kultūras vēstniece un Agnese Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes locekle un lauku attīstības eksperte, Copa Cogeca un Copa Geopa eksperte.

Pasākums norisinās Eiropas Komisijas kampaņas „Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne” ietvarā, lai informētu par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām.

Pasākuma programma skatāma te
Pieteikšanās pasākumam: https://forms.gle/oHyy9yGMhFrPEEd57


Pasākums ir bez maksas. Pasākuma laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Papildu informācija:
Aiga Kuzma, 
Biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" biroja vadītāja 
Tālr.: 26536985, e-pasts: info@lzf.lv 

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” ir izveidota 1990. gadā (reģistrēta 1993.gadā) un šobrīd pārstāv vairāk nekā 7000 ražojošus dažādu nozaru lauksaimniekus visā Latvijā. Latvijas Zemnieku federācijā aktīvi darbojas 9 reģionālās lauksaimnieku apvienības (biedrības), 5 nacionālās lauksaimniecības nozaru organizācijas, 1 lauku pašvaldība, 153 individuālie biedri un 3 reģionālās lauksaimnieku kopas.


2020.gada3.septembrī _______________________________________________________________________________

Noslēdzies 9. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 14.02.2020. līdz 14.03.2020., tika iesniegti 19 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 354664,55 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 2020.14.aprīlī
________________________________________________________________________________________


Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

2020.gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31.janvāra līdz 2.februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem "Iekustini Lielupi".

Ceļvedis aptver Lielupi no tās sākuma punkta līdz pat ietekai Baltijas jūrā. Ceļvedī laivotājiem tiek piedāvāti 5 laivošanas maršruti, atkarībā no interesēm, grūtības pakāpes un izvēlētā laivošanas līdzekļa. Pirmais maršruts no Bauskas līdz Mežotnei ir vidēji grūts, piemērots plašai mērķauditorijai, arī ģimenēm ar bērniem. Ļoti ainavisks posms. 
Otrais maršruts no Mežotnes līdz Jelgavai ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem, ietver palieņu pļavu ainavas. Lielupe kļūst dziļāka un platāka, ietver aizaugušus posmus. Ainavisks posms.
Trešais maršruts no Jelgavas līdz Liepājas šosejas tiltam ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem. Nav piemērots iesācējiem. Lielupe šeit ir plata un dziļa ar gariem un taisniem ainaviskiem posmiem.
Ceturtais maršruts no Liepājas šosejas tiltam līdz Venstpils šosejas tiltam ir ļoti nomaļš upes posms, piemērots savvaļas dabas un neskartu vietu meklētājiem. Posms nav piemērots iesācējiem.
Piektais maršruts no Ventspils šosejas tilta līdz Vakarbuļļiem ir upes posms, kas visā garumā plūst cauri apdzīvotām vietām, piemērots aktīviem airētājiem, kā arī tiem, kurus interesē dabas un kultūras pieminekļi upes piekrastē. Šajā posmā Lielupe sasniedz savu maksimālo platumu un dziļumu. Izcili ainavisks posms. 


Lai veicinātu ūdens tūrisma aktivitātes, īstenojot projektu "Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem", piecu pašvaldību teritorijās ir izveidotas laivu piestātnes. Lielupe jau izsenis bijusi svarīgs satiksmes ceļš gan pasažieru, gan kravu pārhttps://www.partneribalielupe.lv/attachments/article/450/web_karte.pdfvadāšanai, tomēr, laikiem mainoties, šī kustība mazinājusies. Lai situāciju uzlabotu, 2018. gadā trīs vietējās rīcības grupas - Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība  un Pierīgas partnerība, iesaistoties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles  un Babītes novadu pašvaldībām, nolēma upes krastos izveidot laivu piestātnes un informāciju tūristiem. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


2020.gada 27.februārī
_______________________________________________________________________________

Izsludina atklāta projektu konkursa 9.kārta

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai".
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 14.februāra līdz 2020.gada 14.martam.
9. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 276 545,27 EUR.
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte ir 70%; kopprojekta gadījumā – 80%. Savukārt maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR.

Sīkāk par atbalsta nosacījumiem, kas jāievēro, pretendējot uz finansējumu un ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties šeit.


2020.gada 14.janvārī
_______________________________________________________________________________________


Iedvesmojies. Mācies. Radi.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu šī gada 4.decembrī Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.
Projekta vadītāja Videga Strautniece apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem, minot, ka divu gadu laikā, Lauku partnerība “Lielupe” sadarbojoties ar Bauskas rajona un Dobeles rajona lauku partnerībām, īstenoja vairākas aktivitātes, lai sekmētu vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sadarbību un atpazīstamību.Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings; reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana, radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi. Apmācības deva jaunas zināšanas un vērtīgus padomus uzņēmēju ikdienas darba pilnveidošanā, ražošanas procesā un plānojot uzņemt tūristu grupas savā saimniecībā. Kopumā tika īstenotas 12 apmācību dienas.

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās 9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām. Tādā veidā daži uzņēmēji pirmo reizi uzņēma grupu, citi savukārt varēja būt piemērs iesācējiem šajā jomā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa deva drosmi un iedvesmu darboties. Savstarpēji pārrunātie izaicinājumi, ieguvumi, sasniegumi un grūtības, ar ko saskaras uzņēmējs, saliedēja dalībniekus un iedrošināja darboties pašiem un radīt ko jaunu.

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus, kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” vilina gardēžus un vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts “Uzzini, kā top!” izstrādāts, domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt kā top lietas un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to tapšanas procesā.

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie kafejnīcas “Mēnestiņš”; Codes pagastā, Bauskas novadā Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes” un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku saimniecībā “Vilki”. 
Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī gada augustā notikušais “Pārtikas amatnieku festivāls”, kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus. Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda  uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem. Projekta noslēguma pasākumā savu dienas gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām  projekta aktivitātēm - 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais, noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot.


 
Šis projekts veicinājis arī iesaistīto pašvaldību ciešāku sadarbību uzņēmēju atpazīstamības veicināšanā, jo katra pašvaldība popularizēs ne tikai savus, bet arī kaimiņu novadu uzņēmējus.

Dienas otrajā daļā, projekta īstenotāji, iesaistot biedrības “Ideju un inovāciju institūts” vadītāju Elīnu Miķelsoni, rosināja dalībniekus veidot jaunus, kopīgus piedāvājums jaunajai tūrisma sezonai.
Lai rosinātu mazos ražotājus domāt plašāk un attīstīties, ar savu pieredzes stāstu par izaugsmi no mājražotāja par ražotāju, tika aicināta dalīties Ilze Priževoite, kas pārstāv SIA “Karameļu darbnīca” saldumu ražotni Jelgavā.

Izskanot pasākumam un arī noslēdzoties sadarbības projektam uzņēmējdarbības veicināšanai, pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauku partnerības “Lielupe” jaunu, tikko kā iesāktu  projektu, kas piesaka sevi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Par uzņēmējdarbību, kas veido labāku pasauli dalījās sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace Indrika, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu piemēriem. Šī tēma rosināja uzņēmējus iepazīt, izvērtēt un analizēt, vai kāds sevi saskata darbojamies šajā jomā. Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece aicināja uzņēmējus domāt nedaudz plašāk, saskatot ne tikai savas, bet arī apkārtējo vajadzības, tādā veidā iekļaujot sociālu jautājumu risināšanu savā uzņēmējdarbībā.


Videga Strautniece
Lauku partnerība “Lielupe”
Vairāk par projektu lasi te


2019.gada 18.decembrī
_______________________________________________________________________________


Noslēdzies 8. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.2. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 
Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 16. decembrī.
Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te.


2019.gada 17.decembrī
_______________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 228 170,86 eiro.Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro. Projektu vērtēšana biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 21. decembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 21. decembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 26.novembrī
_______________________________________________________________________________

Noslēdzies 7. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. 

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.1.rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. Viens projekta iesniegums tika atsaukts.

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 21.novembrī.

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te2019. gada 21. novembrī
_______________________________________________________________________________


Aicinām uz sadarbības projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu

Bauskas rajona lauku partnerība sadarbībā ar lauku partnerību "Lielupe" un Dobeles rajona lauku partnerību īstenojusi sadarbības projektu "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana", kura rezultātā notikuši uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucieni, izstrādāti tūrisma maršruti un izgatavoti reklāmas stendi vietējo ražotāju atpazīstamības veicināšanai.

Noslēguma pasākumā plānots prezentēt vienu no reklāmas stendiem un atskatīties uz projektā paveikto.

         


Visus interesentus aicinām piedalīties noslēguma pasākumā šī gada 4.decembrī Lielplatones muižā no plkst. 9:30.

Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/noslegumapasakums0412

Uz pasākumu lūgums pieteikties, rakstot uz e-pastu videga@partneribalielupe.lv vai aizpildot šo pieteikuma anketu http://ejuz.lv/pieteikumaanketa0412


Uz tikšanos Lielplatonē!


2019.gada 15.novembris

________________________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 200 000,00 eiro.


Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. Projektu vērtēšanas biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 20. novembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 20. novembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 23.oktobrī

________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.Sīkāka informācija pieejama šeit

        
2019.gada 18.septembrī
_______________________________________________________________________________


Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies Jelgavas novadā!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus doties pieredzes apmaiņas braucienos uz Jelgavas novadu. Būs iespēja satikt ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas aktīvi iesaistās lauku tūrismā; 
dzirdēt pieredzes stāstus, gūt jaunas idejas un degustēt vietējo ražotāju produktus.

Ciemojoties pie uzņēmējiem, būs iespēja apmainīties ar kontaktinformāciju, lai sekmētu savstarpēju sadarbību un jaunu piedāvājumu attīstību nākotnē.Pieteikšanās braucieniem šeit: http://ejuz.lv/anketapieredzesbrauciens
Pieredzes braucienu programma šeit: http://ejuz.lv/braucienaprogramma

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 16.septembrī
_________________________________________________________________________________________


Līdzās Rundāles pilij atvērta jauna kafejnīca

"Ābelītē", Rundāles novada Pilsrundālē, vasaras nogalē durvis vērusi moderna vietējo mājražotāju produktu kafejnīca "Rezidence", kas piedāvā gan degustācijas, gan pagatavošanas demonstrācijas. Iespēja uz vietas iegādāties pašu gatavotos sierus.

Iespēja piedalīties radošās darbnīcās, kur apmeklētāji paši var iesaistīties procesā, kā rezultātā tiek iegūts siers, kā arī gūt ieskatu latviešu nacionālajā virtuvē. Nedēļas nogalēs apmeklētājiem tiek piedāvāts dzīvās mūzikas baudījumus industriālā interjerā. Rezidence ir vieta, kurā apvienota mākslas galerija un restorāns vienuviet. 
SIA "Gustare" projekta "Kafejnīca "Rezidence" - vietējo produktu degustācijas un iegādes" (projekta Nr. 17-06-AL07-A019.2101-000001) īstenošanai saņēmusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu Leader programmas ietvaros 70 000,00 eiro apmērā.2019.gada 13.septembrī
_______________________________________________________________________________

Jauniešus aicina pieteikties “Laukiem būt!” mācībām

Jau astoto gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem piedalīties uzņēmējdarbības uzsākšanas mācībās pasākumā "Laukiem būt!". Pēc mācībām būs iespēja startēt uzņēmējdarbības konkursā, kurā labākie saņems naudas balvas. Pieteikšanās konkursam sāksies 2019. gada decembrī.Vairāk informācijas te: http://ejuz.lv/ujt

2019.gada 29.augustā
_______________________________________________________________________________


Izsludināta atklāta konkurs projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Bauskas rajona lauku partnerība izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu 2.1.rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība". Konkurs ietvaros pieejams finansējums 200 000,00 eiro apmērā. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 25 000,00 eiro, savukārt atbalsta intensitāte - 90%. Projekta iesniegumi tiks pieņemti no 20.septembra līdz 20.oktobrim.Projekti iesniedzami elektroniski LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Ar nosacījumiem projektu iesnieguma sagatavošanai var iepazīties šeit.

2019.gada 19.augustā
_______________________________________________________________________________
Izveidots jauns izzinošais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!"

Jaunais tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" aicina visus tos, kas ir zinātkāri, noskaidrot dažādu lietu un produktu sastāvu un tapšanas procesu. Maršrutā iekļauti  10 vietējie uzņēmēji no: Jelgavas, Dobeles, Ozolnieku, Auces, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku novadiem. Uzņēmēji ražo, vai sniedz kādu pakalpojumu, aicinot ciemiņus iesaistīties un pašiem piedzīvot lietu tapšanas procesu.

Īpaši aicinām doties šajā tūrisma maršrutā,  skolēnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem. Ciemojoties pie uzņēmējiem iespējams uzzināt kā top: veselīgā konfekte -“ABRA” gardumu ražotnē, Ozolnieku pagastā; milti un putraimi - “Bērzes ūdensdzirnavās”, Bērzes pagastā; siers -zemnieku saimniecībā “Celmi”, Codes pagastā; audums- tautas lietišķās mākslas studijā “Auce”, Auces novadā; bišu strops – uzņēmumā SIA “ML koks”, Vilces pagastā;  grāmatai vāki- ādas apstrādes darbnīcā pie Saivas Drupas, Jaunsvirlaukas pagastā; keramikas trauki – “Laima Ceramics darbnīcā”, Rundāles pagastā; sveces-“Kristell sveču darbnīcā”, Pilsrundālē, sejas krēms -kosmētikas ražotnē, SIA “Gusto”, Bauskā un rotas- Lidijas Reinbergas rotaslietu darbnīcā, Vecumniekos.

Ar maršrutu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/uzzinikatop.Tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!" izstrādāts Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākumam "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros. 

Šajā projektā ir izstrādāti vēl divi tūrisma maršruti: “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos”, kas vairāk domāti gardēžiem un aicina baudīt Zemgales saimnieču gatavotos ēdienus un degustēt Zemgales saimnieku izlolotos produktus. Ar maršrutiem iespējams iepazīties Bauskas, Dobeles un Jelgavas lauku partnerību mājas lapās un šo teritoriju reģionālajos tūrisma informācijas centros.


Projekta vadītāja
Videga Strautniece
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”


2019.gada 15.augustā

______________________________________________________________________________________
Noslēdzies 6.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 13.05.2019. līdz 13.06.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  240 232,92 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 12.jūlijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 12.jūlijā
________________________________________________________________________________________Pagaršo vietējo Pārtikas amatnieku festivālā!


Aicinām mājražotājus un amatniekus no Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadiem ar pašu ražotiem pārtikas produktiem  un amatniecības izstrādājumiem piedalīties Pārtikas amatnieku festivālā.


Pārtikas amatnieku festivāls notiek 17.augustā, no plkst.14:00-20:00, pie kafejnīcas "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.


Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt 50 vietējos ražotājus un viņu produkciju no: Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novadiem. Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus, veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību. 

Uzņēmēju pieteikšanās produkcijas tirgošanai notiek līdz 2.augustam, aizpildot uzņēmēja anketu šeit:https://ej.uz/PartikasAmatnFestiv


Vairāk informācijas par festivālu pa tālruni: 25502151, vai e-pastā: videga@partneribalielupe.lv


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.2019.gada 5.jūlijā
________________________________________________________________________________________Esi aicināts uz Pārtikas Amatnieku festivālu!


Biedrība Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība un Dobeles rajona lauku partnerība aicina Jūs izgaršot vietējos produktus - Pārtikas Amatnieku Festivālā! 

 

Pārtikas amatnieku festivāls aicina iepazīt piecdesmit vietējos ražotājus un viņu produkciju no Zemgales reģiona deviņiem novadiem.
Festivāls notiks šī gada 17.augustā, no plkst. 14:00-20:00 pie kafejnīcas "Viesu Līči", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

 Festivāla mērķis ir atraktīvi un radoši popularizēt vietējos produktus un to ražotājus. Dot iespēju iedzīvotājiem satikt ražotājus un degustēt produktus. Veicināt uzņēmēju pieredzes apmaiņu un sadarbību.

 


Festivāls notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

 

 


Sīkākai informācijai: 
Videga Strautniece
Lauku partnerība "Lielupe"
Tālr.: 25502151
e-pasts: videga@partneribalielupe.lv 

 


2019.gada 19.jūnijā
________________________________________________________________________________________


Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” noslēguma pasākums – laivu brauciens
“Iekustini Lielupi!”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” dalībniekus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un uzņēmējus atklāt projekta laikā aprīkotu Lielupes ūdenstūrisma maršrutu, kura izveidošanas mērķis ir iekustināt Lielupes rāmos ūdeņus, lai veicinātu tā aerāciju, jeb bagātināšanu ar skābekli.  Leader sadarbības projekts īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, ir izveidots jauns tūrisma maršruts pa Lielupes upi ar mērķi sekmēt jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu Lielupes piekrastē, veicināt uzņēmējdarbību un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbību. 

19.jūnijā, īsi pirms vasaras saulgriežiem, biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Pierīgas partnerība un Bauskas rajona lauku partnerība  aicina kopīgā laivu braucienā, lai piestātu izveidotajos tūrisma pakalpojumu objektos un iepazītos ar Lielupes piekrastes dažādību.  

Sīkāka informācija pie projekta vadītājas Ineses Baumanes tel. 26516231, e-pasts inese.baumane@ozolnieki.lv

Pasākuma programma atrodama šeit

Reģistrēties pasākumam aicināti šajā saitē:

2019.gada 14.jūnijā
_______________________________________________________________________________

Zaļeniekos uzmanības centrā jaunās lauku paradigmas - drosmīgi risinājumi no reģioniem

2019. gada 5., 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļeniekos “4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā” vienkopus pulcēsies vairāk kā 250 viedokļu līderi, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos, modernos, dinamiskos, inovatīvos un konkurētspējīgos laukus.

Ceturtdien, 6. jūnijā, Kopienu parlamenta atklāšanas ceremonijā uzrunas teiks radošās un mediju vides pārstāve Daina Jāņkalne, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, Latvijas valsts simtgades biroja Inga Bika no, Nemateriālā kultūra mantojuma eksperte Gita Lancere, kā arī citi viedokļu līderi no valsts pārvaldes un lauku kopienām, aicinot dalībniekus pārdomāt mūsu pašu rīcību un reakciju uz apkārto notiekošajiem procesiem,. 6. jūnija darba stacijās un 7. jūnija pieredzes braucienos savos pieredzes stāstos dalīsies vairāk kā piecdesmit uzņēmēji, biedrību, pašvaldību pārstāvji un aktīvi iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem dalīsies savā pieredzē par drosmīgiem un inovatīviem risinājumiem lauku telpā, īstenojot dažādas jaunas iespējas un pieejas vietu attīstībai, nodarbinātībai un sociālās vides veidošanai. Stāstnieki atklās savas īstenotās iniciatīvas, piemēram, spēcīgas kopienas risinājumu pēc skolas slēgšanas, izveidojot un verot durvis jaunai alternatīvi skolai, viedā ciema koncepta īstenošanu mazā ciematā, iesaistot jaunus IT speciālistus, laboratorijas izveide uzņēmējdarbības veikšanai attālā lauku teritorijā, novecojušu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana, pilsētnieku pārcelšanās uz laukiem un vēsturisko ēku „atdzīvināšana”, jaunu laivošanas ceļu izveide un citi iedvesmas, drosmes, inovāciju un varonīgas rīcības pilni stāsti, radot pārliecību, ka Latvijas lauki un mazpilsētas ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties.

„Lauku kopienu parlamenta” laikā dalībnieki izstrādās rezolūciju - apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajiem diviem gadiem un ilgtermiņā. Īpašu uzmanību pievērsīs šādiem jautājumiem – mājokļi lauku teritorijās, darbs un uzņēmējdarbība, jaunienācēji laukos, ilgtspējīga rīcība un vide, kopienu un demokrātijas spēcināšana, alternatīvas izglītības iespējas lauku teritorijās. Rezolūcija ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā tiks nodota atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no vairāk kā 70 Latvijas pašvaldībām, dižojoties ne vien ar savās teritorijās notiekošo un paveikto, bet arī piedāvājot degustācijai raksturīgākos katras vietas identititāes produktus.  
Pasākuma darba programma un papildus informācija pieejama www.laukuforums.lv.

Pasākuma programma pieejama šeit


Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
anita.selicka@gmail.com, 29442492


Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk nekā 80 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku partnerību „Lielupe” un Zemgales NVO centru. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild Latvijas Lauku forums un Zemgales NVO centrs.2019.gada 4.jūnijā
______________________________________________________________________________Noslēdzies 5.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 02.04.2019. līdz 02.05.2019, tika iesniegti 17 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  393 040.07 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 2.jūnijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 3.jūnijā
_______________________________________________________________________________Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies!

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 13.jūnijā doties pieredzes braucienā pa Ozolnieku novadu.
Ozolnieku novadā iepazīsiet: Latvijas Valsts pirmā prezidenta dzimtās mājas -muzeju ar mūsdienīgu piedāvājumu, kokaudzētavu "Bētras", dabīgus pļavas ziedu hidrolātus "Green Wings", viesnīcu un restorānu "Agate Hotel", Miķeļa alus darītavas alu un Montesori istabu Ozolniekos.Pieredzes brauciena programma http://ejuz.lv/programmazolnieki1306

Pieteikšanās anketa braucienam https://ej.uz/brauciensOzolniekianketa

Pieredzes brauciens notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 28.maijā
_______________________________________________________________________________

Dodies pieredzes braucienā, smelies jaunas idejas un satiec jaunus sadarbības partnerus

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus 7. un 14.maijā doties pieredzes braucienos uz Dobeles novadu.
Dobeles novadā iepazīsiet: ārstniecības augu audzēšanu un pārstrādi, inovatīvus produktus un zinātnieku sasniegumus augļkopībā, lauku sētas piedāvājumu, vīna ražošanu, izziņas taku, ziepju gatavošanu, jaunu naktsmītņu un krodziņa piedāvājumu.Pieredzes braucienu programma https://ej.uz/braucienuprogrammaDobele

Pieteikšanās braucieniem līdz 1.maijam https://ej.uz/braucienuanketaDobelePieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.


2019.gada 26.aprīlī
 
_______________________________________________________________________________


Uzmanību visiem potenciālajiem projektu konkursa 5.kārtas atbalsta pretendentiem!
Konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" tiks sniegtas līdz 30.aprīlim.


 

Neatlieciet iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

  

2019.gada 25.aprīlī
________________________________________________________________________________________
No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā


Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki šodien vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, vieta klusai un no sabiedrības attālinātai dzīvesvietai senioriem vai lauksaimniekiem. 

Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā mēs radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti, konkurētspējīgi un var būt lieliska dzīves, darba un viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, gan esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem - apzināt esošo un plānoto likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas novadā, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti un pārmaiņu veidotāji no visas Latvijas, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām izglītības pieejām un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicinām piedalīties ikvienu lauku iedzīvotāju un uzņēmēju, vietējo kopienu līderus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, deputātus, valsts pārvaldes pārstāvjus un politikas veidotājus -  ikvienu, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. 

Pieteikšanās dalībai šeit: ej.uz/4LLKPr
Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv.

Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore


2019.gada 23.aprīlis
_______________________________________________________________________________


IEVĒRĪBAI!
Lai kļūtu par Lauku atbalsta dienesta klientu un iegūtu pieeju Elektroniskās pieteikšanās sistēmai var vērsties pie LAD klientu apkalpošanas speciālistiem:
Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 1.stāvā  ceturtdienās laikā no 10:00 līdz 14:00;
- citā laikā iepriekš piesakoties Uzvaras ielā 6, Bauskā. Tālrunis: 27801387; E-pasts: lad@lad.gov.lv . 


2019.gada 15.aprīlī
_______________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 13.maija līdz 2019.gada 13.jūnijam.
Sludinājuma kopsumma   6. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.2.rīcībai “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” ir 266 478,99 EUR 
 Atbalsta apmērs  266 478,99 EUR
 Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%
kopprojektiem 80%
 Projektu īstenošanas termiņš  - Ja tiek veikta būvniecība– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā(EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Vairāk informācijas skatīt te
2019.gada 12.aprīlī
________________________________________________________________________________________


Sākusies projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtā

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtā 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" notiek no šī gada 2.aprīļa līdz 2.maijam.
Neatstājam projekta iesnieguma iesniegšanu uz pēdējo brīdi!


2019.gada 2.aprīlī
________________________________________________________________________________________

REZERVĒ DATUMU

Šī gada 29.martā plkst. 14:00 Bauskas novada administrācijas 2.stāva zālē notiks informatīvs seminārs par nosacījumiem LEADER projekta iesnieguma sagatavošanā aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" un 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana".Seminārā piedalīsies arī pārstāvji no LAD reģionālās pārvaldes, kas sniegs arī savus ieteikumus.
2019.gada 5.martā
______________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 


 Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2019.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam 
  Sludinājuma kopsumma   5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 429 391,27 EUR 
 Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  50 000.00
 Maksimālā atbalsta intensitāte   70 %
Kopprojektiem 80 %
 Projektu īstenošanas termiņš  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu). 


Vairāk informācijas skatīt šeit______________________________________________________________________________

Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!

Apmācību ciklā- vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšana, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem, kuros būs iespēja pilnveidot prasmes jaunu un inovatīvu ideju radīšanā, komunikācijā, kā arī uzzināt kā veidot konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā.
Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas
Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, 
Nr. 17-00-A019.332-000003

Informācija par apmācībām: Tālr. 25502151; e-pasts: videga@partneribalielupe.lv


Projekta vadītāja Videga Strautniece


2019.gada 27.februārī
 ______________________________________________________________________________________

Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus, aicinām ikvienu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu iedzīvotāju piedalīties aptaujā un paust viedokli, ko izmantosim "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam" ieviešanas vidusposma novērtējumam.
Anketas aizpildīšana neaizņems daudz laika, bet dos lielu ieguldījumu mūsu darbības novērtēšanā!

 


MUMS IR SVARĪGS JŪSU VIEDOKLIS!

Aptaujas anketa zemāk pievienotajā saitē būs pieejama līdz 26.februārim.


________________________________________________________________________________________


Zemgales Plānošanas reģions aicina uz konferenci 
"Uzņēmējdarbības atbalsta metodes, to efektivitāte"


Konferencē uzstāsies pieredzējuši uzņēmēji, kas stāstīs savus pieredzes stāstus. To vidū būs brokastu pārslu ražotnes „MILZU!” saimnieks Enno Ence, ekoloģisku mīksto rotaļlietu, jaundzimušo apģērbu, dvieļu un segu ražotnes “Wooly World” vadītāja Madara More, inovatīva produkta - ēdamkafijas “Coffee Pixels Cascara” pārstāvis Raivis Vaitekūns, savukārt par e-komerciju un veiksmīgu pārdošanu tiešsaistē stāstīs “MarketMeNow” vadītājs Aigars Armanovs u.c. lektori no Latvijas un Lietuvas. Savukārt “Creativity Lab” dibinātāja Signe Adamoviča iedrošinās izmantot dizaina domāšanu, lai apvienotu vairākas izpētes, ideju radīšanas, izstrādes un vadības metodes noteiktā secībā un gūtu no tām maksimālu efektivitāti.

Konferences laikā būs iespēja uzzināt par dažādām atbalsta iespējām, kas ļautu attīstīt savu uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus un preces kā arī uzsākt un pilnveidot eksporta iespējas. Lekciju starplaikā dalībnieki aicināti iesaistīties savstarpējās sarunās un diskusijās, lai paplašinātu savu biznesa kontaktu loku un attīstītu tīklošanās prasmes, kas noderēs savu profesionālo mērķu sasniegšanai.

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības konference notiks 7. martā, atpūtas kompleksā "Rožmalas", Bauskas novada Ceraukstes pagastā.

Lai piedalītos konferencē, nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās, 
aizpildot pieteikuma formu: https://goo.gl/jBwVgf

Dalība konferencē bez maksas. Ierašanās pasākumā no plkst. 9.30.2019.gada 21.februārī
________________________________________________________________________________________

Aicinām tūrisma pakalpojumu sniedzējus uz semināru ciklu projektā “Iekustini upi”

Aicinām projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” partnerus un interesentus piedalīties darba semināru ciklā par tūrisma piedāvājuma veidošanu dažādām mērķauditorijām tūrisma jomā, pakalpojumu plānošanu un mārketinga aktivitātēm. Divos secīgos darba semināros viesmīlības biznesa pārzinātāja Dzintra Līce, katru iesaistīs diskusijā un aktivitātēs par dažāda rakstura tūristu uzņemšanu, tūristu psiholoģijas izzināšanu un piedāvājuma veidošanu mērķagrupām (velo, ūdens, kājāmgājēji, brīvdienu atpūtnieki, aktīvie izzinātāji, u.c.).

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra vadošā pētniece Aija Van der Steina stāstīs, kā “garšīgi” pasniegt savu pakalpojumu un veidot mārketingu gan savam pakalpojumam, gan sadarboties kopēja piedāvājuma izveidošanā.Darba semināru daļā – Sadarbības modeļu un piedāvājumu veidošana – katram dalībniekam ir jāsagatavo neliels stāsts par savu esošo pakalpojumu, plānotajām aktivitātēm un vēlmi, ar kādiem pakalpojumu sniedzējiem labprāt sadarbotos nākotnē. No šiem stāstiem centīsimies sagatavot jau reālus sadarbības modeļus, kurus piedāvāsim tūristiem iekļaujot ceļvežos, mājaslapās un popularizējot sociālajos tīklos.
Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” tiek īstenots Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novados.

Semināru norise plānota 6. un 20. martā un 4.aprīlī. Ar semināru programmu var iepazīties šeit!

Uz semināriem lūdzam līdz 4.martam pieteikties izmantojot e-pastu: inese.baumane@ozolnieki.lv , norādot Vārdu Uzvārdu un datumus, kuros plānojiet piedalīties.


2019.gada 18.februārī
_______________________________________________________________________________

Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu

Pastāstiet savu lauku realitātes stāstu vienā no šīm kategorijām kampaņas ietvaros:
1. Labo praksi, īstenotos projektus, iniciatīvas par lauku kopienas attīstību, ko virzījuši iedzīvotāji;
2. Iedzīvotāju virzītas iniciatīvas, kas ārēju faktoru rezultātā nav bijušas veiksmīgas.

Stāstu variet veidot rakstiski (maksimāli 1000 vārdiem) vai videoklipa formātā (maksimāli 2 minūtes ilgu).