LEADER


Apstiprināta

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk - Partnerība) ir izstrādājusi Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija), lai īstenotu Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam atbalsta intervenci LA 19 “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” Partnerības darbības teritorijā. 

Partnerībā tiek pārstāvēti Bauskas novada pašvaldības pagasti, izņemot Valles un Kurmenes pagastus. Tie ietilpst biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā.

Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības.

Partnerības darbības teritorijas attīstības vīzija: “Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā ikvienam ir iespēja dzīvot ekonomiski un sociāli labvēlīgā vidē, radoši un profesionāli pilnveidoties, būt pilsoniski aktīviem un lepoties ar kultūrvēsturisko mantojumu, vietējām tradīcijām un dabas vērtībām”.

Stratēģiskie mērķi:

1.Veicināt uzņēmējdarbības attīstību.

Rīcības: 
1.1.„Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai”;

1.2.„Atbalsts tūrisma nozares attīstībai”.

2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.

Rīcības: 

2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”;

2.2. „Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai, teritorijas sakārtošanai”;

2.3. “Atbalsts jauniešu iniciatīvām”.

2.4. “Atbalsts stratēģiskajam projektam “Kopienas centra izveide””

3.Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā.

Rīcība:

3.1. “Atbalsts kopīgu sadarbības iniciatīvu īstenošanai”.

Stratēģijas mērķu un rīcību  īstenošanas finansējuma avots  - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Partnerības valde ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, tajā ievēlēti 2 pašvaldību, 4 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Valdē ir pārstāvētas lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu un jauniešu intereses. Biedru sastāvā ir 11 uzņēmēji, 5 Bauskas novada pašvaldības iestādes, 20 nevalstiskās organizācijas. "Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam"

Projekta Nr. 16-00-A019.400-000002
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir izstrādājusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, lai īstenotu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. Jaunajā plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības. Janvāra beigās dokumentu vērtēs Zemkopības ministrijas izveidota stratēģiju vērtēšanas komiteja, kura sastāv no 22 dažādu ministriju un institūciju pārstāvjiem.

Pēc stratēģijas apstiprināšanas, tiks organizēts projektu konkurss un plānots sniegt atbalstu šādām rīcībām:

1.1. rīcība: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

-    jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-    lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-    tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;

-    darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

 1.2.rīcība: „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

-           jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-          darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

           

2.1. rīcība: „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Atbalstu sniedz šādām darbībām: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

 

2.2. rīcība: „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem.

Atbalstu sniedz šādām darbībām: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Plašāk par projektu sagatavošanu, vērtēšanas kritērijiem, atbalsta nosacījumiem un nepieciešamajiem dokumentiem informēsim pēc stratēģijas apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Informācija pieejama arī interneta vietnē www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas – LEADER.

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam, t.sk. rīcības plāns un vērtēšanas kritēriji