Projekts "Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju"


Aicinām Jūs piedalīties otrajā diskusijā “Vietējās pārtikas potenciāls kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos”, kas tiek organizēta sadarbības projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” ietvaros 2024.gada 5.martā plkst.12:00 3.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

 

Jau vairākus gadus Zemkopības ministrija uzsver to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus, jo tas veicina vietējās ekonomikas attīstību. Tas pozitīvi ietekmē apkārtējo uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot ievērojamu ienākumu avotu vietējiem zemniekiem, tādējādi saglabājot dzīvotspēju daudzām mazām, vietējām lauku saimniecībām. Bet kā sekmēt to, lai vietējo zemnieku saražotā produkcija nonāk publisko iestāžu ēdienkartē?  Uz šo jautājumu mēģinājām kopīgi rast atbildes jau pirmajā diskusijā.

 

Pirmajā tikšanās reizē klātesošos pētnieces  Agnese Hauka un  Lāsma Aļeksējeva iepazīstināja ar vietējās pārtikas potenciālu Zaļajos publiskajos iepirkumos (ZPI) un iemesliem kopienām iedziļināties īso pārtikas ķēžu sekmēšanai ZPI ietvaros. Tika sniegts arī iepriekš veiktu pētījumu un datu apskats.

Turpinājumā tika diskutēts par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un potenciālu Bauskas rajona partnerības darbības teritorijā. Klātesošie dalījās iepriekš veiktu publisko iepirkumu pieredzē un sadarbībā ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kā būtiskākie šķēršļi tika minēti loģistika, grūtības pretendentiem aizpildīt iepirkuma dokumentāciju, birokrātiskais slogs, nav izdevīgas regulāras maza apjoma produkcijas piegādes skolām, nevar nodrošināt nepieciešamo iepirkuma līguma apjomu.

Kā būtiskākie izaicinājumi tika minēti negodīga ēdinātāju uzņēmumu rīcība Latvijā, kad publiskajā iepirkumā uzvarēts, iesniedzot bioloģisko saimniecību dokumentus, bet rezultātā no šīm saimniecībām produkcija netiek iepirkta, kā arī līgumu izpildē netiek piegādāta bioloģiski audzēta produkcija.

Izskanēja arī priekšlikumi īso piegādes ķēžu veicināšanai Bauskas teritorijā:

-              izzināt Siguldas novadā ieviesto praksi un konsultēties ar Raiti Rodiņu,

-              organizēt produkcijas “vietējo noietu” caur tiešo tirdzniecību,

-              organizēt vietējo loģistiku, veidojot kooperatīvu vai biedrību,

-              pašvaldībai organizēt tikšanos ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izzināt viņu piedāvājumu, vēstīt par plānotajiem ēdināšanas vai produktu iepirkumiem.

 

Lai labāk izprastu situāciju, veicamās darbības un saskatītu labākos risinājumus, otrajā tikšanās reizē esam uzaicinājuši dalīties pieredzē ar veiksmes stāstiem, ieteikumiem un informēt par iespējām:

 • Sadarbības platforma lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un ēdināšanas uzņēmumiem “AtverB2B”;
 • NOVADA GARŠA - Latvijas saimniecību un mazo pārtikas ražotāju informatīvais katalogs un E-tirgus;
 • Pieredze pašvaldības iepirkumos, preču piegādē un kvalitātes kontrolē, sertifikātu izsniegšanā dalībai ēdināšanas iepirkumos;
 • Kooperatīva Ekoloģisks.lv pieredze publiskajos iepirkumos un vietējās produkcijas noieta veicināšana;
 • LA 20 pasākums – Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai;
 • Igaunijas prakse īso pārtikas piegādes ķēžu organizēšanā.

 

Turpinājumā apskatīsim Bauskas novada pārtikas nozari un pārtikas pašnodrošinājumu un turpināsim diskusiju par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un pašpatēriņa sekmēšanu.

 

Diskusijas mērķauditorija: pašvaldības pārstāvji (deputāti, vadība, Iepirkuma komisija, speciālisti, Izglītības iestāžu vadītāji) ēdinātāji, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji.

 

Darba kārtība

 

Pieteikšanās diskusijaihttps://ej.uz/ug1m  

 

 

Īsumā par projektu:

 

Projekts: Nr. 23-00-A019.332-000009 “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju”.

 

Sadarbības partneri: “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi”, Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.

 

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību.

 

Aktivitātes:

 •  Apaļā galda diskusijas starp vietējām rīcības grupām, pašvaldību, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
 •  Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, “REKO ring”, īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);
 •  Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;
 •  Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana – meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;
 •  Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;
 •  Noslēguma pasākums.

 

Pētījuma izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem.
Aizvadīta pirmā diskusija “Vietējās pārtikas potenciāls kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos”

Ik viens no  mums apzinās to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus. Tas pozitīvi ietekmē apkārtējo uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot ievērojamu ienākumu avotu vietējiem zemniekiem, tādējādi saglabājot dzīvotspēju daudzām mazām, vietējām lauku saimniecībām. Bet kā sekmēt to, lai vietējo zemnieku saražotā produkcija nonāk vietējo publisko iestāžu ēdienkartē?  Uz šo jautājumu diskusijas dalībnieki divās tikšanās reizēs mēģinās kopīgi rast atbildes!

Diskusijā bija aicināti piedalīties pašvaldības pārstāvji (deputāti, vadība, Iepirkuma komisija, speciālisti, Izglītības iestāžu vadītāji) ēdinātāji, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji. 

Pirmajā tikšanās reizē klātesošos pētnieces  Agnese Hauka un  Lāsma Aļeksējeva iepazīstināja ar vietējās pārtikas potenciālu Zaļajos publiskajos iepirkumos (ZPI) un iemesliem kopienām iedziļināties īso pārtikas ķēžu sekmēšanai ZPI ietvaros. Tika sniegts arī iepriekš veiktu pētījumu un datu apskats.

Turpinājumā tika diskutēts par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un potenciālu Bauskas rajona partnerības darbības teritorijā. Klātesošie dalījās iepriekš veiktu publisko iepirkumu pieredzē un sadarbībā ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kā būtiskākie šķēršļi tika minēti loģistika, grūtības pretendentiem aizpildīt iepirkuma dokumentāciju, birokrātiskais slogs, nav izdevīgas regulāras maza apjoma produkcijas piegādes skolām, nevar nodrošināt nepieciešamo iepirkuma līguma apjomu. 

Kā būtiskākie izaicinājumi tika minēti negodīga ēdinātāju uzņēmumu rīcība Latvijā, kad publiskajā iepirkumā uzvarēts, iesniedzot bioloģisko saimniecību dokumentus, bet rezultātā no šīm saimniecībām produkcija netiek iepirkta, kā arī līgumu izpildē netiek piegādāta bioloģiski audzēta produkcija.

Izskanēja arī priekšlikumi īso piegādes ķēžu veicināšanai Bauskas teritorijā:

 • izzināt Siguldas novadā ieviesto praksi un konsultēties ar Raiti Rodiņu,
 • organizēt produkcijas “vietējo noietu” caur tiešo tirdzniecību, 
 • organizēt vietējo loģistiku, veidojot kooperatīvu vai biedrību,
 • pašvaldībai organizēt tikšanos ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izzināt viņu piedāvājumu, vēstīt par plānotajiem ēdināšanas vai produktu iepirkumiem.

Nākamā tikšanās plānota 5.martā. Tajā pētnieces prezentēs veiktā pētījuma datus par vietējās pārtikas pašpietiekamību un  potenciālu Bauskas novada teritorijā un turpināsim meklēt efektīvākos risinājumus/ pasākumus vietējās produkcijas noieta sekmēšanai gan publiskajos iepirkumos, gan ikdienas pašpatēriņā.

Šīs diskusijas tiek organizētas ar sadarbības projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” atbalstu. Finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību. Sadarbības partneri: “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi”, Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.


Projektā tiks organizētas arī šādās aktivitātes:

 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, “REKO ring”, īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);
 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;
 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana – meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;
 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;
 • Noslēguma pasākums.Projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” ietvaros tiek organizēta apaļā galda diskusija 6.februārī, plkst. 13.00 Bauskā. Aicinām interesentus uz sarunu par vietējās pārtikas potenciālu kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos!


Darba kārtība


Pieteikšanās diskusijai https://forms.gle/KrRgeBZ14yiUzy1q9


Papildus informācija:  Jolanta Kalinka, tel.nr. 29781969, jolanta.kalinka@bauskasnovads.lv Uzsākam īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 23-00-A019.332-000009 “CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU”. Projekts tiek īstenots starp četrām vietējām rīcības grupām: biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais partneris), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi” un Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.

Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību.

Iesaistītās puses un labumu guvēju loks – uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, vietējie iedzīvotāji.

Plānotās aktivitātes:

 • Apaļā galda diskusijas starp VRG, pašvaldību, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;

 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, "REKO ring", īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);

 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;

 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana - meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;

 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;

 • Noslēguma pasākums.

Projekta plānotie rezultāti un ieguvumi:

 • Paaugstināta kapacitāte visām iesaistītajām pusēm par pārtikas produktu izmantošanu;

 • Tīklošanās un jaunas pieredzes gūšana starp partneru teritorijām;

 • Pašpietiekamības pētījuma rezultāti ļaus saprast reālo situāciju un nepieciešamos plānus nākotnē, lai mēs kļūtu neatkarīgāki;

 • Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana un spēja pielāgoties pārmaiņām;

 • Veicināta sadarbība starp vietējiem ražotājiem, radot lielāku uzticību kopienas iekšienē;

 • Veselīgākas pārtikas izmantošana uzturā;

 • Īsās pārtikas ķēdes veicināšana un attīstīšana, tādējādi samazinot transportēšanas izdevumus un ietekmi uz vidi;

 • Saiknes veidošana starp pilsētu un laukiem, mazo zemnieku saimniecību atbalstīšana;

 • Resursu palikšana vietējā kopienā;

 • Veicināta interese, izglītošana un kapacitāte pašvaldības darbinieku starpā;

 • Lauksaimniecības ražotāju konkurētspējas uzlabošana, piešķirot augstāku vērtību to saražotajiem produktiem.

Publiskais finansējums 49 680.00 EUR.

Projekta īstenošanas periods 01.09.2023 – 30.09.2025

Projekts tiek finansēts saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu 19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.

Vairāk informācijas pie projektu vadītājas Ilvijas Ašmanes, ilvija.asmane@aizkrauklespartneriba.lv