LEADER"Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam"

Projekta Nr. 16-00-A019.400-000002
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir izstrādājusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, lai īstenotu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. Jaunajā plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības. Janvāra beigās dokumentu vērtēs Zemkopības ministrijas izveidota stratēģiju vērtēšanas komiteja, kura sastāv no 22 dažādu ministriju un institūciju pārstāvjiem.

Pēc stratēģijas apstiprināšanas, tiks organizēts projektu konkurss un plānots sniegt atbalstu šādām rīcībām:

1.1. rīcība: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

-    jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-    lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-    tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;

-    darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

 1.2.rīcība: „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

-           jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-          darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

           

2.1. rīcība: „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Atbalstu sniedz šādām darbībām: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

 

2.2. rīcība: „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem.

Atbalstu sniedz šādām darbībām: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Plašāk par projektu sagatavošanu, vērtēšanas kritērijiem, atbalsta nosacījumiem un nepieciešamajiem dokumentiem informēsim pēc stratēģijas apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Informācija pieejama arī interneta vietnē www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas – LEADER.


Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam, t.sk. rīcības plāns un vērtēšanas kritēriji