Stratēģija 2023-2027
Apstiprināta Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk - Partnerība) ir izstrādājusi Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija), lai īstenotu Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam atbalsta intervenci LA 19 “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” Partnerības darbības teritorijā. 

Partnerībā tiek pārstāvēti Bauskas novada pašvaldības pagasti, izņemot Valles un Kurmenes pagastus. Tie ietilpst biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” darbības teritorijā.

Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības.

Partnerības darbības teritorijas attīstības vīzija: “Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijā ikvienam ir iespēja dzīvot ekonomiski un sociāli labvēlīgā vidē, radoši un profesionāli pilnveidoties, būt pilsoniski aktīviem un lepoties ar kultūrvēsturisko mantojumu, vietējām tradīcijām un dabas vērtībām”.

Stratēģiskie mērķi:

1.Veicināt uzņēmējdarbības attīstību.

Rīcības: 
1.1.„Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai”;

1.2.„Atbalsts tūrisma nozares attīstībai”.

2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.

Rīcības: 

2.1. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”;

2.2. „Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai, teritorijas sakārtošanai”;

2.3. “Atbalsts jauniešu iniciatīvām”.

2.4. “Atbalsts stratēģiskajam projektam “Kopienas centra izveide””

3.Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā.

Rīcība:

3.1. “Atbalsts kopīgu sadarbības iniciatīvu īstenošanai”.

Stratēģijas mērķu un rīcību  īstenošanas finansējuma avots  - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Partnerības valde ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, tajā ievēlēti 2 pašvaldību, 4 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Valdē ir pārstāvētas lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu un jauniešu intereses. Biedru sastāvā ir 11 uzņēmēji, 5 Bauskas novada pašvaldības iestādes, 20 nevalstiskās organizācijas. Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” aicina uz informatīvo pasākumu 


CEĻĀ UZ 
BAUSKAS RAJONA
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2023.-2027.GADAM

jeb
„Kā īstenot savas idejas ciema un novada attīstībai!” 
 
  • Informēsim par LEADER pasākuma atbalsta saņemšanas iespējām 2023.-2027. gadu periodā;
  • Teritorijas attīstības vīziju un stratēģiskajiem mērķiem;
  • Rīcības plānu 2023.–2027. gadam.

Norises laiks un vieta: 
2023.gada  31.maijs, plkst 16:00; tiešsaistes platformā.
Pieteikšanās: ej.uz/bauskaleader


CEĻĀ UZ BAUSKAS RAJONA
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2023.-2027.GADAM


Lai pretendētu uz LEADER finansējumu nākamajam plānošanas periodam 2023.-2027.gadam, biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izstrādāja projekta pieteikumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts" un iesniedza Lauku atbalsta dienestā 2022.gada 9.novembrī.
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" iesniegto projekta iesniegumu un  2023.gada 16.janvārī pieņēmis lēmumu par projekta apstiprināšanu tajā skaitā par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai 20 000 EUR apmērā.
Lai noskaidrotu vietējās teritorijas attīstības virzienus, biedrība ir organizējusi informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem “Kā īstenot savas idejas ciema un novada attīstībai" un veikusi aptauju, lai noskaidrotu Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem attīstības virzieniem, kurus iekļaut Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2023.-2027. gadam. 
Lai stiprinātu vietējo ekonomiku un uzņēmējdarbības dažādību, nepieciešams veicināt cilvēkos interesi pievērsties uzņēmējdarbībai, mājražošanai un mājamatniecībai, lauku ekonomikas dažādošanai, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, sadarbības un īso piegādes ķēžu veidošanai, kā arī jaunu vietējās produkcijas realizācijas vietu izveidei vai labiekārtošanai, lauku tūrisma attīstībai, piedāvājot iespēju arī apgūt zināšanas un prasmes, līdz ar to sekmējot vietējo resursu maksimālu un produktīvu izmantošanu un rezultātā ļaujot iedzīvotājiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību.
Paredzēts atbalstīt: 
         produktu un pakalpojumu radīšanu un attīstību, 
         tūrismu, 
         lauksaimniecības produktu pārstrādi,
         darbinieku produktivitātes kāpināšanu,
         sociālo uzņēmējdarbību, 
         tirdzniecības vietas izveidi/labiekārtošanu.
Lai veicinātu sabiedrības līdzatbildību par kvalitatīvas dzīves telpas radīšanu, nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošanā, kā arī maza apjoma infrastruktūras radīšanā vai attīstībā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas uzlabo lauku dzīves telpu un padara to draudzīgāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan teritorijas apmeklētājiem. 
Paredzēts veicināt sabiedrības iesaisti un sniegt atbalstu:
         teritorijas sakārtošanai, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai,
         sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, t.sk. «viedo ciemu» iniciatīvām,   kopstrādes telpu izveidei,
         jauniešu iniciatīvām,
         starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektiem.