Stratēģija 2015 - 2020


 

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadamBiedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" (turpmāk - Partnerība) ir izstrādājusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk - Stratēģija), lai īstenotu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" Partnerības darbības teritorijā. Partnerībā tiek pārstāvēti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi (neietilpst Valles un Kurmenes pagasti).

Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības.

Stratēģija tiks īstenota Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Finansējuma avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

! Ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam, rīcības plānu un vērtēšanas kritērijiem varat iepazīties šeit.

!! 2018.gada 12.janvārī ir apstiprināti Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam Rīcības plāna grozījumi, kas paredz, ka 1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam turpmāk būs 20 000,00 EUR, saglabājot līdzšinējo maksimālo atbalsta intensitāti (70%, kopprojektu gadījumā - 80%). Ar Rīcības plāna grozījumiem var iepazīties šeit.


Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas LEADER pieejas īstenošana 2014.-2020. šeit (ppt)

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam sabiedriskā apspriešana šeit (ppt)

Stratēģija ir izstrādāta atbilstoši šādiem dokumentiem:

1. Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam (šeit);

2. 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"(šeit) ;

3. 2015.gada 13.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""(šeit);

4. Pētījums ""Bauskas rajona lauku partnerības" vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai"(šeit);

5. Vadlīnijas un ieteikumi vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014-2020.gada plānošanas periodam.

Stratēģija sniegs ieguldījumu šādu vietējo, reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanā:

1. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam.

2. Bauskas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam.

3. Iecavas novada attīstības programma 2013.- 2019.gadam.

4. Rundāles novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam.

5. Vecumnieku novada attīstības programma 2013.- 2019.gadam.