Stratēģija 2009 - 2013

7 kārtās iesniegtie un realizētie projekti

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" īstenotajā Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2009.-2013. gadam 7 kārtās tika iesniegti un ar saņemtu pozitīvu vērtējumu 269 projekti, no kuriem apstiprināti tika 157 projekti par kopējo summu 1 932 153,00 EUR, administrēšana 174 958,24 EUR.

Visu iesniegto projektu kopsavilkumu un sadalījumu pa kārtām var apskatīt šeit .

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009 - 2013 grozījumi


Grozījumi bija nepieciešami, lai turpinātu sekmīgi ieviest „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.764, kas paredz kārtību  kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu par Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam īstenošanu. Noteiktais atbalsta apmērs dažādu vietējo vajadzību projektiem līdz 2013.gadam ir LVL 815 628,33.

Līdz ar to biedrība īsteno jau otro stratēģiju, kas tika izstrādāta 2008.gadā sadarbībā ar Rundāles, Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novadu (izņemot Valles un Kurmenes) vietējām lauku kopienām, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām, noskaidrotas lauku attīstības vajadzības un noteiktas četras galvenās attīstības prioritātes, kas nosaka un pamato teritorijas attīstības pārmaiņu nepieciešamību.

Bauskas rajona teritorijas attīstības vīzija:

Izglītoti un aktīvi iedzīvotāji, kuri sadarbojas vietējo attīstības procesu veicināšanā, un kuriem ir nodrošināta iespēja dzīvot materiālā labklājībā un sakārtotā dzīves telpā.

Bauskas rajona teritorijas attīstības prioritātes:

  1. 1. Dzīves kvalitātes uzlabošana;
  2. 2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;
  3. 3. Publiskās telpas sakārtošana un tūrisma veicināšana;
  4. 4. Mājražošanas veicināšana.

Stratēģiju paredzēts īstenot 4 projektu iesniegšanas kārtās, pa vienai kārtai katru gadu. Viena projekta attiecināmo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt LVL 10 000,00. Projektu īstenošanas ilgums – 2 gadi pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektus paredzēts vērtēt trīs līdz četrus mēnešus.

Projektus var iesniegt Rundāles, Iecavas, Bauskas un Vecumnieku novadu (izņemot Valles un Kurmenes) biedrības un nodibinājumi, pašvaldības t.sk. pašvaldību iestādes, uzņēmēji, kā arī citas juridiskas un fiziskas personas. Atbalsta intensitāte biedrībām un nodibinājumiem ir 90% - 100%, pašvaldībām un to iestādēm 90%, savukārt pārējiem 60% no programmas finansējuma. PVN biedrībām un nodibinājumiem ir attiecināms.

Papildus Lauku atbalsta dienesta vērtēšanas kritērijiem, biedrība noteikusi arī savus specifiskos vērtēšanas kritērijus - pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas tiks realizēts tālāk no Bauskas pilsētas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu lauku teritorijas attīstību.