Stratēģija 2006 - 2008

Bauskas rajona integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģija

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” 2005.gadā izstrādāja Bauskas rajona integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju, lai pretendētu uz Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) līdzfinansētā LEADER+ veida pasākuma ieviešanu. Šīs stratēģijas ieviešanai tika piešķirti līdzekļi Ls 126 585,66 apmērā.

Atbalstāmie projekti bija tie, kuros tika plānotas aktivitātes, kas saistītas ar lauku iedzīvotāju izglītošanu un informēšanu par aktuālām tēmām, pakalpojumu pieejamību, sporta laukumu izveidi un esošo sporta laukumu uzlabošanu, bērnu laukumu izbūvi, iedzīvotāju tikšanās un aktivitāšu vietu izveidi un aprīkošanu, ciemu teritoriju labiekārtošanu, parku uzkopšanu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, proti, visas tās rīcības un aktivitātes, kas noteiktas iepriekš minētajā stratēģijā. Maksimālā viena projekta attiecināmo izmaksu summa nedrīkstēja pārsniegt 5000 latus pirmajā projektu iesniegšanas kārtā un 2000 latus otrajā projektu iesniegšanas kārtā. Līdzfinansējums nebija nepieciešams.

LEADER+ programmas būtība - uzlabot cilvēku dzīves apstākļus laukos, uzlabojot ekonomisko un sociālo jomu, kā arī saglabājot vidi. Līdz ar to programmā paredzētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai, kas mudina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.