Publicitātes prasības

Zemkopības ministrijas skaidrojums par publicitātes prasībām  

Projektiem, kas ir saistīti ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu, biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība”, par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Informācijas sniegšanas regularitāte ir atkarīga no atbalsta saņēmēja pakalpojuma vai produkta piedāvājuma veida. Ja informācija par konkrētu pakalpojuma sniegšanas laiku vai produkta piedāvājumu ir pieejama atbalsta saņēmēja vai citas organizācijas tīmekļa vietnē, tad atbalsta saņēmēja pienākums ir informēt „Bauskas rajona lauku partnerību” (Partnerību) par šo tīmekļa vietni. Ja šāda informācija par atbalsta saņēmēja darbību nav publiski pieejama, atbalsta saņēmēja pienākums ir sagatavot informāciju un iesniegt to Partnerībai. Papildus tam atbalsta saņēmēja pienākums ir sniegt informāciju, ja tiek plānots publisks pasākums (piemēram, koncerts, izstāde, radošās darbnīcas, sporta sacensības u.c.), kura norisei tiks izmantoti projektā iegādātie pamatlīdzekļi vai izveidotā infrastruktūra. Partnerība atbalsta saņēmēja iesniegto informāciju ievieto savā tīmekļa vietnē un iespēju robežās, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un plašsaziņas līdzekļiem, veicina tās publisku pieejamību. Ja atbalsta saņēmējs gada laikā pēc projekta īstenošanas uzsākšanas nav informējis Partnerību par aktualitātēm saistībā ar projektu, Partnerībai ir pienākums par to informēt Lauku atbalsta dienestu.

Savukārt atbalsta sānēmējs, kas īsteno projektu rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana", un izveido jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības laikā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

Projektu uzraudzības laiks ir 5 gadi.Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

Par publicitātes nodrošināšanas prasībām tīmekļa vietnē skatīt šeit

Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.

LEADER projektu publicitātes plāksnes sagatave piejama šeit

LAD skaidrojums un paraugs publicitātes nodrošināšanai tīmekļa vietnē atrodams šeit.

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams  šeit.

Vairāk informācijas par publicitātes pasākumu nodrošināšanu ELFLA LEADER projektiem skatīt šeit.