Projektu dokumentācija
19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam

Atbalsta pretendenti var būt:
  • Juridiska persona;
  • Privātpersona;
  • Zemnieku saimniecība;
  • Biedrības un nodibinājumi;
  • Individuālais komersants;
  • Vietējā pašvaldība.

Projekta īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam pieejamas šeit (lapas apakšā) 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"" šeit.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"" šeit.

LAD Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) kalkulatora pieejams šeit.

LAD palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai (saistīti uzņēmumi un viens vienots uzņēmums) pieejams šeit.

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros skatīt šeit.

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.

Par biedrību un nodibinajumu saimniecisko darbību:
 - VID skaidrojums pieejams šeit;
 - Biedrību un odibinājumu saimnieciskās darbības regulējums likumdošanā pieejams seit.
  
LAD atbildes uz potenciālo projektu iesniedzēju uzdotiem jautājumiem skatīt šeit. (Materiālam ir informatīvs raksturs)

Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams  šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.


ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai šeit