Projektu dokumentācija
19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  
"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam

Atbalsta pretendenti var būt:
  • Juridiska persona;
  • Privātpersona;
  • Zemnieku saimniecība;
  • Biedrības un nodibinājumi;
  • Individuālais komersants;
  • Vietējā pašvaldība.

Projekta īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


!!! Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam pieejamas šeit (lapas apakšā) 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"" šeit(informācija tiks precizēta, papildinot ar MK noteikumu grozījumu rezultātā veiktām izmaiņām)

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"" šeit.

JAUNUMS! Saskaņā ar grozījumiem 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", kas stājušies spēkā 2017.gada 7.oktobrī, turpmāk kopā ar projekta iesniegumu visās rīcībās būs jāiesniedz arī atbalsta pretendenta pašvērtējums par projekta atbilstību Stratēģijas kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem 1.1.rīcībai "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" pieejama šeit.

- Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju deminimis 
atbalsta piešķiršanai pieejama šeit.

- Atbalsta pretendenta deklarā
cija pieejama šeit.

- LAD Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) kalkulatora pieejams šeit.

-2017.gada martā LAD precizējis skaidrojumu par saistītiem uzņēmumiem, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Jaunais skaidrojums pieejams šeit.

Ar iepirkuma procedūras veikšanas kārtību var iepazīties šeit

- Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.

- Par biedrību un nodibinajumu saimniecisko darbību:
 * VID skaidrojums pieejams šeit;
 * Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības regulējums likumdošanā pieejams seit.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590  59. un 60.punktu, atbalsta pretendnets projekta īstenošanu uzsāk sešu vai deviņu (būvnicības gadījumā) mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. LAD sagatavojis skaidrojumu par nosacījumiem, kādos gadījumos tiek uzskatīts, ka projekts ir uzsākts, pieejams šeit.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 13.2.apakšpunktu, projektu īsteno VRG darbības teritorijā, bet ja projekta ietvaros paredzēts iegādāties mobilu tehniku, to drīkst izmantot ārpus VRG darbības teritorijas. LAD skaidrojums, par to, kas ir mobila tehnika ir pieejams šeit.

LEADER pieeja neatbalsta lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. LAD skaidrojums par lauksaimniecības produktu primāro ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi pieejams šeit. Turklāt saskaņā ar Regulas Nr.1407/2013 1.panta 2.punktu, ja uzņēmums veic gan lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, gan lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad viņam ir jānodrošina darbības vai izmaksu nošķiršana, nodrošinot, ka lauksaimniecības produktu primārā ražošana negūst labumu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 598 29.1.3.apakšpunktu (grozīts ar 26.09.2017. MK not. Nr. 590), atbalsta saņēmējam tehnikai un iekārtām, inventāram un aprīkojumam, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE, jāiesniedz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopija. Deklarācijā obligāti jābūt norādēm uz precei atbilstošajām direktīvām, kas ievērotas. Vairāk informācijas par CE marķējumu un atbilstības deklarāciju pieejama šeitPrecēm, kurām tiesību akti neparedz CE zīmes piestiprināšanu, nedrīkst to pievienot, līdz ar to nebūs arī pieejama atbilstības deklarācijas kopija.  
  
Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams  šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.


ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai šeit