1.kārta

05.12.2016.

Noslēgusies 1.kārtas projektu vērtēšana 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana.

1.kārtā tika izsludinātas 4 rīcības un kopumā saņemti 56 projektu iesniegumi: 
  1.1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” – iesniegti 18 projektu iesniegumi;
  1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana” – iesniegti 7 projektu   iesniegumi;
  2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” – iesniegti 18 projektu  iesniegumi;
  2.2.rīcība „Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – iesniegti 13 projektu  iesniegumi.

5 projektu iesniegumi atzīti kā neatbilstoši „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam” – viens no tiem iesniegts neatbilstošā rīcībā, līdz ar to tas netika tālāk vērtēts; pārējie 4 projektu iesniegumi saņēmuši zemāku punktu skaitu kā noteiktais minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu (t.i. mazāk kā 10 punkti).
4 projektu iesniegumi ir noraidīti, 22 projektu iesniegumi noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, bet 25 projektu iesniegumi ir apstiprināti
Ar apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu var iepazīties te.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā!


____________________________________________________________________________________


Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina

 atklātā konkursa projektu 1.kārtu

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš, kad tika uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Lai pieteiktos pasākumam: (Lapas apakšā)
  • Normatīvie akti
  • Veidlapas
  • Rokasgrāmatas 

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros šeit:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/


Sīkāka informācija sadaļā: projektu dokumentācija