1.kārta

2016.gadā noritēja biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana.

1.kārtā tika izsludinātas 4 rīcības un kopumā vērtēšanai saņemti 56 projektu iesniegumi: 
  1.1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” – iesniegti 18 projektu iesniegumi;
  1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana” – iesniegti 7  projektu   iesniegumi;
  2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” – iesniegti 18   projektu  iesniegumi;
  2.2.rīcība „Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – iesniegti 13   projektu  iesniegumi.

5 projektu iesniegumi atzīti kā neatbilstoši „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam” – viens no tiem iesniegts neatbilstošā rīcībā, līdz ar to tas netika tālāk vērtēts; pārējie 4 projektu iesniegumi saņēmuši zemāku punktu skaitu kā noteiktais minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu (t.i. mazāk kā 10 punkti).
4 projektu iesniegumi ir noraidīti, 22 projektu iesniegumi noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, bet 25 projektu iesniegumi ir apstiprināti1.kārtā kopā apgūts finansējums 814 974,88 EUR apmērā.

Aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprināti 9 projekti.
1.1.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” izlietoti 264 419,19 EUR
 N.p.k. Projekta Nr., nosukums  Atbalsta 
saņēmēja nosaukums 
 Piešķirtais 
publiskais finanējums
 Punktu skaits*  Projekta īstenošanas vieta
 1. 16-06-AL07-A019.2101-000012
Profesionālas sporta zāles izveide Bauskā, Kalna ielā 3
 SIA NI  70000.00  17,8  Bauskā, Kalna iela 3
 2.  16-06-AL07-A019.2101-000007
Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
 SIA NEILS  13158,19  17,24  Gailīšu pagasts
 3.  16-06-AL07-A019.2101-000004
Sporta un atpūtas centra''Beibeži'' izveide
Fiziska persona  69999,99  17,18  Vecumnieku pagasts, Beibeži
 4.  16-06-AL07-A019.2101-000002
Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada "Krastiņos"
 Fiziska persona  7826,00  16,58  Rundales novads
 5.  16-06-AL07-A019.2101-000006
Darbagaldu iegāde skārda izstrādājumu ražošanas uzlabošanai un jaunu produktu ieviešanai
 SIA J.G. Darbnīca  34835,01  15,96  Codes pagasts, Bauskas novads
 6.  16-06-AL07-A019.2101-000006
Bezglutēna konditorejas/kafejnīcas būvniecība Bauskā
 SIA Baltic Extra  68600,00
ATSAUKTS
 15,42  Bauska, Stacijas iela 10

1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana” izlietoti 82 271,63 EUR
 N.p.k. Projekta Nr., nosaukums   Atbalsta saņēmēja 
nosaukums
Piešķirtais publiskais finansējums  Punktu skaits*   Projekta īstenošanas vieta
 1. 16-06-AL07-A019.2102-000001
Z/s "Baltās anemones" tūrisma nozares attīstība
ZS "BALTĀS ANEMONES"  10148,27  16.5  Mežotnes pag.
Projekta publicitāti skatīt te

 2. 16-06-AL07-A019.2102-000002
Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada "Krastiņos"
 Fiziska persona  9961,51  15,2  Rundāles nov.
 3. 16-06-AL07-A019.2102-000003
Amatniecības un kultūras centra ''Mazā muiža'' ēkas pārbūve
 BDR "Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko"  62168,95  14,75  Brunavas pag.

Projekta publicitāti skatīt te un pēc projekta īstenošanas skatīt te
Video par projektu apskatāms te: https://youtu.be/iQQDyfAKV1k


Aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” apstiprināti 16 projekti
2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” izlietoti 227 490,82 EUR
 N.p.k. Projekta Nr., nosaukums  Atbalsta 
saņēmēja 
nosaukums 
Piešķirtais publiskais 
finasējums 
Punktu 
skaits** 
Projekta īstenošanas 
vieta 
 1. 16-06-AL07-A019.2201-000005
Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana
 PSV Bauskas novada pašvaldība  45000,00  18,86  Ceraukstes pag.

 2.  16-06-AL07-A019.2201-000006
Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija
 PSV Bauskas novada pašvaldība  45000,00  18,70  Ceraukstes pag.
 3.  16-06-AL07-A019.2201-000010
Turpinām ārstēt bezdarbību!
 BDR "Mums pieder pasaule"  3059,66  17,10  Svitenes pag.
 4.  16-06-AL07-A019.2201-000002
Sportisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novadā
 PSV Iecavas novada dome  18747,74  16,26  Iecavas nov.
 5.  16-06-AL07-A019.2201-000012
Mežotnes pagasta pašdarbības kolektīvu skatuves tērpu iegāde
 BDR "Mežotnes zieds"  10764,87  16,12  Mežotnes pag.
 6.  16-06-AL07-A019.2201-000004
Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas būvniecība Svitenē
 PSV Rundāles novada dome  45000,00  15,80  Svitenes pag.
 7.  16-06-AL07-A019.2201-000013
"Zirgs - kompanjons ceļā uz veselīgu un sportisku dzīvesveidu"
 BDR Jāšanas sporta klubs "Gaita"  11413,40  14,90  Vecumnieku nov., Beibeži
 8.  16-06-AL07-A019.2201-000003
Āra trenažieru uzstādīšana Rundāles novada ciemos
 PSV Rundāles novada dome  28908,60  14,86  Rundāles nov.
 9.  16-06-AL07-A019.2201-000016
Koncerttērpu iegāde senioru deju kopai "Vēlreiz"
 BDR Dienas sociālais centrs "Var būt"  2332,42  14,12  Bauska 

Projekta publicitāti skatīt te
 10.  16-06-AL07-A019.2201-000011
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Zemgales sētā - Evērti
 BDR Zemgales sēta-Evērti  17264,16 13,72   Bārbeles pag., Evērti

2.2.rīcība „Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” izlietoti 235 978,12 EUR
N.p.k.  Projekta Nr., nosaukums Atbalsta 
saņēmēja 
nosaukums 
Piešķirtais 
publiskais 
finansējums 
Punktu
skaits** 
Projekta 
īstenošanas 
vieta
 1.  16-06-AL07-A019.2202-000005
Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana
 PSV Bauskas novada pašvaldība  45000,00  18,88  Īslīces pag, Rītausmas
 2.  16-06-AL07-A019.2202-000006
Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana
 PSV Bauskas novada pašvaldība  33852,01  18,86  Īslīces pag., Rītausmas
 3.  16-06-AL07-A019.2202-000002
Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija
 PSV Vecumnieku novada dome  45000,00  17,34  Bārbeles pag.
 4.  16-06-AL07-A019.2202-000007
16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv. Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana
 REL Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze  45000,00  17,20  Bauska, Plūdoņa iela 13A
 5.  16-06-AL07-A019.2202-000001
Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām
 PSV Iecavas novada dome  22126,11  16,72  Iecavas nov.
 6.  16-06-AL07-A019.2202-000003
Apgaismota gājēju celiņa būvniecība Pilsrundāles ciemā (II kārta)
 PSV Rundāles novada dome  45000,00  16,20  Rundāles nov.
 *Maksimālais iespējamais vērtēšanas gaitā iegūstamais punktu skaits - 21
**Maksimālais iespējamais vērtēšanas gaitā iegūstamais punktu skaits - 19

Par 1.kārtas rezultātiem vēl var lasīt te
________________________________________________________________________________________

05.12.2016.

Noslēgusies 1.kārtas projektu vērtēšana 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana.

1.kārtā tika izsludinātas 4 rīcības un kopumā saņemti 56 projektu iesniegumi: 
  1.1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” – iesniegti 18 projektu iesniegumi;
  1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana” – iesniegti 7 projektu   iesniegumi;
  2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” – iesniegti 18 projektu  iesniegumi;
  2.2.rīcība „Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – iesniegti 13 projektu  iesniegumi.

5 projektu iesniegumi atzīti kā neatbilstoši „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam” – viens no tiem iesniegts neatbilstošā rīcībā, līdz ar to tas netika tālāk vērtēts; pārējie 4 projektu iesniegumi saņēmuši zemāku punktu skaitu kā noteiktais minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu (t.i. mazāk kā 10 punkti).
4 projektu iesniegumi ir noraidīti, 22 projektu iesniegumi noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, bet 25 projektu iesniegumi ir apstiprināti
Ar apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu var iepazīties te.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā!


____________________________________________________________________________________


Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina

 atklātā konkursa projektu 1.kārtu

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš, kad tika uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Lai pieteiktos pasākumam: (Lapas apakšā)
  • Normatīvie akti
  • Veidlapas
  • Rokasgrāmatas 

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros šeit:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/


Sīkāka informācija sadaļā: projektu dokumentācija