9.kārta 

Atklātā projektu konkursa 9. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” apstiprināti šādi projekti:  

N.p.k.  Projekta nosaukums, Nr.  Atbalsta saņēmējs Attiecināmo izmaksu summa, EUR   Publiskās izmaksas, EUR Iegūto punktu skaits 
 1.  "Ražotnes aprīkošana ar videi draudzīgiem energoresursu ieguves avotiem"
20-06-AL07-A019.2101-000002
 SIA Stelpes mineral water  50000.00  35000.00  20,30
 2.  Pārstrādes uzņēmuma izveide un attīstība
20-06-AL07-A019.2101-000006
 SIA LATVIA GARLIC  49100.00  34370.00  19,50
 3.  "Alus ražošanas uzsākšana Rundāles ūdensdzirnavās"
20-06-AL07-A019.2101-000008
 SIA Rundāles Dzirnavas  50000,00  35000,00  18,90
 4.  "Arborista darbam nepieciešamā specializētā transporta iegāde Vecumnieku novadā"
20-06-AL07-A019.2101-000004
 SIA TreeRoots  50000,00  35000,00  18,40
 5.  Metāls ar dvēseli
20-06-AL07-A019.2101-000012
 ZS Īslīces pagasta zemnieku saimniecība "Spradži"  6188.01  4331.61  17,90
 6.  Specializētas SCUDRAS sistēmas "Transporta pakalpojumu iepirkumu platforma" un mājas lapas izstrāde
20-06-AL07-A019.2101-000011
 SIA Scudras  49590.00  34713.00  17,80
 7.  Virpoto detaļu ražošanas modernizācija un paplašināšana
20-06-AL07-A019.2101-000007
 Fiziska persona  48916.00  34241.20  17,30
 8.  Zirgu pārvadājumu un zirgu piekabes nomas pakalpojuma izveide 
20-06-AL07-A019.2101-000001
 SIA ZIRGA SAPNIS  6375.00  4462.50  16,80
 9.  SIA "Zemgales mežinieks" sniegto pakalpojumu dažādošana
20-06-AL07-A019.2101-000014
 SIA Zemgales mežinieks  29966.27  20976.38  16,50
 10.  Tirdzniecības vietas izveidošana  SIA Kugrēnu vīna darītava
20-06-AL07-A019.2101-000009
 SIA Kugrēnu vīna darītava  2584.40  1809.08  16,40
 11.  Podologa kabineta izveide Iecavas novadā
20-06-AL07-A019.2101-000005
 Fiziska persona  6174.13  4321.89  16,00
 12.  CNC Plazmas griešanas darba galda (ar avotu Hypermax105) iegāde . (Tekstā turpmāk Cormax105)
20-06-AL07-A019.2101-000015
 SIA Ecliptic Works  23498.00  16448.60  15,51
 13.  "Sporta zāles Kalna ielā 3, Bauskā apstākļu uzlabošana un iespēju dažādošana"
20-06-AL07-A019.2101-000016
 SIA NI  35873.12  25111.19  15,50
 14.  Fiziskās aktivitātes kā medikaments
20-06-AL07-A019.2101-000017
 BDR "7 maņas"  5360.50  3752.35  15,10
 15.  Bišu SPA
20-06-AL07-A019.2101-000018
 Fiziska persona  5166.70  3616.69  11,40*Minimālais punktu skaits saskaņā ar vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu pozitīvu lēmumu par projekta atbilstību stratēģijai, ir 10,00 punkti. 

_______________________________________________________________________________

Noslēdzies 9. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 14.02.2020. līdz 14.03.2020., tika iesniegti 19 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 354664,55 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 
Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 14.aprīlī.
Projekta iesniegumu izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te.


2020.gada 14.aprīlī
_______________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 14.februāra līdz 2020.gada 14.martam
 Sludinājuma kopsumma  9. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 276 545,27 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 9.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā (izņemot tūrisma pakalpojumus), paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus, tādējādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu un projektiem, kurus plāno īstenot ražošanas sfērā.
Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tad  šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir lielāks par 15 000, (izņemot Rīgu).  Projektu var neīstenot vietējās rīcības grupas darbības teritorijā arī tādos gadījumos, ja paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, kā arī piekabes vai mobilās tehnikas iegāde, kas pielāgota specifisku darbu veikšanai, kurai ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo minēto mobilo tehniku un piekabi uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 
Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai          tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu                          realizācijas  veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam pieejama šeit.

!  Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas, pieejami LAD mājas lapā šeit (lapas apakšā)

  Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" pieejama šeit.

!  Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai", vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā.

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

NEPALAID GARĀM Projekta iesnieguma budžeta sadaļas veidlapa, kas augšupielādējama Elektroniskās pieteikšanās  sistēmā pieejama šeit

NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit

! Informējam, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas  reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.
Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatoraGrūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams Lauku atbalsta mājas lapā (augstāk minētajā saitē), sadaļā Rokasgrāmatas.

! Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 8.punktu, uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasTāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv