8.kārtaAtklātā projektu konkursa 8. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” apstiprināti šādi projekti:

N.p.k.   Projekta nosaukums, numurs Atbalsta saņēmējs  Attiecināmo izmaksu summa, EUR   Publiskā finansējuma summa, EUR Punktu skaits* 
 1. Publiski pieejamas infrastruktūras - Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošana Iecavas parkā
19-06-AL07-A019.2202- 000001 
Informācija par projektu te
  Iecavas novada pašvaldības administrācija  50000.00  45000,00  19.50
 2.  Baznīcas zvana torņa un ieejas kāpņu atjaunošana
19-06-AL07-A019.2202- 000004
 BUDBERGAS SVĒTĀ PĀVILA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE  49285.15  44356.63  19.17
 3. Bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana Ozolainē, Vecsaules pagastā
19-06-AL07-A019.2202- 000004
  Bauskas novada Vecsaules pagasta pārvalde  24185.70  44755.20  18.51
 4. Vecumnieku ev.lut. baznīcas logu un durvju restaurācija
19-06-AL07-A019.2202- 000002
  VECUMNIEKU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE  49728,00 44755.20  18.50
 5. Rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Grenctālē
19-06-AL07-A019.2202- 000006
 Bauskas novada pašvaldības iestāde Brunavas pagasta pārvalde  19502.82  17552.54  18.17
 6.  Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana
19-06-AL07-A019.2202- 000005
  BĀRBELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE  49918.05  44926.24  17.50
 7.  TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA PIE SARKANĀS SKOLAS, BAUSKAS IELĀ 4, VECUMNIEKOS
20-06-AL07-A019.2202-000001
 Vecumnieku novada dome  42301.17  38071.05  16.00

*Minimālais punktu skaits saskaņā ar vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu pozitīvu lēmumu par projekta atbilstību stratēģijai, ir 10,00 punkti. ________________________________________________________________________________________


Noslēdzies 8. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro.
Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.2. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 
Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 16. decembrī.
Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te.


2019.gada 17.decembrī______________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 228 170,86 eiro.Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 21.10.2019. līdz 21.11.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 353 353,41 eiro. Projektu vērtēšana biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 21. decembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 21. decembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 26.novembrī
________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim
 Sludinājuma kopsumma  8. kārtā 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” pieejamais publiskais finansējums ir 228 170.86 EUR
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmi izmaksu summa, EUR  50 000,00
 Atbalsta intensitāte  90%
Atbalstu sniedz šādai MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētai darbībai  vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Atbalsta pretendents  juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu*.
 Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. Projekta iesniedzējs projekta pieteikumā apraksta, kā ir veikta projekta idejas saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem, pievieno pamatojošu dokumentu (piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, ciema attīstības plāns, pētījums u.c.) un norāda atbilstību konkrētajiem vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem.
Papildus punkti šīs rīcības ietvaros tiks piešķirti projektiem, kas vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu. Atbilstošas publiskās infrastruktūras nodrošinājums ir ļoti svarīgs priekšnosacījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Atbalsts tiks sniegts atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
 Projektu īstenošanas termiņš
 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
*sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

!!! Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 51.punktu atbalsta pretendents - saimnieciskās darbības veicējs - 2.2.rīcības ietvaros (8.kārtā) var veikt darbības vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, ja attiecīgo vidi plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).

!!! Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniski https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

!!! Rokasgrāmata Leader projekta iesnieguma izveidei EPS sistēmā aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" un 2.2.rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana") pieejama šeitsadaļā Rokasgrāmatas.

EPSī sadaļā LEADER pieteikumi svarīgi ir  izvēlēties atbilstošo vietējo rīcības grupu, Projekta iesniegumu ir jāizveido tajā VRG, kuras stratēģijas ietvaros  tiks īstenots projekts.  Ja projekts tiks iesniegts neatbilstošā VRG,  projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs VRG stratēģijai.

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados reģistrētas juridiskas un fiziskas personas, projektu iesniegumus iesniedz VRG biedrībai “BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA”.

Jāizvēlas reģistrēt pieteikumu (A019.22)


Ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020.gadam, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapā.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Visi normatīvie akti, veidlapas, vadlīnijas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam, pieejamas šeit (lapas apakšā) 

SVARĪGI NEPALAIST GARĀM !!! Atbalsta pretendentiem, kas gatavo projekta iesniegumus, obligāti jāiesniedz pašnovērtējuma veidlapas, kas pieejama šeit.

 
  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 
Stratēģijas Administratīvā vadītāja Inese Bramane, tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv