8.kārta
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 21.novembrim
 Sludinājuma kopsumma  8. kārtā 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” pieejamais publiskais finansējums ir 228 170.86 EUR
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmi izmaksu summa, EUR  50 000,00
 Atbalsta intensitāte  90%
Atbalstu sniedz šādai MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētai darbībai  vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Atbalsta pretendents  juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu*.
 Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. Projekta iesniedzējs projekta pieteikumā apraksta, kā ir veikta projekta idejas saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem, pievieno pamatojošu dokumentu (piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, ciema attīstības plāns, pētījums u.c.) un norāda atbilstību konkrētajiem vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem.
Papildus punkti šīs rīcības ietvaros tiks piešķirti projektiem, kas vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu. Atbilstošas publiskās infrastruktūras nodrošinājums ir ļoti svarīgs priekšnosacījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Atbalsts tiks sniegts atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
 Projektu īstenošanas termiņš
 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
*sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

!!! Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 51.punktu atbalsta pretendents - saimnieciskās darbības veicējs - 2.2.rīcības ietvaros (8.kārtā) var veikt darbības vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, ja attiecīgo vidi plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).

!!! Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniski https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

!!! Rokasgrāmata Leader projekta iesnieguma izveidei EPS sistēmā aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" un 2.2.rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana") pieejama šeitsadaļā Rokasgrāmatas.

EPSī sadaļā LEADER pieteikumi svarīgi ir  izvēlēties atbilstošo vietējo rīcības grupu, Projekta iesniegumu ir jāizveido tajā VRG, kuras stratēģijas ietvaros  tiks īstenots projekts.  Ja projekts tiks iesniegts neatbilstošā VRG,  projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs VRG stratēģijai.

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados reģistrētas juridiskas un fiziskas personas, projektu iesniegumus iesniedz VRG biedrībai “BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA”.

Jāizvēlas reģistrēt pieteikumu (A019.22)


Ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020.gadam, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapā.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Visi normatīvie akti, veidlapas, vadlīnijas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam, pieejamas šeit (lapas apakšā) 

SVARĪGI NEPALAIST GARĀM !!! Atbalsta pretendentiem, kas gatavo projekta iesniegumus, obligāti jāiesniedz pašnovērtējuma veidlapas, kas pieejama šeit.

 
  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 
Stratēģijas Administratīvā vadītāja Inese Bramane, tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv