7.kārta

Atklātā projektu konkursa 7. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” apstiprināti šādi projekti:

N.p.k.  Projekta nosaukums, numurs  Atbalsta saņēmējs   Attiecināmo izmaksu summa, EUR Publiskā finansējums summa, EUR  Punktu skaits *
 1.  Tautas tērpu iegāde kultūras tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai Bauskas novadā
19-06-AL07-A019.2201- 000003
  Īslīces sieviešu klubs "Rītausma"  16812.32  15131.09  19,83
 2. Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā
19-06-AL07-A019.2201- 000003
Publicitātes raksts
  Iecavas novada pašvaldības administrācija  25000.00  15131.09  19,67
 3.  Grenctāles kultūras nama koncertzāles modernizācija
19-06-AL07-A019.2201- 000004
 Bauskas novada pašvaldības iestāde Brunavas pagasta pārvalde  22237.60  20013.84  19,50
 4. Jauna rotaļu laukuma izveide - brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošanai Iecavas novadā 
19-06-AL07-A019.2201- 000004
Publicitātes raksts
  Iecavas novada pašvaldības administrācija  25000,00  22500,00  19,17
 5.  Barokālo svečturu iegāde publisko pasākumu brīvā dabā dažādošanai
19-06-AL07-A019.2201- 000011
  "RUNDĀLES PILS ATBALSTA FONDS"  11616,00 10454.4  19,00
 6.  Tautas tērpu iegāde deju kolektīviem "Mēmele" un "Mēmelīte"
19-06-AL07-A019.2201- 000010
  Biedrība "Rūnu raksti"  14783.78  13305.4  18,50
 7.  Sporto ar prieku
19-06-AL07-A019.2201- 000006
 Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība "BAUSKA"  2225.61  2003.04  18,00
 8.   Vides skolas "Pie Ozoldārzā" izveidošana
 19-06-AL07-A019.2201- 000012
Publicitātes raksts
 Biedrība  "Docedis"  6148,23  5533.41  17,51
 9.  Dēļu grīdas paaugstinājuma izveide kultūras centra "Kamarde" skatuves zonā
19-06-AL07-A019.2201- 000005
 Bauskas novada pašvaldības iestāde Gailīšu pagasta pārvalde  8859.69  7973.72  17,50
 10.  Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Viesturu kultūras centrā
19-06-AL07-A019.2201- 000007
 Rundāles novada dome  22410.12  20169.11  17,00
 11.  Gailīšu pagasta jauniešu telpas aprīkojuma iegāde
 19-06-AL07-A019.2201- 000002
 Biedrība  "Sadarbības tilts"  2624.73  2362.26  16,50
 12.  Brīvdabas skoliņa Dāviņu ciema bērnu rotaļu laukumā
19-06-AL07-A019.2201- 000001
 Bauskas novada pašvaldības iestāde Dāviņu pagasta pārvalde  15271.15  13744.03  16,00
 13.  Drošs ceļš uz panākumiem
20-06-AL07-A019.2201-000001
 Jāšanas sporta klubs "Gaita"  17835.31**  16051.78**  14,00

* Minimālais iegūstamais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu lēmumu, ir 10,00 punkti.
** Projekts vēl tiek vērtēts saistībā ar kārtas ietvaros atbrīvojušos finansējumu (summas var tikt precizētas).
________________________________________________________________________________________Noslēdzies 7. kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. 

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 2.1.rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. Viens projekta iesniegums tika atsaukts.

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku, gadījumā,  ja Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) projekta iesniegumu noraidīs, var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti Dienestā. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Stratēģijai saņēmušie projekti Dienestā iesniegti 21.novembrī.

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te2019. gada 21. novembrī

_______________________________________________________________________________

Noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta

Noslēgusies biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 200 000,00 eiro.


Konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 20.09.2019. līdz 20.10.2019, tika iesniegti 15 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 234 537,67 eiro. Projektu vērtēšanas biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" turpināsies līdz 20. novembrim. Uzņemoties pilnu finanšu risku, atbalsta pretendenti var sākt īstenot projektus pēc šī gada 20. novembra, kad visi ar vērtēšanu saistītie dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.


2019.gada 23.oktobrī

_______________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 20.oktobrim
 Sludinājuma kopsumma  7. kārtā 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” pieejamais publiskais finansējums ir 200 000,00 EUR
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmi izmaksu summa, EUR  25 000,00
 Atbalsta intensitāte  90%
Atbalstu sniedz šādai MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētai darbībai  sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendents  juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu*.
 Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. Papildus punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Atbalsts tiks sniegts atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
 Projektu īstenošanas termiņš
 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
*sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. 

!!! Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniski https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

!!! Rokasgrāmata Leader projekta iesnieguma izveidei EPS sistēmā aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" un 2.2.rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana") pieejama šeit, sadaļā Rokasgrāmatas.

Sadaļā LEADER pieteikumi svarīgi ir  izvēlēties atbilstošo vietējo rīcības grupu, Projekta iesniegumu ir jāizveido tajā VRG, kuras stratēģijas ietvaros  tiks īstenots projekts.  Ja projekts tiks iesniegts neatbilstošā VRG,  projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs VRG stratēģijai.

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados reģistrētas juridiskas un fiziskas personas, projektu iesniegumus iesniedz VRG biedrībai “BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA”.

Jāizvēlas reģistrēt pieteikumu (A019.22)


Ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020.gadam, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapā.


Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 
Stratēģijas Administratīvā vadītāja Inese Bramane, tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv 


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Visi normatīvie akti, veidlapas, vadlīnijas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam, pieejamas šeit (lapas apakšā) 


SVARĪGI NEPALAIST GARĀM !!! Atbalsta pretendentiem, kas gatavo projekta iesniegumus, obligāti jāiesniedz pašnovērtējuma veidlapas, kas pieejama šeit.

SKAIDROJUMS ! Saskaņā ar MK noteikumu NR. 590 44.7. apakšpunktu, aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" iesniedz arī dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā, ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu. Veidlapas paraugs pieejama šeitŠādu dokumentu nav nepieciešams iesniegt pašvaldībām, ja pašvaldības lēmumā par piedalīšanos projektā norāda projekta īstenošanas finansējuma apmēru un informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu.

 
 
  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.