6.kārta
Atklātā projektu konkursa 6. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.2.rīcības “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” apstiprināti šādi projekti:

 N.p.k.  Pieteikuma Nr. un nosaukums Atbalsta pretendenta nosaukums    Publiskā finansējuma summa, EUR Attiecināmo izmaksu summa, EUR  Piešķirto punktu skaits* 
 1  „Rundāles ūdensdzirnavu labiekārtošana atpūtai un izklaidei (2.kārta)”, Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000007  SIA „Rundāles Dzirnavas”  34 918.54  
  49 883.63 
 16.90
 2  „Melnsil Landscape Hotel”, Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000006
PĀRTRAUKTAS SAISTĪBAS
 SIA „Melnsil”  
35 000.00  
 50 000.00  16.60
 3  „“Mazās muižas” galantais foto salons”, 
Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000009
 BDR "Vēsturisko rekonstrukciju studija Rokoko"  
16 209.59  
 23 156.56  16.50
 4  „SIA Ezotērikas, izglītības un atpūtas kluba „Lāde” izveide”, Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000003  SIA „Ezotērikas, izglītības un atpūtas klubs Lāde”  
33 961.41  
 48 516.32  15.80
 5  „Viesu nama „Slokas” papildus atpūtas pakalpojumu izveide”, Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000008  SIA „VIIZ”  
30 036.04  
 42 908.63  15.30
 6  „Lauku mājas „Līčupes””, Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000002  Fiziska persona   4 723.47    6 747.81  15.20
 7  „Tūrisma objekts „Kaļķu dedzinātava””,
Nr. 19-06-AL07-A019.2102-000004
PĀRTRAUKTAS SAISTĪBAS
 SIA „IGO MŪZIKAS MENEDŽMENTS”  
35 000.00  
 50 000.00  14.20
*Maksimālais iespējamais rindošanas punktu skaits ir 19 punkti


________________________________________________________________________________________Noslēdzies 6.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 13.05.2019. līdz 13.06.2019, tika iesniegti 9 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  240 232,92 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 12.jūlijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 12.jūlijā
________________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 13.maija līdz 2019.gada 13.jūnijam.
Sludinājuma kopsumma   6. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.2.rīcībai “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” ir 266 478,99 EUR 
 Atbalsta apmērs  266 478,99 EUR
 Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%
kopprojektiem 80%
 Projektu īstenošanas termiņš  - Ja tiek veikta būvniecība– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

1.2.rīcības "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””. Papildus punktus piešķir projektiem, kuru ietvaros tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiska izmantošana, kā arī radīti tūrisma nozares uzņēmumu kopīgi (sadarbības) piedāvājumi.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 5.punktam atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

 Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam pieejama šeit

!  Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanaspieejami LAD mājas lapā šeit (lapas apakšā)

!  Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā, sadaļā "Rokasgrāmatas".

 Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" pieejama šeit.

   Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" pieejams šeit

   Projekta iesnieguma budžeta sadaļas veidlapa, kas augšupielādējama Elektroniskās pieteikšanās  sistēmā pieejama šeit

  Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.


 ! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. 
 Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit

 ! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatora.
 Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams šeit

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. Ar Vizuālās identitātes vadlīnijām var iepazīties šeit.
 
! Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai pieejams šeit.

Ar iepirkuma procedūras veikšanas kārtību var iepazīties šeit.

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit

ALTUM prezentācija valsts atbalsta finansējumu uzņēmējdarbībai laukos pieejama te.