5.kārta


Atklātā projektu konkursa 5. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” apstiprināti šādi projekti:  

N.p.k.   Pieteikuma Nr. un nosaukums Atbalsta pretendenta nosaukums    Publiskā finansējuma summa, EUR Attiecināmo izmaksu summa, EUR  Piešķirto punktu skaits*  
 1  „Dzeramā ūdens ražošana SIA "Stelpes mineral water"”,
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000002
 SIA „Stelpes mineral water”  35 000.00  50 000.00  20.50
 2

 „Šķūņa jaunbūve amatnieka darbnīcai ''Zilgalvīšos'' Rundāles pagastā”, 
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000015
 SIA „ZINTAO”  35 000.00  50 000.00  19.50
 3  „Interjera ierāmēto attēlu ražošana un tirdzniecība”,
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000007
 SIA „BFMI”  23 766.60  33 952.29  19.38
 4  „Ecochair – dizaina eko krēslu ražotnes izveide”,
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000008
 Fiziska persona  34 672.47  49 532.10  19.00
 5  „Aitu piena mīksto pelējuma sieru ražošana”, Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000014  Fiziska persona  3 445.76  4 922.52  18.50
 6  „Restaurācijas darbnīcas aprīkošana”, Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000005  Fiziska persona  8 840.05  12 628.65  18.38
 7  „Augļu sulas spiešanas nozares izveide”, Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000006  SIA „Kugrēnu vīna darītava”  1 857.66   2 653.80   18.00
 8  „SIA "Sky Route Films" sniegto pakalpojumu modernizēšana un dažādošana”, 
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000017
 SIA „Sky Route Films”  13 433.80  19 191.18   17.51
 9  „Mājražošanas attīstība Bauskas novada Gailīšu pagastā”,
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000011
PĀRTRAUKTAS SAISTĪBAS
 Fiziska persona  27 150.99  38 787.12   17.50
 10  „Lolojumdzīvnieku kapsētas izveide”,
Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000012
 Fiziska persona  17 486.00  24 980.00   17.38
 11  „Jauna galdniecības uzņēmuma izveide”, Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000009  PĀRTRAUKTAS SAISTĪBAS  Fiziska persona  20 982.82  29 975.46   16.00
 12  „Aitu vilnas apstrāde, izstrādājumu ražošana un tirdzniecība”, Nr. 19-06-AL07-A019.2101-000016
PĀRTRAUKTAS SAISTĪBAS
 Fiziska persona  
 9 397.50  
 13 425.00  15.50
*Maksimālais iespējamais rindošanas punktu skaits ir 21 punkts_______________________________________________________________________________


Noslēdzies 5.kārtas projektu vērtēšanas pirmais posms

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 02.04.2019. līdz 02.05.2019, tika iesniegti 17 projektu iesniegumi par kopējo publisko finansējumu  393 040.07 eiro. 

Projektu iesniegumi, saskaņā ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam un MK noteikumiem Nr.590, tika izvērtēti visi saņemtie projektu iesniegumi un 2.jūnijā tie tika iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

Atgādinām, ka atbalsta pretendenti, uzņemoties pilnu finanšu risku (gadījumā,  ja projekta iesniegums tiks noraidīts), var uzsākt projektu īstenošanu pēc tam, kad projektu iesniegumi ir iesniegti LAD. 

Projekta iesnieguma izvērtēšanas laikā, Dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Ar vērtēšanas rezultātiem var iepazīties te

2019.gada 3.jūnijā
_______________________________________________________________________________________Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 


 Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2019.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam 
  Sludinājuma kopsumma   5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 429 391,27 EUR 
 Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  50 000.00
 Maksimālā atbalsta intensitāte   70 %
Kopprojektiem 80 %
 Projektu īstenošanas termiņš  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi  Elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu). 

1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apraksts  
 Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā (izņemot tūrisma pakalpojumus), paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus, tādējādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu un projektiem, kurus plāno īstenot ražošanas sfērā.
 Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tad  šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir lielāks par 15 000, (izņemot Rīgu).  Projektu var neīstenot vietējās rīcības grupas darbības teritorijā arī tādos gadījumos, ja paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, kā arī pamatlīdzekļu, piekabes vai mobilās tehnikas iegāde, kas pielāgota specifisku darbu veikšanai, kurai ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta. 
 Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 5.punktam atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai          tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu     realizācijas  veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

NEPALAID GARĀM Šī gada 29.martā plkst. 14:00 Bauskas novada administrācijas 2.stāva zālē notiks informatīvs seminārs par nosacījumiem LEADER projekta iesnieguma sagatavošanā aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" - 1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" un 1.2. rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana". Seminārā piedalīsies arī pārstāvji no LAD reģionālās pārvaldes, kas sniegs arī savus ieteikumus.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

 Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam pieejama šeit

!  Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanaspieejami LAD mājas lapā šeit (lapas apakšā)

!  Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā, sadaļā "Rokasgrāmatas".

 Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" pieejama šeit.

   Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un   ražošanai" pieejams šeit

   Projekta iesnieguma budžeta sadaļas veidlapa, kas augšupielādējama Elektroniskās pieteikšanās  sistēmā pieejama šeit

  Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

 ! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. 
 Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit

 ! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatora.
 Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams šeit

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. Ar Vizuālās identitātes vadlīnijām var iepazīties šeit.

 
! Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai pieejams šeit.

Ar iepirkuma procedūras veikšanas kārtību var iepazīties šeit.


Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit


ALTUM prezentācija valsts atbalsta finansējumu uzņēmējdarbībai laukos pieejama te.