4.kārta
Atklātā projektu konkursa 4.kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 1.1.rīcībā "Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apstiprināti šādi projekti:

 N.p.k. Pieteikuma Nr. un nosaukums  Atbalsta pretendenta nosaukums   Publiskā finansējuma summa, EUR Attiecināmo izmaksu summa, EUR  Piešķirto punktu skaits* 
 1.  "Inovatīvas ražošanas uzsākšana izmantojot jaunākās paaudzes materiālus", 
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000010
 SIA "2A INDUSTRY"  7 725.14  11 035.92  22.00
 2.  "IU "Eleanas" Premium klases izšuvumi kultūras mantojuma popularizēšanā", 
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000012
 IU "ELEANA"  10 539.90  15 057.00  21.50
 3.  "Kokapstrādes uzņēmējdarbības attīstība Gailīšu pagastā", 
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000014
 SIA IJ Wood  13 993.00  19 990.00  21.00
 4.  "Apskaņošanas komplektu iegāde pasākumu organizēšanai"
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000008
 SIA "ICAN"  5 332.96  7 618.52  20.50
 5.  "Amatnieku darbnīcas būvniecība un instrumentu iegāde ''Sērdieņos'' Rundāles pagastā",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000007
 SIA "ZINTAO"  11 614.82  16 592.61  20.00
 6.  “Biedrības “Mēmeles jāšanas sporta klubs” konkurētspējas paaugstināšana”,
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000005
 BDR "Biedrība "Mēmeles jāšanas sporta klubs""  13 246.18  18 923.11  19.51
 7.  "Mēbeļu iegāde keramikas darbnīcai"
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000003
 SIA "Radošā apvienība "Spāres""  8 082.86  1 1546.95  19.50
 8.  "Veterināro pakalpojumu sniedzēja SIA "ĶEPAS" kapacitātes stiprināšana",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000009
 SIA "ĶEPAS"  14 000.00  20 000.00  19.00
 9.  "Jaunas tehnikas uzņēmumā SIA" Serviss DL "bio lauksaimniecības izejvielas pārstrādei ražošanā un realizācijai",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000006
 SIA "Serviss DL"  5 481.94  7 831.35  18.50
 10.  "Lauksaimniecības produkcijas ražošana un augu valsts pārstrāde (tostarp mājas apstākļos)",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000011
 Fiziska persona  5 901.43  8 430.64  17.50
 11.   “Aprīkojums sportiskam un veselīgam dzīvesveidam”, 
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000004
 SIA "NI"  14 000.00  20 000.00  16.50
 12.  "Ābolis",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000015
 SIA "Ābolis"  4 883.80  6 976.86  14.01
 13.  "Restaurācijas un remonta darbnīcas attīstība, uzņēmuma darbības paplašināšana un jaunu darba vietu izveide lauku reģionā",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000001
 Fiziska persona  13 830.23  19 757.48  14.00
 14.  "Foto stendu noma",
Nr. 18-06-AL07-A019.2101-000002
 Fiziska persona  4 637.50  6 625.00  13.50
*
Maksimālais iespējamais rindošanas punktu skaits ir 23 punkti


______________________________________________________________________________


Noslēgusies 4.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana

biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”

 

Atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas ceturtā kārta aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” norisinājās laikā no 23.februāra līdz 23.martam. Projektus varēja iesniegt rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”. Kā ierasts, lielākā pretendentu aktivitāte bija novērojama tieši iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, pat pēdējās stundās. Noteiktajā laikā tika saņemti 15 projektu iesniegumi, ko plānots īstenot biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai. Ceturtajā konkurs kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 148 437.79 eiro.Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte vērojama Rundāles novadā, kur plānots īstenot 6 projektus. 5 projektus iecerēts īstenot Bauskas novadā, 2 – Iecavas novadā, bet 1 - Vecumnieku novadā. 1 projektu iesniegumu atbalsta pretendents plānojis īstenot Bauskas pilsētā.

Kā zināms Lauku atbalsta dienests (LAD) ieguvis galveno balvu Pasaules Informācijas samitā WSIS Prize 2017 par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) kā labāko IT rīku  lauksaimniekiem pasaulē. Prieks, ka visi atbalsta pretendenti šajā konkursa kārtā izvēlējušies projektu iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Šī bija pēdējā kārta, kurā pastāvēja iespēja pieteikumus iesniegt personīgi biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” papīra formātā, jo Zemkopības ministrija gatavo Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas šādu iespēju izslēgs.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un projektu iesniegumus kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādājuši LAD, kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu atbalsta pretendenti var iepazīties šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

 

 

Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam

administratīvā vadītāja Inese Bramane

 

 

2018.gada 24.aprīlī

_______________________________________________________________________________________


Izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 

4.kārta - uzņēmējdarbības atbalstam


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 23.februāra līdz 2018.gada 23.martam. 
Sludinājuma kopsumma 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 148 437,79 EUR
1.1.rīcība "Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" - 148 437,79 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%
 kopprojektiem - 80%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  20 000,00 EUR
 Projektu 
īstenošanas 
termiņš
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu 
iesniegumu iesniegšana veidi
(izvēlas vienu iesniegšanas 
veidu)
- papīra dokumenta formā biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā (tam pievienojot kopiju elektroniskā datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv;
- elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

1.1.rīcības "Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši 2015.gda 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īsteno sociālās atstumtības riskam pakļautie vai tos iesaista.

Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tad šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu).


Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 5.punktu rīcības ietvaros atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
 

NEPALAID GARĀM ! 2018.gada 12.janvārī ir apstiprināti Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam Rīcības plāna grozījumi, kas paredz, ka 1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" ietvaros maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam turpmāk būs 20 000,00 EUR, saglabājot līdzšinējo maksimālo atbalsta intensitāti (70%, kopprojektu gadījumā - 80%). Ar Rīcības plāna grozījumiem var iepazīties šeit.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmataslai pieteiktos atbalstam, pieejamas šeit (lapas apakšā) 
 
  Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva" (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590) pieejama šeit

  Ja projekta iesniegumu iesniedz EPS - finanšu informācijas veidlapa (C.sadaļa) aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (augšupielādē kā papildus dokumentu) pieejama šeit


 Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

JAUNUMS! Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"" pieejama šeit 

SVARĪGI! Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 1.1. rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" pieejami šeit.

SKAIDROJUMS PAR 6.VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU   Saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” atbalsta pretendentam ir jāiesniedz papildus dokuments – detalizēta tāme, kurā atšifrēta katra izdevumu pozīcija. Par papildus iesniegtu dokumentu – detalizētu tāmi - atbalsta pretendents saņem 1 punktu (vērtēšanas kritēriju 6.punkts).
Kritērijā ir atsauce uz D1 sadaļas 27.punktu. Vēršam pretendentu  uzmanību uz to, ka sakarā ar 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 590 grozījumiem un izmaiņām projekta iesnieguma veidlapā, ir mainījusies veidlapas D1 sadaļas “Iesniedzamie dokumenti” numerācija. Detalizēta tāme iesniedzama kā pretendenta sagatavots papildus dokuments, kas projekta iesnieguma Excel formā veidlapas D1 sadaļā “Iesniedzamie dokumenti” minams zem apakšsadaļas nosaukuma “Citi iesniegtie dokumenti”, bet, iesniedzot projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, augšupielādējams D sadaļā “Pavaddokumenti” zem nosaukuma “Citi”.
Detalizēta tāme ir papildus iesniedzams dokuments, kur atspoguļotas visas projektā plānotās izmaksas. Ja projektā ir vairākas budžeta sadaļas t.i. būvniecības izmaksas un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, iesniedzama detalizēta tāme, kurā iekļautas abu pozīciju izmaksas vai divas detalizētas tāmes – par katru projekta budžeta sadaļu atsevišķi. Detalizētu tāmi atbalsta pretendents sagatavo brīvā formā un apliecina ar savu parakstu.

 
! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) kalkulatora pieejams šeit.

! Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai pieejams šeit.

JAUNUMS! Saskaņā ar grozījumiem 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", kas stājušies spēkā 2017.gada 7.oktobrī, turpmāk kopā ar projekta iesniegumu visās rīcībās būs jāiesniedz arī atbalsta pretendenta pašvērtējums par projekta atbilstību Stratēģijas kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem 1.1.rīcībai "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" pieejama šeit.


Ar iepirkuma procedūras veikšanas kārtību var iepazīties šeit

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.
  
! Par biedrību un nodibinajumu saimniecisko darbību:
 - VID skaidrojums pieejams šeit;
 - Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības regulējums likumdošanā pieejams seit.

Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.

  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.

ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai šeitKontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv