3.kārta


Noslēgusies 3.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana 

biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”

 

Šī gada 31.martā tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas trešā kārta sabiedriskā labuma projektiem aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notika laikā no 2.maija līdz 2.jūnijam. Kā ierasts, lielākā pretendentu aktivitāte bija novērojama tieši iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. Noteiktajā laikā tika saņemti 29 lieliskas idejas, ko plānots īstenot biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai. 16 projekta iesniegumi saņemti 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” un 13 projektu iesniegumi 2.2.rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Atbalsta pretendenti projektu ietvaros iecerējuši veikt vairāku parku un citu teritoriju labiekārtošanu, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas novados. Tradicionāli saņemti vairāki projektu iesniegumi tautas tērpu iegādei, tādējādi sniedzot ieguldījum kultūras tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Novērojama reliģisko organizāciju aktivitāte un vēlme saglabāt un atjaunot draudžu namus. Priecē nevalstiskā sektora pārstāvju vēlme piedalīties sociālās aprūpes un sociālās palīdzības problēmu risināšanā.
Lielākā projektu iesniedzēju aktivitāte vērojama Bauskas novadā, kur plānots īstenot 13 projektus. 8 projektus iecerēts īstenot Rundāles novadā, 6 – Vecumnieku novadā, bet 2 - Iecavas novadā. 10 projektu iesniedzēji ir pašvaldības, pārējie – nevalstiskas organizācijas– biedrības, reliģiskas organizācijas un nodibinājums.

Kā zināms Lauku atbalsta dienests (LAD) ieguvis galveno balvu Pasaules Informācijas samitā WSIS Prize 2017 par Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) kā labāko IT rīku  lauksaimniekiem pasaulē. Prieks, ka biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” vērojama tendence, ka projekta iesniedzēji arvien biežāk izvēlas iesniegt projektus EPS. 15 projektu iesniegumi tika iesniegti EPS, 13 - biedrības birojā papīra dokumenta formā, bet viens projekta iesniegums saņemts elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā LAD elektroniskajā pastā.

Atbalsta pretendentu vidū vērojama sīva konkurence, jo pieprasītais publiskais finansējums vairākas reizes pārsniedz pieejamo: 2.1.rīcībā pieejamais finansējums ir 178 860,24 eiro, bet pieprasītais 410 389,74 eiro, savukārt 2.2.rīcībā pieejamais finansējums ir 170 305,54, bet pieprasītais 539 856,41 eiro.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un projektu iesniegumus kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādājuši LAD, kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.


Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam 

administratīvā vadītāja Inese Bramane


2017.gada 7.jūlijā

_______________________________________________________________________________


Izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 

3.kārta - sabiedriskā labuma projektiem


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 2.jūnijam. 
 Sludinājuma kopsumma  3. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 349 165.78 EUR
2.1. rīcība - 178 860.24 EUR
2.2. rīcība - 170 305.54 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  90%
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmi izmaksu summa, EUR  50 000 EUR
Projektu īstenošanas termiņš
 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku    atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 2. Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā  personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz  15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku  atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma    pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi (izvēlas vienu iesniegšanas veidu)  - papīra dokumenta formā biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā (tam pievienojot kopiju elektroniskā datu nesējā);
- elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv;
- elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.

Sludinājums ar izsludinātajām rīcībām un vērtēšanas kritērijiem pieejams šeit

Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 

Inese Bramane, tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv 


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam pieejamas šeit (lapas apakšā) 

Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"" šeit.

JAUNUMS - SKAIDROJUMS! Saskaņā ar MK noteikumu NR. 590 44.7. apakšpunktu, aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" kopā ar projekta pieteikumu un pārējiem dokumentiem, iesniedz arī dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā, ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu. LAD dienests ir izstrādājis veidlapas paraugu (pieejama šeit), bet atbalsta pretendnets šādu dokumentu drīkst sagatavots pats pēc saviem ieskatiem. Projekta uzturešanas izdevumi var būt norādīti pa mēnešiem vai arī pa gadiem. 
Šādu dokumentu nav nepieciešams iesniegt pašvaldībām, ja pašvaldības lēmumā par piedalīšanos projektā norāda projekta īstenošanas finansējuma apmēru un informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu.

 
Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros skatīt šeit.

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.

Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.