2.kārta
Atklātā projektu konkursa 2.kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprināti šādi projekti:

1.1.rīcība "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai"

 N.p.k.  Pieteikuma numurs, nosaukums  Atbalsta saņēmēja nosaukums Publiskā finansējuma summa, EUR   Attiecināmo izmaksu summa, EUR Rindošanas punktu skaits *
 1. Keramikas darbnīcas būvniecība
17-06-AL07-A019.2101-000007 
SIA Radošā apvienība Spāres   70 000,00  100 000,00  22
 2.  "Ķiploku pārstrādes ražošanas attīstīšana Bruknā"
17-06-AL07-A019.2101-000002
 BDR "Kalna svētību kopiena"  17 979,50  25 685,00  20,4
 3.  Virtuves izbūve ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai
17-06-AL07-A019.2101-000023
 SIA TIKS TEV un MAN  16 353,12  23 361,61  20
 4.  Kafejnīca "Rezidence" - vietējo produktu degustācijas un iegādes
17-06-AL07-A019.2101-000001
Informāciju par projektu skatīt te
 Fiziska persona  70 000,00  100 000,00  19,4
 5.  Investīcijas SIA "Eko koksne" attīstībai un ražošanas apjomu palielināšanai 
17-06-AL07-A019.2101-000005
 SIA EKO KOKSNE  35 000,00  50 000,00  19,3
 6.  Aitu piena produktu ražošana
17-06-AL07-A019.2101-000012
 Fiziska persona  9 378,83  13 398,33  19,1

*Maksimālais iespējamais rindošanas punktu skaits ir 23 punkti


1.2.rīcība "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana"

 N.p.k.  Pieteikuma nosaukums un numurs Atbalsta saņēmēja nosaukums  Publiskā finansējuma summa, EUR   Attiecināmo izmaksu summa, EUR Rindošanas punktu skaits * 
 1.  "Mazmežotnes muižas aprīkojuma pilnveidošana"
17-06-AL07-A019.2102-000002
 ZS Āra Burkāna zemnieku saimniecība "SĒJAS"  20 702,87  29 575,55  17,4
 2.  “Rundāles ūdensdzirnavu muzeja izveide (1.kārta)"
17-06-AL07-A019.2102-000006
 SIA Rundāles Dzirnavas  70 000,00  100 000,00  16,9
 3.  Tūrisma objekta,- Piedzīvojumu parks ar kafejnīcu, izveide Iecavas novadā
17-06-AL07-A019.2102-000007
 SIA Iecavas parks  66 478,99  94 969,99  16,3
 4.  Viesu nama "Slokas" pakalpojumu dažādošana
17-06-AL07-A019.2102-000003
 SIA VIIZ  6 554,96  9 364,23  13,2
 5.  ZS "Baltās anemones" aktīvā tūrisma attīstība
17-06-AL07-A019.2102-000001
 ZS Bauskas rajona Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "BALTĀS ANEMONES"  3 594,08  5 134,41  12,41

*Maksimālais iespējamais rindošanas punktu skaits 21 punkts______________________________________________________________________________


Noslēgusies 2.kārtā iesniegto LEADER projektu iesniegumu vērtēšana biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība”


Šī gada 17. februārī tika izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas otrā kārta ar iesniegšanu līdz 20. aprīlim aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšana”. Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām tika iesniegti 38 projekti, no tiem 27 projekti 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” un 11 projekti 1.2. rīcībā “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590, kas nosaka Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība” mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atbilstoši rīcībai noteiktiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Savu darbu esam paveikuši un gatavi jau rītdien, 26. maijā, projektu iesniegums kopā ar pavadošajiem dokumentiem nogādāt Lauku atbalsta dienestā (LAD), kur tiks pārbaudīta projektu iesniegumu atbilstība pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu gaidāmi trīs mēnešu laikā.

Ar iesniegto projektu iesniegumu sarakstu un piešķirto punktu skaitu var iepazīties šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 598, atbalsta pretendents, uzņemoties pilnu finanšu risku, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa – biedrība “Bauskas rajona lauku partnerība”- projekta iesniegumu ir iesniegusi LAD. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.


2017.gada 25.maijā
____________________________________________________________________________


Noslēgusies atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”


Otrajā kārtā bija izsludinātas divas rīcības uzņēmējdarbības atbalsta projektiem. Saņemti 38 projektu iesniegumi:

1.1.rīcībā „Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" – 27 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 859 282,28 eiro (pieejams finansējums 223 121,20eiro);

1.2.rīcībā "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana" – 11 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 463 668,84 eiro (pieejamais finansējums 242 755,30).

Atbalsta pretendenti Bauskas novadā iecerējuši īstenot 14 projektus, Iecavas novadā 12 projektus, Rundāles novadā 7, bet Vecumnieku novadā 5 projektus.

Projektu iesniegumu pirmās kārtas vērtēšana atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā izvirzītiem vērtēšanas kritērijiem tiks veikta viena mēneša laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām – līdz 20.maijam. Minimālais punktu skaits, kas jāiegūst, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu jeb tiku atzīts par Stratēģijai atbilstošu, ir 10 punkti. 

Pēc pirmās vērtēšanas kārtas projektu iesniegumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālajai pārvaldei, kas tos vērtēs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai Leader pasākumam. LAD lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu un publiskā finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu gaidāms 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegšanas dienestā (indikatīvi līdz augusta beigām). 

Vēlam veiksmi atbalsta pretendentiem!

2017.gada 28.aprīlī

____________________________________________________________________________


Izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 

2.kārta - uzņēmējdarbības atbalstam


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 20.aprīlim. 
Sludinājuma kopsumma 2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 465 876,50 EUR
1.1.rīcība "Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" - 223 121,20EUR
1.2.rīcība "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana"- 242 755,30EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%
 kopprojektiem - 80%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  -100 000,00 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras      izveidei ir vismaz 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas);
 -50 000,00 EUR (pārējiem projektiem).
 Projektu 
īstenošanas 
termiņš
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu 
iesniegumu iesniegšana veidi
(izvēlas vienu iesniegšanas 
veidu)
- papīra dokumenta formā biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā (tam pievienojot kopiju elektroniskā datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv;
- elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.

Sludinājums ar izsludinātajām rīcībām un vērtēšanas kritērijiem pieejams šeit.


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam pieejamas šeit (lapas apakšā) 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"" šeit.

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) kalkulatora pieejams šeit.

! Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šā atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai pieejams šeit.

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros skatīt šeit.

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.
  
! Par biedrību un nodibinajumu saimniecisko darbību:
 - VID skaidrojums pieejams šeit;
 - Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības regulējums likumdošanā pieejams seit.

Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.

ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai šeit