16.kārta
 

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

16.kārta (13.07.2023.-13.08.20223.)

1.2.rīcībā "Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana" 

sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 139 021,48


 

Nr.

Projekta nr.

Reģistrēts publiskais finansējums

Piešķirtie punkti

VRG lēmums

1

2023/AL07/16/A019.21.02/9

14000

15,80

Atbilst

2

2023/AL07/16/A019.21.02/1

13999.99

15,00

Atbilst

3

2023/AL07/16/A019.21.02/5

13970.68

14,51

Atbilst

4

2023/AL07/16/A019.21.02/6

10881.16

14,50

Atbilst

5

2023/AL07/16/A019.21.02/8

13990.98

13,60

Atbilst

6

2023/AL07/16/A019.21.02/4

12940.65

13,60

Atbilst

7

2023/AL07/16/A019.21.02/3

14000

13,20

Atbilst

8

2023/AL07/16/A019.21.02/2

14000

11,90

Atbilst

9

2023/AL07/16/A019.21.02/7

14000

10,90

Atbilst

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”

izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.gada 13.jūlija līdz 2023.gada 13.augustam.

Sludinājuma kopsumma

16. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.2.rīcībai  „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” ir 139 021,48 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1.     Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.     Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi

-        elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 16.kārtā ir 20 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%, kopprojektam 80%.


1.2.rīcība: “Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” apraksts


Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””. 


Papildus punktus piešķir projektiem, kuru ietvaros tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiska izmantošana, kā arī radīti tūrisma nozares uzņēmumu kopīgi (sadarbības) piedāvājumi.


Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 

Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar  Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam 

Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas atrodami lapas apakšā

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā. 

Rokasgrāmata pieteikuma aizpildīšanai 

Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 

Projektu vērtēšanas kritēriji 

NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa.

! Informējam, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas  reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatora. Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (augstāk minētajā saitē), sadaļā Rokasgrāmatas.

! Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 8.punktu, uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. 

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu.