15.kārta
LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība"

15.kārta (16.12.2022.-16.01.20223.)

1.1.rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 260439,29


Nr.

 Projekta nr.

Reģistrēts publiskais finansējums

Piešķirtie punkti

VRG lēmums

1

 2023/AL07/15/A019.21.01/10

14472,14

18,00

Atbilst

2

2023/AL07/15/A019.21.01/1

34645,8

17,70

Atbilst

3

2023/AL07/15/A019.21.01/5

32939,78

17.60

Atbilst

4

2023/AL07/15/A019.21.01/7

12335,64

17.40

Atbilst

5

2023/AL07/15/A019.21.01/6

7329

17.00

Atbilst

6

2023/AL07/15/A019.21.01/2

7883,4

16.80

Atbilst

7

2023/AL07/15/A019.21.01/8

47505,53

16.50

Atbilst

8

2023/AL07/15/A019.21.01/3

24844,37

16.41

Atbilst

9

2023/AL07/15/A019.21.01/9

9073,78

16.40

Atbilst

10

2023/AL07/15/A019.21.01/4

35000

15.40

Atbilst

11

2023/AL07/15/A019.21.01/11

34409,85

13,60

Atbilst


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 16.decembra līdz 2023.gada 16.janvārim.

Sludinājuma kopsumma

15. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 202 490,96 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi

-        elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 15.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%, kopprojektam 80%.


1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā (izņemot tūrisma pakalpojumus), paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus, tādejādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu un projektiem, kurus plāno īstenot ražošanas sfērā.

Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tad šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir lielāks par 15 000, (izņemot Rīgu).  Projektu var neīstenot vietējās rīcības grupas darbības teritorijā arī tādos gadījumos, ja paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, kā arī piekabes vai mobilās tehnikas iegāde, kas pielāgota specifisku darbu veikšanai, kurai ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo minēto mobilo tehniku un piekabi uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas.

Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas.

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):

-       jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-       lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

-       vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

-       darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

 

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam

 

Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas pieejami šeit.


Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē sadaļāveidlapas un rokasgrāmatas.


Rokasgrāmata pieteikuma aizpildīšanai 


Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"


Projektu vērtēšanas kritēriji 


NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa. 


! Informējam, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas  reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

 

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatora. Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (augstāk minētajā saitē), sadaļā Rokasgrāmatas.


! Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 8.punktu, uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu


SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 


Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo