14.kārta

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”

izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.


 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 1.maijam.

Sludinājuma kopsumma

14. kārtā pieejamais publiskais finansējums 2.2.rīcībai  „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” ir 175 018,41 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš

1.     Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.     Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi

-       elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 14.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 90%

2.2.rīcības “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. 
Projekta iesniedzējs projekta pieteikumā B.2.6. sadaļā apraksta, kā ir veikta projekta idejas saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem, pievieno pamatojošu dokumentu (piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, ciema attīstības plāns, pētījums u.c.)  un norāda atbilstību konkrētajiem vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. 
Papildus punkti šīs rīcības ietvaros tiks piešķirti projektiem, kas vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
Atbalstu sniedz šādām darbībām:
- vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 


Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam šeit.


Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas 

 

pieejami šeit, lapas apakšā


Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā. 


Rokasgrāmata veidlapas aizpildīšanai pieejama šeit.

Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" pieejama šeit.

Vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit