13.kārtaAtklātā projektu konkursa 13. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 2.1.rīcībai „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” apstiprināti šādi projekti:

Nr.

VRG piešķirtais Nr.

Reģistrēts attiecināmais

Reģistrēts publiskais

Piešķirtie punkti

VRG lēmums

1

2022/AL07/13/A019.22.01/7

7319,42

6587,48

19

Atbilst

2

2022/AL07/13/A019.22.01/4

50000

44999,99

18,5

Atbilst

3

2022/AL07/13/A019.22.01/2

36523,33

32871

18,4

Atbilst

4

2022/AL07/13/A019.22.01/5

42621,5

38359,35

17,7

Atbilst

5

2022/AL07/13/A019.22.01/6

50000

45000

17,3

Atbilst

6

2022/AL07/13/A019.22.01/1

5915,33

5323,79

16,7

Atbilst

7

 2022/AL07/13/A019.22.01/9

4412,18

3970,96

15,7

Atbilst

8

2022/AL07/13/A019.22.01/3

32168,98

28952,07

15,6

Atbilst

9

2022/AL07/13/A019.22.01/8

41527,83

37375,04

14,9

Atbilst
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.

Sludinājuma kopsumma

13. kārtā pieejamais publiskais finansējums 2.1.rīcībai  „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ir 175 000 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1.     Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.     Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana veidi

-       elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 13.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 90%

2.1.rīcība: “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. Papildus punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
Atbalstu sniedz šādām darbībām:
- sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 


Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam šeit.


Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas 

 

pieejami šeit, lapas apakšā


Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā. 


Rokasgrāmata veidlapas aizpildīšanai pieejama šeit.

Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" pieejama šeit.

Vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit.

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit