10.kārta

Atklātā projektu konkursa 10. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” apstiprināti šādi projekti:

  

N.P.K. Projekta nosaukums, Nr. Atbalsta saņēmējs Attiecimāmo izmaksu summa, EUR Publiskais finansējums, EUR Piešķirtie punkti
1. Dzīvojam zaļi! Mums nav planētas B! 2021/AL07/10/A019.21.01/3 Fiziska persona 44622.44 31235.71 19,50
2. "Treileru ražošanas jaudas paaugstināšana Bauskas novadā" 2021/AL07/10/A019.21.01/9 SIA Food Trailers Latvia 50000.00 35000.00 18,51
3. Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšana. 2021/AL07/10/A019.21.01/13 SIA Argo 3 34161.73 23913.19 18,50
4. Acorn Craft Designs - dizaina mēbeļu ražotnes attīstība 2021/AL07/10/A019.21.01/10 SIA ACORN CRAFT 16171.00 11319.70 18,20
5. Dārzeņu salātu un zupu ražošanas līnija 2021/AL07/10/A019.21.01/5 SIA Augusta dārzeņi 50000.00 35000.00 18,00
6. Kurināmā materiāla sagatavošanas modernizēšana uzņēmumā "Latozols" 2021/AL07/10/A019.21.01/4 SIA Latozols 36464.45 25525.11 17,50
7. Junduļa Jura ABSINTA DESTILĒTAVA Bauskā       2021/AL07/10/A019.21.01/18 Fiziska persona 36949.03 25864.33 17,21
8. Jātnieku sporta kluba "Jumprava" darbības paplašināšana. 1. etaps 2021/AL07/10/A019.21.01/8 BDR Jātnieku sporta klubs "Jumprava" 49992.80 34994.96 17,00
9. Kubla iegāde un piegāde 2021/AL07/10/A019.21.01/16 SIA Bio Berries SIA 3972.62 2780.62 16,30
______________________________________________________________________________________


Atklātā projektu konkursa 10. kārtas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” apstiprināti šādi projekti:  

N.P.K.

VRG piešķirtais Nr.

Reģistrēts publiskais finansējums

Piešķirtie punkti

VRG lēmums

1.

2021/AL07/10/A019.21.01/3

31235.71

19,50

Atbilst

2.

2021/AL07/10/A019.21.01/12

12277.74

19,00

Atbilst

3.

2021/AL07/10/A019.21.01/9

35000.00

18,51

Atbilst

4.

2021/AL07/10/A019.21.01/13

23913.19

18,50

Atbilst

5.

2021/AL07/10/A019.21.01/14

32200.00

18,40

Atbilst

6.

2021/AL07/10/A019.21.01/10

11319.70

18,20

Atbilst

7.

2021/AL07/10/A019.21.01/5

35000.00

18,00

Atbilst

8.

2021/AL07/10/A019.21.01/4

25525.11

17,50

Atbilst

9.

2021/AL07/10/A019.21.01/18

25864.33

17,21

Atbilst

10.

2021/AL07/10/A019.21.01/15

11452.00

17,20

Atbilst

11.

2021/AL07/10/A019.21.01/8

34994.96

17,00

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

12.

2021/AL07/10/A019.21.01/17

4210.51

16,91

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

13.

2021/AL07/10/A019.21.01/2

5766.64

16,90

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

14.

2021/AL07/10/A019.21.01/19

28251.09

16,70

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

15.

2021/AL07/10/A019.21.01/16

2780.62

16,30

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

16.

2021/AL07/10/A019.21.01/7

4134.94

16,20

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

17.

2021/AL07/10/A019.21.01/11

34999.99

16,00

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ

18.

2021/AL07/10/A019.21.01/20

13333.47

12,00

Neatbilst finansējuma trūkuma dēļ


*Minimālais punktu skaits saskaņā ar vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu pozitīvu lēmumu par projekta atbilstību stratēģijai, ir 10,00 punkti.


Noslēgusie10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

 

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”, kur projektu iesniegumu pieņemšanas laiks bija no 08.01.2021. līdz 08.02.2021., tika iesniegti 18 projektu iesniegumi ar pieprasīto kopējo publisko finansējumu 372 260,00 eiro.

Atbilstoši Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija) iekļautajiem 1.1. rīcībai noteiktajiem kritērijiem un MK noteikumiem Nr. 590, 30  kalendāro dienu laikā tiks izvērtēti visi saņemtie rīcībai atbilstošie projektu iesniegumi. 

 

2021.gada 9.februārī

 ____________________________________________________________________________________


Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.janvāra līdz 2021.gada 8.februārim
 Sludinājuma kopsumma  10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1.1.rīcībai “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir 250 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņš   1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 Projektu iesniegumu iesniegšana veidi   elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa konkursa 10.kārtā ir 50 000 eiro, ar atbalsta intensitāti 70%.

1.1.rīcības "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā (izņemot tūrisma pakalpojumus), paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus, tādējādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu un projektiem, kurus plāno īstenot ražošanas sfērā.
Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, tad  šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir lielāks par 15 000, (izņemot Rīgu).  Projektu var neīstenot vietējās rīcības grupas darbības teritorijā arī tādos gadījumos, ja paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, kā arī piekabes vai mobilās tehnikas iegāde, kas pielāgota specifisku darbu veikšanai, kurai ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo minēto mobilo tehniku un piekabi uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas. 

Ja projektā iegādātos pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami, uzraudzības laikā plāno izmantot pakalpojumu sniegšanai ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas.


Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 
Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai          tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu                          realizācijas  veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem: 

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām iepazīties ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020.gadam pieejama šeit

!  Normatīvie akti, kas atbalsta pretendentam jāpārzina pirms projekta iesnieguma sagatavošanas, pieejami LAD mājas lapā šeit (lapas apakšā)

  Bauskas rajona lauku partnerības prezentācija par 19.2. aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" pieejama šeit.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai rīcībā "Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" pieejams šeit.

!  Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāja rokasgrāmata LEADER projekta iesnieguma  sagatavošanai, vizuālās identitātes vadlīnijas un vadlīnijas iepirkuma procedūras veikšanai pieejama augstāk norādītajā saitē, lapas apakšā.

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

NEPALAID GARĀM Projekta iesnieguma budžeta sadaļas veidlapa (C.sadaļa), kas augšupielādējama Elektroniskās pieteikšanās  sistēmā pieejama šeit.

NEPALAID GARĀM! Elektroniskās pieteikšanās sistēmā augšupielādējams atbalsta pretendenta pašvērtējuma veidlapa par projekta atbilstību Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam kritērijiem. Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa pieejama šeit

! Informējam, ka no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas  reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.
Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulatoraGrūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators pieejams Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (augstāk minētajā saitē), sadaļā Rokasgrāmatas.

! Atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 8.punktu, uz atbalstu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasTāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šī atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu

SVARĪGI! Izmaksām, kas ir saistītas ar sabiedriskām attiecībām (MK Nr.590 28.4.,  31.6. un 6.10. apakšpunkts) ir jāievēro ES publicitātes prasības. Tātad, ja izgatavo bukletus vai jebkāda cita veida informāciju par atbalsta pretendenta produktu vai pakalpojumu, uz šīs informācijas ir jābūt norādei uz ELFLA līdzfinansējumu. 

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.