Projektu konkursiIzsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta - uzņēmējdarbības atbalstam

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 20.aprīlim. 
Sludinājuma kopsumma 2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 465 876,50 EUR
1.1.rīcība "Atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai" - 223 121,20EUR
1.2.rīcība "Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana"- 242 755,30EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)  70%;
 kopprojektiem - 80%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa, EUR  -100 000,00 EUR (ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras      izveidei ir vismaz 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas);
 -50 000,00 EUR (pārējiem projektiem).
 Projektu 
īstenošanas 
termiņš
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu
iesniegumu iesniegšana veidi
(izvēlas vienu iesniegšanas
veidu)
- papīra dokumenta formā biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā (tam pievienojot kopiju elektroniskā datu nesējā);
- elektroniska dokumenta formā Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv;
- elektroniski iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.

Sludinājums ar izsludinātajām rīcībām un vērtēšanas kritērijiem pieejams šeit.


Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv

Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv  


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Normatīvie akti, veidlapas un rokasgrāmatas, lai pieteiktos pasākumam pieejamas šeit (lapas apakšā) 

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) šeit.

Prezentācija "Atbalsta piešķiršanas nosacījumi aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"" šeit.

! Lai ekonomētu resursus potenciālajam atbalsta pretendentam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesakām pārbaudīt sava uzņēmuma rādītājus pēc LAD izstrādātā Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) kalkulatora pieejams šeit.

! Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 11.punktu, nosakot atbalsta pretendenta apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī šā atbalsta pretendenta saistītos uzņēmumus, tajā skaitā vienu vienotu uzņēmumu. Palīgmateriāls uzņēmuma statusa noteikšanai pieejams šeit.

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros skatīt šeit.

Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai atbalsta pretendentiem skatīt šeit.
  
! Par biedrību un nodibinajumu saimniecisko darbību:
 - VID skaidrojums pieejams šeit;
 - Biedrību un odibinājumu saimnieciskās darbības regulējums likumdošanā pieejams seit.

LAD atbildes uz potenciālo projektu iesniedzēju uzdotiem jautājumiem skatīt šeit. (Materiālam ir informatīvs raksturs)

Vizuālās identitātes vadlīnijas atbalsta saņēmējiem skatīt šeit

  Buklets "Publicitātes prasības atbalsta saņēmējiem" šeit.

  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.


LAD Elektroniskās pieteikšanās sitēmas (EPS) lietošanas instrukcija LEADER projekta iesniedzējiem skatīt šeit.

ALTUM Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai, t.sk. LEADER projektu realizācijai šeit

__________________________________________________________________________________


05.12.2016.

Noslēgusies 1.kārtas projektu vērtēšana 

Noslēgusies biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana.

1.kārtā tika izsludinātas 4 rīcības un kopumā saņemti 56 projektu iesniegumi: 
  1.1.rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai” – iesniegti 18 projektu iesniegumi;
  1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstība un sadarbības veicināšana” – iesniegti 7 projektu   iesniegumi;
  2.1.rīcība „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” – iesniegti 18 projektu   iesniegumi;
  2.2.rīcība „Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – iesniegti 13 projektu   iesniegumi.

5 projektu iesniegumi atzīti kā neatbilstoši „Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam” – viens no tiem iesniegts neatbilstošā rīcībā, līdz ar to tas netika tālāk vērtēts; pārējie 4 projektu iesniegumi saņēmuši zemāku punktu skaitu kā noteiktais minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu (t.i. mazāk kā 10 punkti).
4 projektu iesniegumi ir noraidīti, 22 projektu iesniegumi noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, bet 25 projektu iesniegumi ir apstiprināti
Ar apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu var iepazīties te.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā!


____________________________________________________________________________________

Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”

 atklātā konkursa projektu 1.kārta

 

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas  1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

  

Termiņš, kad tika uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

Sludinājuma kopsumma

1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 987 540,00  EUR

1.1.Rīcība - 287 540,00 EUR

1.2.Rīcība - 200 000,00 EUR

2.1.Rīcība - 250 000, 00 EUR

2.2.Rīcība - 250 000, 00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš

1.      Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2.      Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3.      Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv.   

Izsludinātās rīcības: šeit.

Lai pieteiktos pasākumam: (Lapas apakšā)
  • Normatīvie akti
  • Veidlapas
  • Rokasgrāmatas 

Iepirkuma vadlīnijas projektu iesniedzējiem MK Nr.590 ietvaros šeit:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/


Potenciālo projektu iesniedzēju uzdotie jautājumi un atbildes no LAD. Šeit. (Materiālam ir informatīvs raksturs)

Sīkāka informācija sadaļā: projektu dokumentācija