Būvniecības regulējums
2014.gada 1.oktobrī stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību. 

Lauku atbalsta dienets ir izstrādājis Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai, lai tās atbalsta pretendentam kalpotu kā palīgmateriāls kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša būvniecības procesa nodrošināšanai, un lai samazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātu projekta būvniecības izmaksu sadārdzināšanu. LAD Vadlīnijas būvniecības projekta realizācijai pieejamas šeit.
Kā arī prezentācijā apkopota informācijas par LAD iesniedzamiem būvniecības procesa realizācijai nepiecišamiem dokumentiem un iesniegšanas termiņiem. Prezentācija pieejama šeit 
! Ar 2017.gada 1.janvāri ieviests jauns tiesību institūts - apbuves tiesība, lai nodrošinātu tiesisku regulējumu situācijās, kad uz citai personai piederošas zemes tiks būvētas nedzīvojamās ēkas vai inženiertehniskas būves. Vienīgais tiesiskais pamats, uz kura piesķir apbūves tiesību, ir līgums, kas noslēgts starp zemes īpašnieku un apbūves tiesīgo. Apbūves tiesības termiņš ir ne mazāks kā 10 gadi un tiesība stājas spēkā tikai pēc tās ierakstīšanas zemesgrāmatā. Vairāk par šo Būvniecības valsts kontroles biroja 09.12.2016. prezentācijā "Zemesgrāmatu nodaļas sadarbība ar pašvaldību būvvaldēm būvniecības jautājumos" pieejama šeit (no 26.slaida) un Tiesu administrācijas 29.11.2016. prezentācijā "Apbūves tiesības ierakstīšana, pārgrozīšana un dzēšana valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā" pieejama šeit.

LAD skaidrojums par apbūves tiesību pieejams šeit.

Notirpinājuma lūguma veidlapa apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai pieejama šeit.

Būvniecības likums pieejams šeit.

Bauskas novada Būvvaldes kontaktinformācija:
Dace Putna , būvvaldes vadītāja 
tālr. 63923304; 29417140
e-pasts: dace.putna@bauska.lv