Projekti


 


Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centrā “Strēlnieki” atjaunotas skatuves tērauda konstrukcijas

Sekmīgi īstenots projekts „Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana”.

2017.gadā Būvniecības valsts kontroles birojs veica šīs ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja

trūkumus, kas ietekmē ēkas lietošanas drošumu, un neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām. Tika aizliegta skatuves ekspluatācija līdz attiecīgās bīstamības novēršanai. Skatuves daļā steidzami bija nepieciešams demontēt nedrošās tērauda konstrukcijas, kuras piestiprinātas pie paneļu nesošajām stiegrām un atjaunot stiegrojuma aizsargslāni. 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, drošu vidi kultūras nama apmeklētājiem, uzlabotu kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tika atjaunota skatuves telpa, uzstādītas nesošās tērauda sijas, kuras nobalsta skatuves skaņas, gaismas un aizkaru konstrukcijas, veikti iekšējās apdares darbi tērauda siju montāžas vietās. Būvdarbus veica SIA “Cortto”, būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Projekta rezultāts sekmē kultūras nama skatuves atjaunošanu un minētās problēmas atrisināšanu.

Projekta kopējās izmaksas 56 051,55 EUR ar PVN, t.sk. būvdarbiem 49 125,17, būvuzraudzībai 6926,38 EUR. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums projekta īstenošanai 45 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11 051,55 EUR. 

 

Mežotnes pagasta nodaļa tuvākajā laikā veiks jaunu skatuves aizkaru iegādi un uzstādīšanu, kā arī tiks meklētas iespējas apskaņošanas un izgaismošanas aprīkojuma iegādei.
Īslīces kultūras namtiks modernizēts lielās zāles izgaismošanas un apskaņošanas

aprīkojums

Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums projekta „Īslīces

kultūras nama zāles izgaismošana un apskaņošana” īstenošanai.

Īslīces kultūras nams ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiemBauskas novadā. Laikā, kad valstī nav noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi, tajā notiek ganvietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Pasākumus apmeklē ap 11 tūkstoši apmeklētāju gadā, ikdienā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi un pulciņi, kopā virs 160 dalībniekiem.

Covid ierobežojumu laikā kultūras namā intensīvi norisinās labdarības pasākumi un palīdzības sniegšana grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem, virtuāli konkursi un izvietotas mākslas darbu izstādes ēkas logos, kas skatāmas no ārpuses. Blakus parkā tiek organizēti āra pasākumi Lieldienās, valsts svētkos, ziemas un vasaras saulgriežos. Visas aktivitātes pieejamas bezmaksas un kultūras nama darbība nav apstājusies ne brīdi. Šis objekts ir ar lielu kultūrvēsturisko unsabiedrisko nozīmīgumu, jo iestādes darbība nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, un ir publiski pieejams.

Kultūras nams tika uzbūvēts pirms vairāk kā četrdesmit gadiem. Iespēju robežās ēka, tās apkārtne un aprīkojums tiek atjaunots. Tomēr pašreizējā izgaismošanas un apskaņošanas sistēma ir nolietojusies un nepilnīga. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nepieciešams veikt kultūras nama zāles apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

Projektā paredzēta skatuves apgaismojuma paceļamās kopnes zālē un 12 jaunu starmešu uzstādīšana, zāles griestu lampu nomaiņa, radio mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bunguapskaņošanas komplekta iegāde. Projekta rezultāts sekmēs kultūras nama modernizēšanu unnodrošinās iespēju augstākā kvalitātē organizēt, izgaismot un apskaņot pasākumus. Aprīkojuma piegāde plānota līdz 2022.gada beigām.

Projekta kopējās izmaksas 36 523,33 EUR ar PVN, t.sk. ELFLA finansējums 32 871 EUR,Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 3652,33 EUR. 


__________________________________________________________________________________

 

Sadarbības projekta Nr.21-06-AL07-A019.2101-000010 “Kurināmā materiāla sagatavošanas modernizēšana uzņēmumā “Latozols”” ietvaros, tika uzlabota darbaorganizācija uzņēmumā, samazināts smagais roku darbs un tika palielināta ražošanas efektivitāte.

Projekta ietvaros SIA “Latozols” ir iegādājusies malkas skaldītāju ar padeves rampu, meža piekabi ar hidromanipulatoru, frontālo iekrāvēju ar kausu un motorzāģi.

Uz doto brīdi SIA “Latozols” visa gada garumā piedāvā gan svaigi skaldītu, gan sausu kurināmo malku. Piegāde notiek pa visu Bauskas novadu.

 

e-pasts: latozols@gmail.commob. 26585523 


______________________________________________________________________________


 

Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centrā “Strēlnieki” tiks atjaunota skatuve

Piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums projekta „Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana” īstenošanai

Viena no pašvaldības funkcijām ir rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Mežotnes pagastā šim mērķim tiek izmantots daudzfunkcionālais centrs “Strēlnieki”. Laikā, kad valstī nav noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi, tajā regulāri notiek vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, tiek uzņemti vieskolektīvi, organizēti sadziedāšanās svētki. Pasākumus apmeklē ap pāris tūkstoši apmeklētāju gadā. Ikdienā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi, kopā virs 50 dalībniekiem. Visas aktivitātes iedzīvotājiem pieejamas bezmaksas. Šis objekts ir ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedriskonozīmīgumu, jo iestādes darbība nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

2017.gadā Būvniecības valsts kontroles birojs veica šīs ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas ietekmē ēkas lietošanas drošumu, un neatbilstību mūsdienu normatīvo aktuprasībām. Tika aizliegta skatuves ekspluatācija līdz attiecīgās bīstamības novēršanai. Skatuvesdaļā steidzami bija nepieciešams demontēt nedrošās tērauda konstrukcijas, kuras piestiprinātas pie paneļu nesošajām stiegrām un atjaunot stiegrojuma aizsargslāni.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, drošu vidi kultūras nama apmeklētājiem, uzlabotu kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tiks atjaunota skatuves telpa, uzstādītas nesošās tērauda sijas, kuras nobalsta skatuves skaņas, gaismas un aizkaru konstrukcijas, veikti iekšējās apdares darbi tērauda siju montāžas vietās. Projekta rezultāts sekmēs kultūras nama skatuves atjaunošanu un minētās problēmas atrisināšanu.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31.augustam.

Projekta kopējās izmaksas 56 692,25 EUR ar PVN, t.sk. būvdarbiem 49 306,06, būvuzraudzībai 7386,19 EUR. ELFLA finansējums 45000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 11 692,25 EUR.

Projekta vadītāja Jolanta Kalinka

 


______________________________________________________________________________________


 

Tiks labiekārtota publiskā teritorija Grenctāles ciemā

 

Piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums projekta „Publiskās teritorijas labiekārtošana Grenctāles ciemā” īstenošanai

Grenctāles ciems ir lielākā apdzīvotā vieta Brunavas pagastā, atrodas 15 km attālumā no Bauskas, A7 maģistrāles malā, tajā dzīvo virs divi simti iedzīvotāju. Tā izdevīgais novietojums kā arī īres dzīvokļu nepieejamība Bauskā ir par pamatu izvēlēties Grenctāles ciemu par savu mājvietu.

Viena no likumā par “Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvāsteritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību, uzturēšanu, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu), taču šobrīd labiekārtota publiskai lietošanai paredzēta teritorija Grenctāles ciemā iedzīvotājiem nav pieejama.

Iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un saturīga brīvā laika pavadīšana ietver dažādas fiziskas aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes unintegrācijas nodrošināšanai, kā arī atpūtai. Fiziskās aktivitātes rada pozitīvu noskaņojumu un uzlabo vispārējo labsajūtu. Lai uzlabotu lauku ciema iedzīvotāju labklājību, kā arī paaugstinātu vietas potenciālu un pievilcību, tiks izbūvēts gājēju celiņš, uzbūvēta lapene ar 3 parka soliem un izveidota ugunskura vieta. Darbu izpilde plānota līdz 2022.gada beigām.

Projekta kopējās izmaksas 23 832,96 EUR ar PVN, ELFLA finansējums 21 449,66 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2383,30 EUR.

Projekta rezultāts sekmēs publiskās teritorijas sakārtošanu un nodrošinās kvalitatīvu aktīvās atpūtas pieejamību Grenctāles ciemā.

Projekta vadītāja Jolanta Kalinka