Projekts "Iekustini Lielupi"

Ar mērķi izprast “laivotāja dabu”, 6.jūnijā projekta partneri vienojās kopīgā laivu braucienā pa Lielupes augšteci


Veidojot pakalpojumu piedāvājumu upju tūristiem, ir būtiski izprast šo tūristu dabu un vēlmes. Tieši tādēļ, uzsākot īstenot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, liela daļa no projekta partneriem – potenciālajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, vienojās kopīgam laivu braucienam. 
Brauciena laikā, iejutušies “tūrista ādā”, ceļotāji novēroja Lielupes aizaugšanas problēmas, kuru risināšanai seklākajās vietās ir iespējas rīkot talkas un sakopt upi ar roku darbu, bet dziļākajās vietās to var darīt, piesaistot tehniku, kas paredzēta aizaugušu ūdensteču tīrīšanai. Novērtējot šo problēmu, pēc brauciena dalībnieki vienojās augustā rīkot kopīgu upes tīrīšanas talku, savukārt Ozolnieku novada pašvaldība, piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu, rudenī ir paredzējusi vairāku Lielupes posmu mehanizētus attīrīšanas darbus. 

Novērojot Lielupes piekrastēs esošās dabas vērtības un cilvēku atstāto vēstures mantojumu, vairākkārt radās jautājumi; kur tad mēs īsti esam un kas šī ir par vietu. Pēc laivu brauciena bija skaidrs, ka projektā plānotie informācijas stendi pie upes noteikti veiks šo informēšanas funkciju, bet nākotnē būs nepieciešams uzstādīt vēl stendus vietās, kur atrodas apskates objekti. 
Atsevišķās vietās Lielupei piegulošo zemju īpašnieki bija izvietojuši laipiņas, kas kalpo piekļūšanai pie upes, bet šīs vietas nav piemērotas laivu pietauvošanai. 

Pēc laivu brauciena katram pasākuma dalībniekam bija skaidrs, ka projektā plānotās aktivitātes un izvietojamā infrastruktūra ir nepieciešama gan laivotājiem, gan pašiem piekrastēs saimniekojošajiem pakalpojumu sniedzējiem.


Projekta vadītāja Inese Baumane


2018.gada 11.jūnijā

_______________________________________________________________________________


Pieci novadi uzsāk kopēju projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

1.martā Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada pašvaldības un trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku partnerība” – tikās Jelgavā, lai svinīgi parakstītu līgumu par sadarbību kopēja projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā.


    

Rīkojot kopīgus seminārus un veidojot dažādus forumus, iecerēts veicināt pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību, lai kopīgiem spēkiem panāktu veiksmīgu Lielupes atveseļošanu.. Tāpat sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, kurš sekmēs jaunu tūrisma piedāvājumu veidošanu, kā arī projekta ietvaros paredzēts izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizēs Lielupes sākumu un ietvers informāciju par Lielupi.

Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, tai ir vairāk kā 250 pietekas, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Īstenojot projektu “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.2018.gada 9.martā

_______________________________________________________________________________


Piešķirts finansējums projekta “ Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai


Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Sadarbības projekta ietvaros tiks veidots jauns tūrisma maršruts, sekmēta jaunu tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība un vietējo uzņēmēju un pašvaldības sadarbība. Projekta aktivitātes sniegs būtisku ieguldījumu Lielupes ūdens “iekustināšanai” (attīrīšanai). Lielupe ir viena no Latvijas lielākajām upēm, tās garums 119 km, Zemgales līdzenuma upe ar vairāk kā 250 pietekām, kuras, plūstot caur plašajām lauksaimniecības zemēm, nes uz Lielupi lauksaimniecības notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem pārrobežu piesārņojuma riskiem, jo Lietuvas teritorijā to šķērso zemē ieguldīti naftas vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākas problēmas sagādā Lietuvas intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes. Lielupes kritums ir vien 0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei ir augsts piesārņošanās, aizaugšanas risks, kā arī upes nestais piesārņojums ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas jūras veselību. Ilgstoši netīrot ūdensobjektus, veidojas eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs duļķainums un skābekļa trūkums. Šis ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem virszemes ūdeņiem un arī Baltijas jūrai, jo ūdens kļūst nederīgs ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī daudzu augu un zivju eksistencei, skaidro hidrobiologi, upes veselību ietekmē ne vien piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību labvēlīgi var ietekmēt krastu sakārtošana un ūdens aerācija.
Līdz 2019.gada jūlijam projekta ietvaros, sadarbībā ar Lielupes piekrastes zemju īpašniekiem, plānotas šādas aktivitātes:

1. saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes krastus (pašu spēkiem), aprīkot tos ar ūdens tūrismam nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu laipas, piestātnes un norādes zīmes,

2. izveidot ūdenstūrisma maršrutu un kartes,

3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību un izpratni par Lielupes atveseļošanas nozīmību, organizējot kopīgus seminārus un veidojot kopīgu sadarbības formu,

4. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicinot jaunu tūrisma pakalpojuma vietu izveidi un esošo attīstīšanu,

5. izveidot interaktīvu vides objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver informāciju par Lielupi.

Īstenojot projektu, ieguvēji būs gan piekrastes zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi, gan sabiedrība kopumā, atveseļojoties Lielupei un Baltijas jūrai.


  


Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.