Par biedrību

Prezentācija par lauku partnerību pirmsākumiem Zemgalē

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados, pārstāv  iedzīvotāju intereses un uz pašu izstrādātas stratēģijas pamata, rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.

Partnerības būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos un tā darbojas ar mērķi veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību un šajā procesā aktīvi iesaistot arvien jaunus novadu iedzīvotājus un uzņēmējus. Partnerības darbības rezultātā tiek veicināta jaunu NVO veidošanās, esošo stiprināšana un produktīvāka organizāciju savstarpējā sadarbība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā pašvaldībās.

Partnerība ir veiksmīgs un mūsdienīgs risinājums vietējo attīstības jautājumu plānošanā un realizācijā. Aktīvie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas apvienojušās, lai veicinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu, risinātu samilzušās sociālās problēmas, veicinātu jaunu darba vietu izveidi laukos, palielinātu pakalpojumu klāstu ciematos un rūpējas par pievilcīgu dzīves vidi. Partnerībai nepieciešams saskatīt jaunu pieeju un iespējas, apvienot esošos un jaunus resursus, lai rastu risinājumu lauku teritorijas attīstībai, dažāda finansējuma piesaistei lauku pagrimuma cēloņu risināšanai.

Vīzija:

Izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, kuri sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā, un kuriem ir nodrošināta iespēja dzīvot materiālā labklājībā un sakārtotā dzīves telpā.

Mērķi:

Veicināt Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;

Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.


kempingi Latvijā