Jaunu biedru uzņemšana

          Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura darbojas Bauskas, Vecumnieku, Rundāles vai Iecavas novados, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Rakstot pieteikumu par iestāšanos Biedrībā, lūdzam ievērot sekojošu formu:
                                                                                              
                                                                                              Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība"
                                                                                                                             valdes priekšsēdētājai
                                                                                                                                     Jolantai Kalinkai
Par iestāšanos biedrībā
         
            Biedrība "____________________", adrese: _______________________________, reģistrācijas nr. ____________________ lūdz uzņemt biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" un kā pārstāvi deleģē _________________________, pers.kods: ___________________, tālruņa numurs:
_______________________, e-pasts: ______________________.


Pielikumā:
1) Organizācijas statūtu kopija uz __ lpp,
2) Reģistrācijas apliecības kopija uz __ lpp.


__________________        _______________________        _______________________
(Ieņemamais amats)                       (paraksts)                                  (paraksta atšifrējums)


Datums, vieta