7.kārta
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana  Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 20.oktobrim
 Sludinājuma kopsumma  7. kārtā 2.1.rīcībā “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” pieejamais publiskais finansējums ir 200 000,00 EUR
Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmi izmaksu summa, EUR  25 000,00
 Atbalsta intensitāte  90%
Atbalstu sniedz šādai MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētai darbībai  sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendents  juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu*.
 Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. Papildus punktus iespējams saņemt, ja tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Atbalsts tiks sniegts atbilstoši noteikumiem “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
 Projektu īstenošanas termiņš
 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
*sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. 

!!! Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniski https://eps.lad.gov.lv (jābūt EPS lietotājam, pirms projekta iesnieguma sagatavošanas noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

!!! Rokasgrāmata Leader projekta iesnieguma izveidei EPS sistēmā aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.1. rīcībā "Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" un 2.2.rīcībā "Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana") pieejama šeit, sadaļā Rokasgrāmatas.

Sadaļā LEADER pieteikumi svarīgi ir  izvēlēties atbilstošo vietējo rīcības grupu, Projekta iesniegumu ir jāizveido tajā VRG, kuras stratēģijas ietvaros  tiks īstenots projekts.  Ja projekts tiks iesniegts neatbilstošā VRG,  projekts tiks noraidīts kā neatbilstošs VRG stratēģijai.

 Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados reģistrētas juridiskas un fiziskas personas, projektu iesniegumus iesniedz VRG biedrībai “BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA”.

Jāizvēlas reģistrēt pieteikumu (A019.22)


Ar Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020.gadam, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapā.


Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētāja Jolanta Kalinka, tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv 
Stratēģijas Administratīvā vadītāja Inese Bramane, tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv 


NODERĪGA INFORMĀCIJA atbalsta pretendentiem:  

Visi normatīvie akti, veidlapas, vadlīnijas un rokasgrāmataslai pieteiktos pasākumam, pieejamas šeit (lapas apakšā) 


SVARĪGI NEPALAIST GARĀM !!! Atbalsta pretendentiem, kas gatavo projekta iesniegumus, obligāti jāiesniedz pašnovērtējuma veidlapas, kas pieejama šeit.

SKAIDROJUMS ! Saskaņā ar MK noteikumu NR. 590 44.7. apakšpunktu, aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" iesniedz arī dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā, ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu. Veidlapas paraugs pieejama šeitŠādu dokumentu nav nepieciešams iesniegt pašvaldībām, ja pašvaldības lēmumā par piedalīšanos projektā norāda projekta īstenošanas finansējuma apmēru un informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu.

 
 
  Logo rinda informatīviem un publicitātes materiāliem, piem. prezentācijām, bukletiem, darba kārtībām šeit

  Logo rinda informatīvajiem plakātiem/plāksnēm, pagaidu un pastāvīgajiem stendiem un plāksnēm šeit.
 
  Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" logo pieejams šeit.